miércoles, 12 de diciembre de 2012

LES SOLUCIONS

TEORIA SOLUCIONS

 
3r ESO
EXERCICIS DEL CONCEPTE DE SOLUBILITAT

1) La solubilitat d'una substància és de 7 g en 100 g d'aigua a 30ºC. Què ocorrerà si?:
- Afegim 10 g de solut a 100 g d'aigua.
- Afegim 5 g, també a 100 g.
- Afegim 30 g a 250 g d'aigua.

2) Per a calcular la solubilitat d'una substància observem que podem dissoldre com a màxim 34 g de la mateixa en 200 g d'aigua.
a) Calcula la seua solubilitat.
b) Què ocorre si afegim 10 g en 100 g d'aigua?
c) I si afegim 20 g?

3) En un recipient amb 100 g d’aigua hem afegit 40 g de una substància i després de remenar la solució observem que s’hi depositen al fons del recipient 5 g de substància.
a) Quina és la solubilitat de la substància?
b) Si en altre recipiente am 0,5 L d’aigua afegim 200 g de la mateixa substància, què observarem? (densidad del agua, 1g/cm3). La dada de la densitat s'ha d'utilitzar per a determinar la quantitat d'aigua.

4) Un solut té una solubilitat de 30 g en 100 g d’aigua. Explica què observarem si:
a) Afegim 25 g de solut en 100 g d’aigua.
b) Afegim 47 g de solut en 100 g d’aigua.
c) Afegim 95 g de solut en 300 g d’aigua.

5) Després d'afegir 20 g un solut a 50 g d'aigua observem que 3 g queden al fons del recipient sense dissoldre. 
a) Calcula la solubilitat (referida a 100 g d'aigua).
b) Si afegim 25 g a 100 g d'aigua, què observarem?
c) Si afegim 45 g a 100 g d'aigua, què observarem?  

Qüestions sobre solubilitat (després de llegir els apunts).

COM CANVIA LA SOLUBILITAT D'UN SÒLID EN AUGMENTAR LA TEMPERATURA?
COM CANVIA LA SOLUBILITAT D'UN GAS EN AUGMENTAR LA TEMPERATURA?
PER QUÈ HI HA MÉS PEIXOS EN EL CURS ALT DELS RIUS?

ACTIVITATS PER AL DIJOUS 13

1) Què és una solució?
2) Defineix solut i dissolvent.
3) Dóna dos exemples de:
solució sòlid-sòlid
solució sòlid-líquid
solució líquid-líquid
solució líquid-gas
solució gas-gas
Identifica també el solut i el dissolvent.
4) Com podem explicar de forma senzilla el procés de dissolució d'un solut en un dissolvent?