lunes, 5 de noviembre de 2012

LLEIS PONDERALS

TEORIA (versió definitiva)

ACTIVITATS PER AL DIMARTS:


EXERCICIS D'APLICACIÓ DE LA LLEI:
 1. L'òxid de mercuri (II) es descomposa pel calor originant oxigen i mercuri. Si partim de 25,62 g d'òxid i s'obtenen 23,73 g de mercuri, quant oxigen s'ha originat?
 2. En una reacció química 12 g de carboni reaccionen completament amb 32 g d'oxigen formant l'òxid corresponent. Quina massa d'òxid s'origina.
 3. En un segon experiment s'obté el mateix òxid. Ara disposem de 20 g de carboni però la quantitat d'oxigen present és la mateixa que en el exercici anterior. Quina massa d'òxid s'origina? Quin serà el reactiu limitant?
 4. En una reacció química es descomposa una substància alliberant un gas. L'experimentador mesura la massa inicial de la substància i la massa final, i comprova que la mostra ha perdut pes, de forma que pensa que s'incumpleix la llei de Lavoisier. Opines el mateix que ell?


  ACTIVITATS PER AL DIMECRES:


  1) El nitrogen reacciona amb l'hidrogen i produeix amoniac, de forma que 82,35 g de
  nitrogen amb suficient hidrogen originen 100 g de producte.
  a) Quant hidrogen ha reaccionat?
  b) Quina massa de nitrogen reaccionarà amb 30 g d'hidrogen? Quant producte es
  formarà?
  c) Suposant que la fórmula de l'amoniac és NH3, calcula la massa atòmica del N, si
  donem un valor 1 a la massa atòmica de l'hidrogen.


  NOTA: PER A COMPROVAR LA LLEI DE DALTON SEMPRE HI HA QUE DIVIDIR LES MASES D'UN ELEMENT QUE ES COMBINEN AMB UNA QUANTITAT FIXA DE L'ALTRE ELEMENT:

  2) Comprova que es compleix la llei de Dalton en dos compostos de sofre i oxigen. El
  primer conté un 50% de sofre. El segon un 60% d'oxigen.

  3) Amb les següents dades experimentals, comprova que es
   compleix la llei de Dalton per a tres compostos de nitrogen i oxigen:  COMPOST                 A                       B                    C

  massa N (g)                  7                       8,75                14
  massa O (g)                  4                      10                    24


  ACTIVITATS PER AL DIVENDRES 9:

  1) L'oxigen i el níquel formen dos compostos amb la següent composició centesimal:

  COMPOST 1       21,4% O             
                      COMPOST 2       29% O
  a) Comprova que es compleix la llei de les proporcions múltiples (Dalton)
  b) Deduix les fórmules a partir de la composició centesimal.
  c) Explica per què la relació entre les masses combinades d'un dels elements està en una proporció senzilla.

  2) Al següent quadre es resumeix un conjunt d'experiments realitzats amb coure i oxigen. Les dues primeres columnes de dades corresponen a la massa de coure i oxigen abans de produir-se la reacció. Les dues següents corresponen a la massa de coure i oxigen al finalitzar la reacció:


                                             

  massa coure inicial (g)
  massa oxigen inicial (g)
  massa coure
   final (g)
  massa oxigen final (g)
  Reacció 1
  52
  13
  0,4
  0
  Reacció 2
  127
  35
  0
  3


  En la reacció 1 i la reacció 2 es formen dos compostos d'oxigen i coure (òxids).
  a) Quant òxid es formarà en la primera reacció? Quin és el reactiu limitant? Quina llei has aplicat?
  b) Quant òxid es formarà en la segona reacció? Quin és el reactiu limitant? Quina llei has aplicat?
  c) S'obté el mateix compost en les dues reaccions? Quina llei has aplicat?
  d) Explica les dues lleis aplicades utilitzant la teoria atòmica de Dalton.
  e) Deduiex la fórmula de/dels compost/os. Calcula la massa atòmica del coure suposant que la massa atòmica de l'oxigen és 16.

  ACTIVITATS PER AL DILLUNS 12:


  1) Activitats: dibuixa posibles esquemes de reacció similars al del exemple per als següents casos:
  La reacció entre l'òxid de carboni i l'oxigen per a donar diòxid de carboni, que ho fan en
  una relació 2:1 amb contracció de volum 2 + 1  =  2.
  La reacció entre l'hidrogen i l'oxigen per a donar aigua, que ho fan en una relació 2:1 amb
  contracció de volum 2 + 1 =  2.
  La reacció entre l'hidrogen i el nitrogen per a donar amoniac. Ho fan en una relació 3:1
  amb contracció de volum 3 + 1 = 2
  2) En la següent taula apareixen dades experimentals referits a dos reaccions:


  Reacció 1
  Reacció 2
  Ferro
  55,8g
  111,69 g
  Sofre
  32,0g

  Sulfur de ferro

  207,69 g


  Questions:
  a)      Completa la taula. Quina llei has utilitzat? Dóna el seu enunciat.
  b)      Es tracta del mateix compost? Quina llei has utilitzat?
  c)       Demostra que es compleix la llei de les proporcions múltiples, o llei de Dalton. Dóna el seu enunciat.
  d)      En una tercera reacció disposem de 58,3 g de ferro i 45,1 g de sofre i obtenim el mateix compost que en la reacció 1. Determina quant producte obtindrem. Quin és el reactiu limitant? Quina llei has utilitzat? Dóna el seu enunciat.
  e)      Calcula la fórmula empírica dels diferents compostos.