miércoles, 6 de febrero de 2013

VECTORES

1) Representa gràficament:

r = 5i - 3j        2·r
s = (1, 2)         -s
a = 4j              -a
b = (0,7)
m= 3i +j

2) Suma gráficament i analíticament:
s + a
b-m

3) Calcula el mòdul (indica quals poden calcularse directament):
r = -5i - 3j                        r = 4i +2j                   r = 5i
r = - j                               r = i - j                       r = -i + j 
r = j                                 r = 15i + 3j                r = 15i - 3j 

4) Donades les següents components representa el vector total, i calcula el mòdul i la direcció:
Vx=2i     Vy=-j
Vx=5i      Vy=4j
rx=-4i     ry=-2j


ACTIVITATS PER AL DIMECRES

1) Identifica com magnitud fonamental o derivada: massa, potencial elèctric, força, temperatura, temps, energia, pressió, superfície, volum, intensitat de corrent.
Indica també el nom i símbol de la unitat corresponent a cada magnitud.
2) Identifica com a magnitud escalar o vectorial: força, temperatura, velocitat, temps, acceleració, massa, volum.
3) Identifica com a unitat fonamental o derivada: A, kg, m/s2, m/s, Pa, J, s, mol, K, V, W, kg/m3, m3, cd, m.
Indica el nom de cada unitat, així com la magnitud a la que correspon.
4) Comprova que la següent equació es dimensionalment correcta:
Nota: h és l'alçària, g és l'acceleració de la gravetat. Per a facilitar el problema es pot elevar al quadrat l'expressió als dos costats abans de fer l'anàlisi dimensional.