miércoles, 17 de octubre de 2012

LA MATÈRIA II (CONCEPTES BÀSICS DE QUÍMICA)

APUNTS DE CLASSE

Exercicis per al divendres 19:


Exercici nº 2
L'urani està format, en la naturalesa, per tres isòtops de masses 234,0409 u;
235,0439 u i 238,0508 u. L'abundància relativa a cadascun és 0,0057%; 0,72% i
99,27%, respectivament. Amb aquestes dades calcula la massa atòmica de l'urani.


Exercici nº 5
El Praseodimi (Pr) està format, en la naturalesa, per tres isòtops de masses 140,7245
u; 135,0439 u i 138,0506 u. L'abundància relativa a cadascun és 99,37%; 0,0023% i
0,689%, respectivament. Amb aquestes dades calcula la massa del Praseodimi.

Exercici nº 6
El Clor té dos isòtops: el 75,53% dels àtoms d'una mostra són de 35-Cl, la
massa de la qual és de 34,96885 u, i el 24,47% restant són de 37-Cl, de massa 36,96590 u.
Calcular el pes atòmic del clor.


Exercici nº 7
Els isòtops de la plata són 107-Ag i 109-Ag. La massa del primer és 106´905 u i la seua
riquesa en la plata natural és 51´94 %. Quin és la massa de l'altre isòtop si la massa de la
plata és 107´870 u?

Solución nº 2
238´02 u
Solución nº 5
140´79 u
Solución nº 6
35´45 u
Solución nº 7
108´913 u


ACTIVITATS PER AL DILLUNS 22:


1) Calcula:

a) Els mols i àtoms d'alumini que hi ha en 200 g d'alumini, Al (s).
b) Tenim 3 · 1025  molècules de S8 (s). Calcula el número de mols de molècules, massa de sofre i el nombre d'àtoms de sofre presents.
c) Tenim una mostra de 3 mol de SiO2 (s). Calcula la massa, el nombre d'unitats fórmula, el nombre d'àtoms de Si i d'O.
d) El nombre de mols, molècules d'etanol, àtoms d'H que hi ha en 40,0 cm3 d'etanol, (fórmula de l'etanol CH3CH2OH, densitat etanol 0,70 g/cm 3).
d) Tenim 4,5 g d'amoníacCalcula el nombre de mols d'amoniac , àtoms de N, grams de N, mols de N, així com la  massa en grams d'un àtom de N.
Dades: masses atòmiques (veure la taula periòdica), Na 6,022 1023


2) Indica on hi ha major número d'atoms: 200 g d'aigua , 3 · 1025 molècules de diòxid de sofre , 10 mols de monòxid de carboni.

3) Calcula la composició centesimal de: àcid sulfúric, borat de potassi, sulfat de coure (I).


Activitats per al dimarts 23 d'octubre:

1) El freó és una substància que s'utilitzava com propelente en els espráis, abans que es prohibira a causa que destrueix la capa d'ozó. Una mostra d'aquesta substància conté 0,992 g de carboni; 5,88 g de clor i 3,14 g de fluor. Determina la seua fórmula empírica.
Nota: en aquest problema en compte de donar la composició centesimal ens donen la massa que hi ha a la mostra de cada component. El procediment és similar. El primer pas serà calcular el nombre de mols de cada component present en la mostra.(Les dades de les masses atòmiques relatives les trobareu en qualsevol taula periòdica).
Sol:CCl2F2
2) La composició centesimal del orpiment (la substància que els alquimistes pretenien transformar en or) és 60,90 % As i 39,10 % S. Determina la seua fórmula empírica.
Sol: As2S3
Nota: quan el nombre relatiu de mols presents en la fórmula no siga sencer, s'ha de multiplicar (per 2, per 3, etc.) fins que els subíndexs es convertisquen en nombres sencers.

3) L'estudi del compost responsable del color roig dels tomàquets madurs, ha revelat que:
-        En la seua composició hi ha hidrògen i carboni.
-        En 134 g de compost hi ha 14 g d'hidrogen.
-        La seua massa molecular és 537 u.
Quina és la fórmula molecular del compost?
Sol: f.empírica C5H7
C40H56