viernes, 22 de noviembre de 2013

APUNTES TEMA 2

APUNTES TEMA 2 (LOS IRÉ SUBIENDO TODOS A ESTA CARPETA)
Nota: en la hoja ModAtomicos (3) hay una errata: el valor de A no es negativo, es positivo, A=13,6 eV.
EXPERIMENTO DE RUTHERFORD


VÍDEO EXPLICATIVO PARA EL CÁLCULO DE TODAS LAS POSIBLES COMBINACIONES DE NÚMEROS CUÁNTICOS PARA UN NIVEL DETERMINADO:


lunes, 18 de noviembre de 2013

DEURES 3r ESO 2013-2014

3r ESO A
Divendres 31a) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 15ºC. Quina és la més soluble?
b) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 65ºC. Quina és la més soluble?
c) Quants grams de A(corba) podem dissoldre en 126 g d'aigua a 25 ºC? (Pista, primer calcula la solubilitat d'A i després fes una proporció).
d) Si a 90ºC afegim 204 g de la substància B(recta) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
e) Si a 25ºC afegim 48 g de la substància A (corba) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
f) A quina temperatura tenen les dues substàncies la mateixa temperatura?
 Divendres 17:
 Explica amb la teoria cinètica:
- En una olla a pressió (on la pressió és elevada) l'aigua bull a 140 ºC.
- Canvi d'estat: Evaporació.
- Canvi d'estat: Ebullició.
- Tenim un gas tancat en una recipient amb una paret mòbil (pistó). Si el volum disminueix augmenta la pressió (la temperatura es manté constant). Ací tens unes imatges:

- Tenim un gas tancat en un recipient amb una paret mòbil (volum variable). Si augmenta la temperatura, augmenta el volum, i la pressió es manté constant.

- Tenim un gas tancat en un recipient de parets fixes (volum constant). Si augmenta la temperatura, augmenta la pressió:

Dilluns 13:
Després de llegir la teoria
http://dl.dropboxusercontent.com/u/20501291/TEORIA%20CINETICOMOLECULAR.pdf
Explica amb la teoria cinètica:
- Un sòlid té forma fixa; un sòlid té volum fix; no té capacitat de fluir.
- Un gas no té forma fixa; no té volum fix; té capacitat de fluir
- Un gas ocupa tot el volum del recipient que el conté.
- Un líquid no té forma fixa; té capacitat de fluir.
- Un líquid té volum fix.
- Quan comprimim un gas aquest ocupa menys volum.
- Quan expandim un gas ocupa més volum.
- En obrir una botella de colònia podem olorar un perfum.

- Amb la calor la roba s'asseca abans.Dilluns 15:
Activitat 13 del full de problemes del tema 2
https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m

Divendres 13:
Activitats 1, 2, 3  del full de reforç següent:
https://www.dropbox.com/s/t575lfybp6f9mqf/ACTIVITATS%20DE%20REFOR%C3%87.pdf

Dilluns 9:
Dilluns 2: activitats 15, 16, 17 del full de problemes del tema 2
Divendres 29: activitats 9,10,11 del full de problemes del tema 2
https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m


3r ESO B


Deures per al dilluns 10
Problemes 6, 7 i 8 del full d'exercicis de concentracions
https://www.dropbox.com/s/zhztu63vwh178ta/concentracions%20problemes.pdf

Dijous 30


a) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 15ºC. Quina és la més soluble?
b) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 65ºC. Quina és la més soluble?
c) Quants grams de A(corba) podem dissoldre en 126 g d'aigua a 25 ºC? (Pista, primer calcula la solubilitat d'A i després fes una proporció).
d) Si a 90ºC afegim 204 g de la substància B(recta) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
e) Si a 25ºC afegim 48 g de la substància A (corba) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
f) A quina temperatura tenen les dues substàncies la mateixa temperatura?


