jueves, 6 de diciembre de 2012

TAULA PERIÒDICA

ACTIVIDATS PER AL DIVENDRES 7

1) Completa la següent taula amb els símbols adequats:

2) Completa la següent taula:

Element
Símbol
Metall/no metall/ Gas noble
ClorHe


Sn

BromCu

Sofre


PlataHg


Sb

Radó
3)- La taula periòdica té _________ períodes i _________grups. Els _________estan en posició vertical, mentre que els_________en posició horitzontal.
- Quin element (nom i símbol)  pertany al període 2 i al grup 4?________     ________
- Dins d’un període la configuració electrònica d’un element donat té un __________ més que la de l’anterior element.
- A quin grup i període pertany el fòsfor?_________    __________
- Els elements que pertanyen al mateix___________tenen propietats químiques ___________ i la mateixa_____________ _______________externa.
- Al començar un nou_____________ de la taula sempre es situen els electrons en un nou___________ electrònic.
- Als elements de transició els electrons diferenciadors es situen en orbitals de tipus___.
- Als elements de transició interna els electrons diferenciadors es situen en orbitals de tipus___.
- La configuració electrònica abreujada del Be és:
- [Ar] 3s2 3p5 és la configuració abreujada del:
- La grandària d’un orbital depèn del nombre quàntic:
- La forma d’un orbital depèn del nombre quàntic: