lunes, 12 de noviembre de 2012

TEMA 2


PRESENTACIÓ EN PDF

COMENTARIS:

¿Què és un tub de descàrrega?
Tub dedescàrrega: tub de vidre amb gas a baixa pressió en el qual alaplicar una descàrrega elèctrica entre els seus extrems apareix unalluminositat (radiació lluminosa). Van ser inventats al segle XIX.Eixa radiació va rebre el nom de rajos catòdics (provenien delcàtode, electrode carregat negativament).


En1897elsexperimentsrealitzatsperJ.J.Thomsonsobrelaconducciódel'electricitatpelsgasosvandonarcomresultateldescobrimentd'unanovapartículaambcàrreganegativa:l'electró.
Vademostrar que els rajos catòdics estaven formats per electrons quesaltaven dels àtoms del gas que omplia el tub quan és sotmetia adescàrregues elèctriques. A més, eixos rajos apareixien de formaidèntica per a qualsevol gas que omplia el tub. Els electronspartícules presents en qualsevol àtom. Els àtoms, per tant, noeren indivisibles.
Tambéva calcular la relació entre la càrrega i la massa de l'electró(q/m).
Posteriorment,Millikan (1909), estudiant la velocitat de caiguda de gotetes d'olicarregades elèctricament, va calcular la càrrega de l'electró. 


ACTIVITATS (tras llegir els cinc primers fulls del pdf):
1) Qui va descobrir l'electró?
2) Què eren els rajos catòdics? 
3) Per què es va considerar que hi havia electrons en qualsevol àtom?
4) Errades de la teoria atòmica de Dalton.

Questions sobre models atòmics (per al divendres 16): 
1) Raona si les afirmacions son vertaderes o falses:
- Els rajos canals presenten sempre les mateixes propietats independentment del gas tancat dins del tub de descàrrega.
- El model atòmic de Rutherford no explica l'existència dels isòtops.
- Les partícules alfa del experiment de Rutherford no deurien desviar-se, d'acord amb el model de Thomson.
- L'electricitat estàtica (per exemple, per fregament) no pot explicar-se segons el model de Thomson.

2) Dibuixa un àtom de 4 electrons segons Dalton, Rutherford, Thomson.
ACTIVITATS PER AL DIMARTS (ONES)

1) Explica el concepte d'ona electromagnètica. Es una ona mecànica?
2) En una ona electromagnètica, què ocurreix en cada punt de l'espai on es propaga l'ona?
3)ACTIVITATS PER AL DIMECRES 27-11

Observa les següents imatges:


El primer dibuix representa un__________d'____________. Les línies són les diferents____________ emeses per l'element. D'esquerra a dreta la longitud d'ona____________i la freqüència__________.

El segon dibuix representa un__________d'____________. Les línies són les diferents____________ emeses per l'element. D'esquerra a dreta la longitud d'ona____________i la freqüència__________.


Ordena de menor a major freqüència:   microones, raigs X, llum roja, llum blava, ones de ràdio.
Ordena de menor a major longitud d'ona: ones de ràdio, raigs gamma, llum ultraviolada, radiació infraroja.


Explica què representa l'anterior imatge.
ACTIVITATS DIVENDRES 30

QÜESTIONS SOBRE EL MODEL ATÒMIC DE BOHR
1) Després de llegir els apunts i les pàgines del document PDF pujat al blog sobre els models atòmics corresponents al model atòmic de Bohr, contesta a les següents questions:
- Com són les òrbites?
- Què vol dir que són òrbites estacionàries?
- Quin nom rep el nombre amb el que caracteritzem una òrbita?
- Què ocurreix quan l'electró passa d'una òrbita permesa a altra?
- Com podem explicar les línies de l'espectre d'absorció? I les d'un espectre d'emissió?


2) Calcula la Energía de un quàntum (fotó) dels següents tipus de radiació:
a) Luz infraroja: f= 6,0·10 exp12 Hz
b) Luz roja: longitud d'ona = 612,24 nm (1 nm = 1exp-9 m).

3) Calcula la frequència i la longitud d'ona de la radiació formada per fotons de:

c) Llum blava d'energia 3,845 · 10 exp-19 J
d) Llum ultraviolada d'energia: 1.989 · 10 exp-18 J
Dada: constant de Planck h=6,63 · 10exp-34 J·s velocitat de la llum c= 3·10exp8 m/sACTIVITATS DILLUNS 3:


1)      L’electró d’un àtom d’hidrogen passa de l’estat fonamental amb energia E1 = –13,6 eV al nivell n=5, i absorbeix un fotó de longitud d’ona 95 nm.
a)      Calcula la freqüència de la radiació absorbida.
b)      Calcula l’energia E5 del nivell amb n=5.
c)       La transició origina una ratlla en l’espectre. Serà negra o lluminosa? Raona la resposta.

2)      Observa la següent imatge:
a)      De quin tipus d’espectre es tracta?
b)      Què representa cada línia de l’espectre?
c)       D’esquerra a dreta la longitud d’ona______________ , la freqüència de les radiacions____________ i l’energia de les radiacions________________.
d)      De totes les radiacions, la més energètica és la que té un valor per a la seva longitud d’ona de________________. Calcula la freqüència i l’energia dels fotons d’eixa radiació.
e)      La línia situada més a la dreta correspon a l’energia d’un fotó emés quan l’electró fa una transició des de el nivell n=3 fins al nivell n=2. Si l’energia del segon nivell és de
 -3,4 eV, calcula l’energia del tercer nivell en eV i J.