Dijous 16:
 Explica amb la teoria cinètica:
- En una olla a pressió (on la pressió és elevada) l'aigua bull a 140 ºC, i no a 100ºC.
- Canvi d'estat: Evaporació.
- Canvi d'estat: Ebullició.
- Tenim un gas tancat en una recipient amb una paret mòbil (pistó). Si el volum disminueix augmenta la pressió (la temperatura es manté constant). Ací tens unes imatges:

- Tenim un gas tancat en un recipient amb una paret mòbil (volum variable). Si augmenta la temperatura, augmenta el volum, i la pressió es manté constant.

- Tenim un gas tancat en un recipient de parets fixes (volum constant). Si augmenta la temperatura, augmenta la pressió:

Dilluns 13:
Després de llegir la teoria
http://dl.dropboxusercontent.com/u/20501291Dilluns 13: activitat 4 del full de reforç següent (excepte la cristalització):
https://www.dropbox.com/s/t575lfybp6f9mqf/ACTIVITATS%20DE%20REFOR%C3%87.pdf

Després de llegir la teoria
http://dl.dropboxusercontent.com/u/20501291/TEORIA%20CINETICOMOLECULAR.pdf
Explica amb la teoria cinètica:
- Un sòlid té forma fixa; un sòlid té volum fix; no té capacitat de fluir.
- Un gas no té forma fixa; no té volum fix; té capacitat de fluir
- Un gas ocupa tot el volum del recipient que el conté.
- Un líquid no té forma fixa; té capacitat de fluir.
- Un líquid té volum fix.

Dilluns 15:
Activitat 12 del full de problemes del tema 2: https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m

Dijous 12:
Activitat 15 del full de problemes del tema 2: https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m
Dilluns 9: activitats 1,2 i 3 del full de reforç següent:
https://www.dropbox.com/s/t575lfybp6f9mqf/ACTIVITATS%20DE%20REFOR%C3%87.pdf
Dilluns 2: activitats 10, 11, 17 del full de problemas del tema 2.
Dijous 28: activitats 6, 9 del full de problemes del tema 2. L'enllaç de descàrrega el teniu ací:
https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m
Segon exercici d'activitats de conversió d'unitats fins a l'activitat i
Enllaç de descàrrega: https://www.dropbox.com/s/9zk9keikjwhvwr6/conversi%C3%B3.pdf

miércoles, 6 de noviembre de 2013

CONTINGUTS PRIMER CONTROL, ACTIVITATS PER A PUJAR NOTA, DEURES DIJOUS I DIVENDRES


ACTIVITATS PER AL DILLUNS 18:

1)      Explica la diferència entre propietat general i propietat específica.
2)      Què és una substància? Dóna exemples.
3)      Classifica com a propietat general i propietat específica:
massa, densitat, temperatura, temperatura de fusió, volum
4)      Escriu la fórmula de la densitat. Indica en quines dues unitats pot expressar-se.
5)      Transforma les següents unitats. Fixa’t en l’exemple:
Exemples: 3 g/cm3=3000 kg/m3     450 kg/m3=0,45 g/cm3
5 g/cm3=                                            4 kg/m3=                            
5,6 g/cm3=                                         45,03 kg/m3=    
0,09 g/cm3=                                      5000 kg/m3=
6)      Llig la taula de mesures que vam fer a classe (recorda que vam mesurar la massa i el volum de diferents objectes). Contesta a les qüestions amb exemples:
a)      És possible que un objecte tinga més volum que altre però menys massa?
b)      És possible que dos objectes tinguen el mateix volum però diferent massa? DEURES PER AL DIJOUS 7 (TERCER B) DIVENDRES 8 (TERCER A)
 
1)Copia la taula després de memoritzar-la (sí, hi ha que copiarla altra vegada, no ho dubteu!!) dels múltiples i submúltiples explicada a classe.

