lunes, 29 de octubre de 2012

FORMES D'EXPRESSAR LA CONCENTRACIÓ

ACTIVITATS (REPÀS)

1) Raona si les següents afirmacions són veritables o falses:
a) Les solucions són translúcides.
b) Una solució de sal en aigua pot separar-se mitjançant la filtració.
c) Una substància pura sempre és homogènia.
d) L'aire de muntanya és una substància pura.
e) Una dispersió col·loidal és una mescla heterogènia, per tant pot els seus components es distingeixen a colp d'ull.

2) Classifica com a substància pura (element o compost), mescla (solució o mescla homogènia, mescla heterogènia, mescla heterogènia-dispersió col·loidal):
granit, or, mercuri i or, aigua i sal, fum, hipoclorit de sodi, lleixiu, àcid clorhídric, salfumant, gel dentífric

ACTIVITATS DE APLICACIÓ DE LES FÓRMULES DONADES A CLASSE

3) Calcula la concentració en g/L d'una solució al dissoldre 2,25 g de sal fins completar un volum de
150 cm3 de solució.

4) Calcula la concentració en % en massa al mesclar 2,25 g de sal amb 150 cm3 d'aigua. Dada:
densitat de l'aigua 1 g/cm3.

APUNTS DE CLASSE (RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DE CONCENTRACIONS)

ACTIVITATS PER AL DIMECRES 31:


1) Preparem una solució de sucre en aigua mesclant 25 g de sucre amb 200 g d'aigua. Calcula:
a) La concentració de la solució en g/L. Dades necessaris: densitat de l'aigua 1g/cm3, suposem que volum 
solució=volum dissolvent.

b) La concentració en % en massa.
c) Utilitzant el resultat de b, calcula la quantitat de solut present en 300 g de solució, i la massa de
solució que conté 45 g de solut.
d) Utilitzant el resultat de a, calcula la quantitat de solut present en 200 cm3 de solució, i el volum de 
solució necessari per a tindre 40 g de solut.

2)  Volem preparar 250 cm3 d'una solució de clorur de potassi en aigua amb una concentració 0,3 M (0,3 mol/L). Calcula la massa de solut que necessitarem.

3) Per a un procés químic necessitem 5,4 g de sulfat de coure (II). Disposem d'una solució de concentració 1,5 M. Qun volum de solució hem de prendre?

ACTIVITATS PER AL DIVENDRES 2 (DIA DELS DIFUNTS):

1) Volem preparar 250 mL d'una solució 0,5 M a partir d'una solució 6,5 M (mol/L). Quin volum necessitem de la solució concentrada?

2) Tenim una solució d'àcid nítric concentrada, al 70% en massa, amb una densitat de 1,41 g/cm3. Calcula:
a) Concentració en mol/L d'eixa solució.
b) El volum d'eixa solució concentrada que necessitariem per a preparar 250 cm3 d'una solució d'àcid nítric de concentració 0,1 mol/L.

3) Es prenen 72 g d'àcid acètic (C2H4O2) i es dissolen amb aigua fins completar un volum total de solució de 600 mL. Després prenem 100 mL d'eixa solució i es barregen amb 200 cm3 d'una solució 4 mol/L de àcid acètic, completant amb aigua fins a un volum final de solució de mig litre. Quina és la molaritat de la solució final?

ACTIVITATS PER AL DILLUNS 5 DE NOVEMBREPROBLEMES SOBRE SOLUCIONS

1) Una solució de sal en aigua té una densitat d = 1,12 g/cm3. Si la massa de sal és el 21% de la solució, quina massa d'aigua hi ha en 750 cm3 d'aquesta solució.
Calcula també la concentració de sal en mol/L, així com les fraccions molars de l'aigua i la sal.

2) Es desitja preparar un litre de solución 1 M de àcid sulfúric a partir d'un àcid comercial l'etiqueta del qual indica 97 ́6 % de concentració centesimal i 1ń85 g/cm3 de densitat. Determina:
a) La molaritat de l'àcid comercial.
b) El volum de àcid comercial necessari per a preparar la solució demanada.

3) Es dissolen 5 grams de àcid clorhídric en 35 grams d'aigua. La densitat de la solución resultant és 1 ́060 g/ml. Troba la concentració de la solució:
a) En tant per cent en pes.
b) En grams de solut per litre de disolución.
c) La molaritat.
d) Les fraccions molars.
e) El volum d'aquesta solució que necessitarem per a preparar 150 mL d'una solució 0,2 M.

4) L'anàlisi de cert compost revela que:
-  Una mostra de 125 g conté 40% de C, 8,3375 g d'H, i la resta és O.
- 200 g d'aquest gas tancat en un recipient de 20L i a una temperatura de 293 K, exerceix una pressió de 1014,43 mmHg
Quina és la fórmula empírica i molecular del compost?
Quina és la seva densitat?

5) Es disposa d'una mostra d'un gas. Se sap que:
- La mostra conté carboni i un 17,24% d'H.
- 3,0 g d'aquest mateix gas arreplegats en un matràs de 2,0 litres i a 20 ºC exerceixen una presión de 608 hPa. Determinar la fórmula empírica i la fórmula molecular per a aquest gas.
Sol: F.empírica: (C2H5)n . F. molecular: C4H10