viernes, 9 de noviembre de 2012

CONTINGUTS PER A L'EXAMEN DEL DIMARTS 13

Continguts per a l'examen del dimarts 13:
- Distingir entre fenòmens estudiats per la Física i per la Química.
- Saber què és el mètode científic.
- Conèixer les etapes del mètode
- Saber el nom de teories científiques, lleis científiques i científics importants.
- Relacionar conceptes amb les etapes del mètode científic.
- Entendre la diferència entre llei i teoría científica.
- Saber què és una hipòtesi.
- Plantejar hipótesis per a un problema científic.
- Concepte de magnitud, distingir entre allò que és i no és magnitud.
- Diferenciar entre magnitud i unitat de mesura.
- Què és mesurar una magnitud?
- Conèixer les unitats fonamentals del Sistema Internacional.
- Saber què és el Sistema Internacional.
- Entendre les característiques d'una unitat de mesura (invariabilitat).
- Distingir entre unitat fonamental i unitat derivada.
- Identificar per a cada magnitud la unitat corresponent.
- Saber realitzar conversió d'unitats.
- Omplir una taula indicant nom de l'aparell, mesura, incertesa, etc.
- Calcular incerteses absolutes i relatives.
- Tipus de mesura (indirecta i directa). Característiques.
- Recordar les regles de l'arredoniment.
- Causes de la incertesa i com evitarla (o almenys disminuir-la).
- Xifres significatives.
- Repassar tots els exercicis fets a classe, així com els apunts i el material publicat al meu blog.