2)Transforma els múltiples i submúltiples a la unitat corresponent substituint
el valor del múltiple o submúltiple:

12 GHz           2 km
0,6 Mm         7 ns
92 ms            8 mA
0,5µA            2 kW
95 nJ             9 nm
80 KC          5834 GHz
0,07 dg         0,037 Mm
20 dam        0,0345 ns
0,6 hg          3458 hm 
 
70 km3
2 cm3
2 dm3
3 mm3
25 cm2
60,3 hm3
30 cm3
1,2 dm3
2 km2
25 cm2
12 mm2


 Continguts per a l'examen del DIJOUS/DIVENDRES:

- Saber què és el mètode científic.
- Conèixer les etapes del mètode
- Saber el nom de teories científiques, lleis científiques i científics importants.
- Relacionar enunciats amb les etapes corresponents del mètode científic.
- Entendre la diferència entre llei i teoría científica.
- Saber què és una hipòtesi.
- Plantejar hipótesis per a un problema científic.
- Concepte de magnitud, distingir entre allò que és i no és magnitud.
- Diferenciar entre magnitud i unitat de mesura.
- Què és mesurar una magnitud?
- Conèixer les unitats fonamentals del Sistema Internacional.
- Saber què és el Sistema Internacional.
- Entendre les característiques d'una unitat de mesura (invariabilitat).
- Distingir entre unitat fonamental i unitat derivada.
- Identificar per a cada magnitud la unitat corresponent.
- Saber realitzar conversió d'unitats amb múltiples i submúltiples
 - Omplir una taula indicant nom de l'aparell, mesura, incertesa, etc.
- Calcular incerteses absolutes i relatives.
- Tipus de mesura (indirecta i directa). Característiques.
- Recordar les regles de l'arredoniment.
- Causes de la incertesa i com evitarla (o almenys disminuir-la).
- Xifres significatives.
- Notació científica.
- Repassar tots els exercicis fets a classe, així com els apunts i el material publicat al meu blog.ACTIVITATS PER A PUJAR NOTA PER AL PRIMER CONTROL. ES VALORARÀ LA PRESENTACIÓ, I ES BAIXARÀ NOTA SI NO ÉS CORRECTA. S`HAN DE PRESENTAR EL DIA DEL CONTROL.

 

miércoles, 9 de octubre de 2013

TEMA 1: LA MATERIA (ESTÁN TODOS EN UNA CARPETA CONJUNTA PARA IR DESCARGÁNDOLOS POCO A POCO)

COMENTARIOS:
Ante la premura de tiempo os indico lo que realmente es importante que sepáis de los apuntes que voy subiendo. Lo iré actualizando (EN NEGRITA LO QUE VAYAMOS DANDO):

MATERIA/MÉTODOS DE SEPARACIÓN
- Conocer los conceptos de sustancia pura, mezcla, mezcla homogénea, mezcla heterogénea, elemento, compuesto, dispersión, materia, masa, fase, disolución, sustancia, disolvente, soluto, solubilidad.
- Distinguir esos conceptos, identificarlos, dar ejemplos de cada uno de ellos.
- Conocer todos los métodos de separación, las características de cada método.
- Identificar el método de separación adecuado para cada mezcla.
- Identificar las fases de una mezcla.
- Diferencia entre dispersión y mezcla.
- Disolución saturada, no saturada, precipitado.
- Cálculos con solubilidad, variación con la temperatura.
- Métodos de separación de compuestos.
- Diferencia entre compuesto y mezcla.
- Identificar con diagramas las mezclas, los compuestos y los elementos.
- Identificar en las fórmulas químicas cuándo tenemos un elemento y cuándo tenemos un compuesto.

