martes, 23 de octubre de 2012

ELS GASOS IDEALS. TEORIA CINÈTICA

APUNTS DE CLASSE


ACTIVITATS PER AL DIMECRES 24:

1) Raona si les següents qüestions són vertaderes o falses:
- Les partícules dels sòlids romanen inmòbils.
- Entre les partícules d'un gas no hi ha interaccions.
- Si augmenta la temperatura disminueix la velocitat de les partícules.
- La pressió d'un gas augmenta al subir la temperatura.
- La massa molecular de l'oxigen atòmic és 16 g/mol.
- La massa molecular relativa de l'oxigen molecular és 32 u.

2) Explica amb la teoria cinètica dels gasos:
- Un canvi d'estat de sólid a líquid al augmentar la temperatura.
- Els líquids no es poden comprimir, però els gasos sí.
- La densitat d'un gas és baixa i menor que la d'un líquid.

3) L'olor de la mantega rància es deu a l'àcid butíric, una substància que conté solament C, H i O i la massa molar de la qual és 88,1 g/mol (es a dir, la seva massa molecular és 88,1 u). Sabent que una mostra de 5,82 g d'àcid butíric per combustió (reacció amb O2) dóna 11,63 g de CO2 i 4,76 g d'H2O, determina la seua fórmula molecular.

Per a poder calcular la quantitat dels elements en la mostra inicial considereu que tot l'hidrogen de la mostra inicial ha passat a formar part de l'aigua, i tot el carboni al diòxid de carboni. L'oxigen de la mostra inicial es calcula per diferència, una vegada conegudes les quantitats inicials de carboni i hidrogen (que són les mateixes que hi ha al diòxid de carboni i a l'aigua).
Sol: C4H8O2


VOLUNTARIS:

1) L'anàlisi de cert compost, la massa molar del qual és de 180 g/mol, revela que la seua composició percentual, en pes, és 40% de C, 6,67% d'H, i 53,33% d'O. Quin és la fórmula empírica i molecular del compost?

 C6H12O6

2) L'olor característica de la pinya es deu a un èster que conté C, H i O. La combustió de 2.78 g d'aquest compost condueix a la formació de 6.32 g de CO2 i 2.52 g d'H2O. Quin és la seua fórmula empírica? Les propietats d'aquest compost suggereixen que la seua massa molecular està entre 100 i 120 g/mol. Quin és la seua fórmula molecular?

C6H12O2

ACTIVITATS PER AL DIVENDRES 26

  1. Calcula el volum que ocupa 1 mol d’un gas a 0ºC i 101300 Pa de pressió.

  1. Calcula la pressió que exerceixen 0,005 kg de N2 en un recipiente de 0,002 m3 de volum a una temperatura de 25ºC.

  1. Calcula la temperatura a la que es troben 0,5 mol d’un gas ideal tancat en un recipient de 30000 cm3 de volum si la pressió és de 800 mm Hg.

  1. Calcula la quantitat de substància que tenim en un recipient de 0,02 m3 de volum si la pressió és de 20000 hPa i la temperatura és 250 K.
ACTIVITATS PER AL DILLUNS 29

1) Demostra, utilitzant l'equació dels gasos ideals, que para una quantitat fixa de gas, si es manté el volum constant, al augmentar la temperatura,augmenta la presió (es a dir, que pressió i temperatura són directament proporcionals p=K·T, K constant).
2) Justifica amb la Teoria cinètica dels gasos: la llei de Boyle, la llei de Charles, la llei de Gay-Lussac.
3) Un gas ocupa 175 L a una pressió de 101 kPa. Si la pressió augmenta a 140 kPa i la temperatura roman constant, quin és el nou volum?(se suposa que la quantitat de gas és constant)
4) Es calfa un gas a pressió constant fins que el volum es duplica. Si la temperatura inicial és de 20ºC, quina és la temperatura final?(se suposa que la quantitat de gas és constant).
5) L'acetona és un líquid utilitzat com a dissolvent per a l'esmalt d'ungles. Se sap que en estat gasós 5,876 g d'acetona ocupen 3 L a una temperatura de 100ºC. Si la pressió és de 1,045 · 10^5 Pa, calcula la massa molar de l'acetona.
6) En condicions normals (0ºC i 10^5 Pa), la densitat d'un gas és de 1,94·10^-3 g/cm3. Quina és la seva massa molar?

Animación del estado sólido
Animación del estado líquido
Animación estado gaseoso
Animación: la temperatura
Ley de Boyle
Ley de Charles y Gay-Lussac 1
Ley de Charles y Gay-Lussac 2


CURSO DE REPASO (MUY RECOMENDABLE PARA ESTUDIAR)
Proyecto Ulloa (estados de agregación)
Proyecto Ulloa (leyes de los gases)

CIENTÍFICOS FAMOSOS:
Joseph Black (descubrió el CO2, los bicarbonatos, introdujo el concepto de calor específico, descubrió que en los cambios de estado la temperatura se mantenía constante, desarrolló la balanza de laboratorio)

LECTURA: EL GRAFENO