martes, 10 de enero de 2012

TEMA 1: CINEMÁTICA

Problema de moviment per etapes:


Un mòbil es troba a l’instant inicial en repòs a 3,12 m a l’esquerra de l’origen x=0 de l'eix OX .  A l’instant t= 2s es posa en moviment cap a la dreta, i tarda 3,51 segons en arribar a la posició 5,04 m a la dreta de l’origen. Després roman a eixa posició fins que el cronòmetre marca l’instant t= 9,03s. Finalment, canvia de sentit, i partint d’eixa posició arriba a la posició 5,4 m a l’esquerra de l’origen a l’instant t=13,8 s.
      a)   Fes un esquema que represente a l’eix OX el moviment corresponent a cada etapa.
b)      Desplaçament i distància recorreguda dins de cada etapa. Significat del signe del desplaçament.
c)      Distància recorreguda i desplaçament total.
d)      Velocitat mitjana de cada etapa. Significat del signe.
e)      Gràfica s-t  aproximada. Explica la forma de la gràfica (explica en cada etapa cap a on es mou o si es troba en repòs). 

Exercicis 5,6 p.18 i 20 p. 26.

EXERCICIS  MRU BÀSICS


1) Un home es mou per un carrer recte amb una velocitat de 7,2 km/h. Quan el cronòmetre es posa en marxa es troba a 10 m (a l’esquerra de l’origen). Calcula:
a) La equació del moviment.
b) La seua posición en t = 10 s, així com el desplaçament efectuat.
c) El temps que tarda en arribar a la posición s = 100 m.

2) Un automòbil que circula amb una velocitat constant de 30 m/s passa per un punt indicador d'una autopista que indica 5400 m en el moment que s'engega el cronòmetre.
a) Equació del moviment.
b) Quina serà la seua posició en l'instant t = 20 s?
b) Quina serà la distància recorreguda en eixe instant?
c)  En quin instant arribarà a la posició 10 km?

3) Un mòbil que duu una velocitat constant passa per un punt indicador d'una autopista que indica 500 m a l’instant t=2s. Quan el cronòmetre marca t=30 s, el mòbil passa pel punt que indica 1,5 km.
a) Velocitat en m/s i en km/h.
b) Equació del moviment.
c) Quina serà la seua posició als 30 minuts?
d) Quin serà el desplaçament en eixe instant?
e)  En quin instant arribarà a la posició 10 km?

4) Un ciclista fa un desplaçament de 450 m en 1 minut cap a l’esquerra.
Si a l’instant inicial es trobava a 5 km a l’esquerra de l’origen, calcula:
a) Velocitat en m/s i en km/h.
b) Equació del moviment.
c) Posició als 50 s de iniciar-se el moviment, així com la distància recorreguda.
d) En quin instant es trobarà en la posició 10000 m (esquerra)?
5) Escriu l’equació del moviment i dibuixa de forma aproximada les gràfiques s-t i v-t corresponents als següents moviments rectilinis:

a)      Mòbil que part de l’origen i es mou cap a la dreta amb una velocitat de 2 m/s.
b)      Mòbil que part de l’origen i es mou cap a la dreta amb una velocitat de 5 m/s.
Conclusió:
c)      Mòbil que part de l’origen i es mou cap a l’esquerra amb una velocitat de 2 m/s.
d)      Mòbil que part de l’origen i es mou cap a l’esquerra amb una velocitat de 5 m/s.
e)      Mòbil que part de la posició 5 m esquerra i es mou cap a la dreta amb una velocitat de 3 m/s.
f)        Mòbil que part de la posició 5m dreta i es mou cap a la dreta amb una velocitat de 3 m/s.
g)      Mòbil que part de la posició 5 m dreta i es mou cap a l’esquerra amb una velocitat de 3 m/s.
h)      Mòbil en repòs a la posició 3 m.

6) REPRESENTA DE FORMA APROXIMADA LES GRÀFIQUES S-T I V-T
Mòbil que està 5 segons en repòs, desprès es mou durant 3 segons cap a la dreta amb un MRU fins a la posició 10 m. Roman a eixa posició 10 segons. Torna a l’origen en un temps de 6 segons.

4)  En la següent gràfica es representa el moviment d'un cotxe (trajectòria rectilínea):a) Calcula el desplaçament i la distància recorreguda en cada etapa. Interpreta el signe del resultat.
b) Calcula la velocitat en cada etapa. Interpreta el signe del resultat. 
c) Calcula el desplaçament total així com la distància total recorreguda.
d) Dibuixa  de forma aproximada la gràfica v-t.No hay comentarios:

Publicar un comentario