INICIALES QUÍMICA:
- Concepto de molécula.
- Saber identificar si te dan una fórmula el tipo de sustancia (elemento o compuesto) y además si está formada por átomos individuales, moléculas o cristales (iónicos o metálicos).
- Conocer el concepto de unidad de masa atómica.
- Distinguir entre masa atómica, masa molecular, masa atómica relativa, masa molecular relativa, y entender el significado de esos conceptos.
- Conocer las unidades en las que se expresa la masa atómica. 
- Saber calcular la masa de un átomo (a partir de sus isótopos), de una molécula y de una unidad fórmula.
- Conocer el concepto de isótopo, y el significado de la abundancia relativa de cada isótopo.
- Conocer el concepto de mol, definición. Masa molar.
- Saber realizar cálculos con el concepto de mol (masa en gramos a moles, moles a número de moléculas o átomos, etc.).

- Conocer el significado de una fórmula química.
- Calcular la fórmula de un compuesto conocida la composición centesimal.

TEORÍA CINÉTICO-MOLECULAR
- Conocer los conceptos principales de la teoría cinético-molecular.
- Saber interpretar las propiedades de los sólidos, líquidos y gases con dicha teoría.
- Explicar los cambios de estado, tanto progresivos como regresivos.
- Conocer la fórmula de la ecuación de estado de los gases ideales y saber resolver problemas con ella.
- Conocer las leyes fundamentales de los gases ideales y demostrarlas con la ecuación de estado.
- Explicar las leyes de los gases ideales con la teoría cinético-molecular.
- Saber qué es un gas ideal.
- Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para calcular la masa molar y la densidad de un gas.

LEYES PONDERALES Y VOLUMÉTRICAS

- Conocer las ideas principales de la teoría atómica de Dalton.
- Saber el enunciado de las leyes ponderales, y explicarlas con la teoría atómica de Dalton.
- Resolver problemas con las leyes ponderales.
- Conocer la ley volumétrica de Gay-Lussac y la hipótesis de Avogadro.
- Explicar los esquemas de reacción de Gay-Lussac utilizando la hipótesis de Avogadro.

DISOLUCIONES: FORMAS DE EXPRESAR LA CONCENTRACIÓN
- Conocer las diferentes formas de expresar la concentración y resolver problemas de disoluciones.
TAREAS DIARIAS:
Visualiza los siguientes vídeos y realiza los ejercicios propuestos:


 VIDEOS SOBRE LOS CONCEPTOS DE MASA ATÓMICA, MASA ATÓMICA RELATIVA Y MASA MOLARActividades para subir nota:

domingo, 6 de octubre de 2013

LECCIONES VIRTUALES (NOMENCLATURA Y FORMULACIÓN)

NOMENCLATURA DE LOS ÓXIDOS

http://www.educreations.com/lesson/view/nomenclatura-binarios-resto-de-compuestos/11529216/?ref=app

NOMENCLATURA DE LOS PERÓXIDOS

PRÓXIMAMENTE:
FORMULACIÓN DE LOS ÓXIDOS
FORMULACIÓN DEL RESTO DE COMPUESTOS BINARIOS
FORMULACIÓN DE LOS PERÓXIDOS
NOMENCLATURA DE LOS HIDRÓXIDOS
FORMULACIÓN DE LOS HIDRÓXIDOS
NOMENCLATURA DE LOS ÁCIDOS
FORMULACIÓN DE LOS ÁCIDOS
NOMENCLATURA DE LOS IONES
FORMULACIÓN DE LOS IONES
NOMENCLATURA DE LAS SALES TERNARIAS
FORMULACIÓN DE LAS SALES TERNARIAS

jueves, 26 de septiembre de 2013

EL MÈTODE CIENTÍFIC I LA MESURA

EL PÈNDOL (VIDEO)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DVsxDRI7Ggc

APUNTS TEMA 1

https://www.dropbox.com/s/4hmdzriokoa5m5c/TERCERESOAPUNTES%20TEMA%201.pdf

NOTACIÓ CIENTÍFICA ( Es recorda, per si no se sap, que per a descarregar els apunts hi ha que polsar, fer clik!!)

MÚLTIPLES I SUBMÚLTIPLES, ACTIVITATS PER A 3r:
ACTIVITATS:
1) Transforma els múltiples i submúltiples a la unitat corresponent substituint el valor del múltiple o submúltiple pel seu valor de la tabla copiada a classe:
Exemple    12 GB=12 · 109B           25 nm = 25 ·10-9m


viernes, 20 de septiembre de 2013

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA

ENLACES CON MATERIAL PARA DESCARGAR

APUNTES QUE HEMOS UTILIZADO EN CLASE:

TABLA PERIÓDICA
TABLA DE ESTADOS DE OXIDACIÓN
APUNTES DE FORMULACIÓN DE COMPUESTOS BINARIOS (SISTEMÁTICA Y STOCK)


NOTA: inicialmente había un enlace con apuntes sobre compuestos ternarios. Sin embargo he decidido hacer dos nuevas versiones de esos apuntes para que os resulten más comprensibles.

APUNTES DE FORMULACIÓN DE OXOÁCIDOS (VERSIÓN EXPLICADA)
APUNTES DE FORMULACIÓN DE LOS OXOANIONES (VERSIÓN EXPLICADA)
APUNTES DE FORMULACIÓN DE LAS SALES TERNARIAS


HOJAS DE EJERCICIOS

EJERCICIOS DE FORMULACIÓN 1
ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA PRACTICAR LOS COMPUESTOS BINARIOS
SOLUCIONARIO ACTIVIDADES DE REFUERZO

ACTIVIDADES TERNARIOS

ACTIVIDADES ÁCIDOS Y SALES

TAREAS PROPUESTAS PARA DÍAS CONCRETOS

Tareas lunes 30 septiembre:

Nombra los siguientes compuestos:
Li2O2                Na2O2           BeO2          ZnO2           H2O2

Ni(OH)3       Ni(OH)2         Zn(OH)2     AgOH

Formula:
hidróxido de litio
hidróxido de cobre (I)
hidróxido de oro (III)
hidróxido de cadmio
hidróxido de sodio
hidróxido de potasio

trihidróxido de cobalto
tetrahidróxido de plomo

peróxido de potasio
peróxido de cadmio
dióxido de dirubidio
dióxido de magnesio

Voluntaria y muy aconsejable: completar a lo largo de los próximos días la hoja de compuestos binarios.

Tareas para martes 1:

Nombra los siguientes ácidos: a) HNO2; b) HIO; c) HClO2; d) HIO4; e) HNO2; f) H2SO3
a) H2SO4; b) HIO3; c) HBrO3; d) H2CO3; e) H2SeO4; f) HNO3


H2CrO4

Obtén la fórmula de los siguientes ácidos: ácido hipoyodoso, ácido nitroso,  ácido perclórico, ácido selenioso, ácido yódico, ácido selenico,  ácido carbónico, ácido hiposulfuroso, ácido telúrico, ácido permangánico, ácido mangánico.

IONES

Formula: ión cromo (III), ión sodio, ión bromuro, ión carburo, ión antimoniuro, ión fosfuro, ión hidrogenosulfuro, ión cianuro, ión cadmio, ión zinc, ión mercurio (II), ión hidróxido.

Nombra: S2-, Br-, K+, Cs+, N3-, S2-, Li+, Au3+    NOTA: LAS CARGAS SON SUPERÍNDICES.


Tareas para lunes 7:

OXOANIONES:

Formula: ión hidrogenosulfato, ión fosfito, ión metafosfato, ión dihidrogenoborato, ión metaborato,
ión sulfito, ión permanganato, ión manganito, ión dicromato, ión selenito.

Nombra:      HSbO32-     PO2    NO3     IO3-         SiO44-      MnO42-      NO3     HMnO4-      CO32-

 
Tareas para mates 8:
Nombra: sulfato de hierro (II), nitrato de estroncio, carbonato de litio, manganato de cobre (I), metaborato de calcio, fosfato de aluminio, clorito de estaño (IV)

Sn(CO3)

KMnO4

FeMnO4

Al(PO2)3

Au2(SO4 )3 
 

lunes, 24 de junio de 2013

CONTENIDOS PARA EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE

Para el examen de septiembre los contenidos serán los que hay a las diferentes entradas del blog en la pestaña correspondiente: CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO.
También entrarán los contenidos de los diferentes apuntes dados en clase.

CONTENIDOS PARA EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE

Para el examen de septiembre los contenidos serán los que hay a las diferentes entradas del blog en la pestaña correspondiente: CUARTO B (ELX)
También entrarán los contenidos de los diferentes apuntes dados en clase.

CONTINGUTS PER A L'EXAMEN DE SETEMBRE

Per a l'examen de setembre els continguts seran els que hi ha a les diferents entrades del blog en la pestanya corresponent:
 1º BACHILLERATO ELX
També entraran els continguts dels diferents apunts donats a classe.

CONTINGUTS PER A L'EXAMEN DE SETEMBRE

Per a l'examen de setembre els continguts seran els que hi ha a les diferents entrades del blog en la pestanya corresponent: TERCERO A (ELX)
També entraran els continguts dels diferents apunts donats a classe.

CONTENIDOS QUE ENTRARÁN PARA EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE DE SEGUNDO DE LA ESO

Los temas que hay que estudiar para septiembre son los siguientes:
TEMA 1 
TEMA 2
TEMA 3
TEMA 4 (MENOS EL APARTADO DE EL CICLO VITAL DE LAS PLANTAS)
TEMA 5 (MENOS EL APARTADO DE LAS RELACIONES BIÓTICAS)
TEMA 7 (MENOS LOS APARTADOS 3, 4)
TEMA 8 (MENOS EL APARTADO DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS)
TEMA 10 (APARTADOS 1,2,3)
TEMA 11 (APARTADO 1)
TEMA 12

domingo, 9 de junio de 2013

LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA (CONTENIDOS MÍNIMOS)

PARA EL MIÉRCOLES HACER LAS ACTIVIDADES 1,2,3

APUNTES PRESIÓN
APUNTES PARA AMPLIAR CONCEPTOS

ACTIVIDADES FINALES:
1) Describe brevemente el famoso experimento de Torricelli así como la principal conclusión que puede extraerse del mismo. ¿Qué aparato basa su funcionamiento en este experimento? ¿Para qué sirve?

2) Calcula en Pa el valor de la presión atmosférica suponiendo que la altura de la columna de mercurio del experimento de Torricelli tiene un valor de 90 cm. Densidad del mercurio 13,6 g/cm3.
Sol:119952Pa
3) Unidades de la presión atmosférica.
Recuerda: 1 atm = 101325 Pa = 760 mmHg
Transforma las siguientes unidades:
150 mm Hg en atm, Pa, mbar y bar
800000 Pa en atm, mmHg, mbar y bar
14500 mbar en Pa, atm, mmHg y bar
600 atm en Pa, mbar, mmHg y bar
1 bar en Pa, atm, mmHg y mbar

4) La densidad del aire a una determinada temperatura es de 1,29 kg/m3. Calcula el peso de 1000 L de aire.
Resultado: 12,64N (se utiliza la fórmula de la densidad y luego la del peso)
5) Explica algún experimento con el que podamos demostrar que el aire pesa (recuerda lo que comentamos en clase de la botella y la bomba de vacío)

6) Enuncia el Principio de Arquímedes.

7) Un objeto de masa 5 kg se sumerge completamente en un baño de agua de 100 L. Se observa que el volumen del agua aumenta hasta los 103 L. Calcula:
a) El peso del objeto.
b) Si la densidad del agua es de 1 g/cm3, calcula el empuje.
c) Deduce si el cuerpo se hundirá o flotará.
Resultado:
peso= 49 N
empuje=29,4 N
El cuerpo se hundirá, porque el peso es mayor que el empuje, de modo que la fuerza resultante tiene dirección vertical pero sentido hacia abajo.

8) Un objeto pesa 50 N en el aire, y tiene un volumen de 30000 cm3. Calcula el empuje que se produce al sumergirlo completamente y deduce si flotará o se hundirá en el agua.
Resultado: Empuje=dfluido·Vobjeto·g= 1000·0,03·9,8= 294N
Flota.


jueves, 6 de junio de 2013

NOCIONS BÀSIQUES DE NOMENCLATURA I FORMULACIÓ (CONTINGUTS MÍNIMS)


PER A L'EXAMEN DEL DIJOUS ENTREN ELS CONTINGUTS SEGÜENTS:
DES DE ENLLAÇ QUÍMIC (DIMARTS 23 D'ABRIL) FINS AL FINAL DEL BLOG.

 ACTIVITATS PER AL DIMARTS:
1) ACAVAR EL FULL "EXERCICIS ÒXIDS"
2) AJUSTA LES SEGÜENTS REACCIONS QUÍMIQUES:


APUNTS
EXERCICIS ÒXIDS
EXERCICIS HIDRURS
EXERCICIS SALS BINÀRIES
SOLUCIONARI òxids
SOLUCIONARI hidrurs
SOLUCIONARI3

miércoles, 5 de junio de 2013

PRINCIPI DE CONSERVACIÓ DE L'ENERGIA

APUNTS
FULL D'EXERCICIS DE REFORÇ

ACTIVITATS PER AL DIVENDRES, no fer el dictat a classe encara, (EXERCICIS BÀSICS)

1) Deixem caure lliurement un cos de 2 kg de massa des de 10 m d'altura. Respon a les següents questions:
a) Tipus d'energia que té en el punt més alt. Calcula el valor de l'energia mecànica en eixe punt.
b) Quant val l'energia mecànica en qualsevol punt del recorregut? Quin principi es compleix?
c) Si l'energia mecànica té un valor constant, quant val en el punt més baix? Utilitza el principi de conservació de l'energia mecànica per a calcular la velocitat d'arribada al terra.
d) Si l'energia mecànica és constant, calcula la velocitat del cos quan es troba a 5 m d'altura.
e) Idem, calcula la altura a la qual la velocitat és d'1 m/s.

2) Llancem verticalment un cos de 3 kg de massa amb una velocitat de 216 km/h.
a) Quin tipus d'energia té a l'instant del llançament? Quant val l'energia mecànica a eixe punt?
b) Quant val l'energia mecànica en qualsevol punt del recorregut? Quin principi es compleix?
c) Si l'energia mecànica té un valor constant, quant val en el punt més alt? Utilitza el principi de conservació de l'energia mecànica per a calcular l'altura màxima a la qual arriba el cos.
d) Si l'energia mecànica és constant, calcula la velocitat del cos quan es troba a 5 m d'altura.
e) Idem, calcula la altura a la qual la velocitat és d'10 m/s.

3) Demostra que la velocitat d'arribada a terra en una caiguda lliure no depén de la massa.

miércoles, 29 de mayo de 2013

ACTIVIDADES PARA EL LUNES

ACTIVIDADES PARA EL LUNES 3:

5) Escribe la fórmula del Principio fundamental de la Hidrostática y explica el significado de cada término.

6) Calcula la presión que ejerce el agua sobre una persona que bucea a 3 m de profundidad. Dato: densidad del agua 1 g/cm3.  Recuerda que todas las unidades han de estar en el Sistema Internacional.

Tras leer los dos primeros apartados de PRESIÓN HIDROSTÁTICA: 
Indica Verdadero o Falso:
- A 1 metro de profundidad en un depósito con aceite habrá más presión que en un depósito con agua. (pista, buscar la densidad del aceite).
- A 1 metro de profundidad, en un depósito de agua habrá más presión en la Luna que en la Tierra.
- En un valle hay menos presión por parte de la atmósfera que en lo alto de una montaña.