viernes, 11 de enero de 2013

CONTENIDOS PARA EL EXAMEN DEL MARTES 15

- Repasar todos los apuntes correspondientes subidos a la página web, así como los tomados en clase.
- Saber transformar unidades utilizando factores de conversión.
- Saber què és la matèria, així com les principals propietats de la mateixa (massa, volum).
- Saber què és la densitat, les seves unitats, i el seu significat.
- Problemes de densitat.
- Utilitat de la densitat (identificació de substàncies).
- Com calcular-la (sòlid regular, sòlid no regular).
- Densitat, quan sura un cos en un líquid?
- Estats de la matèria.
- Canvis d'estat, definició.
- Diferència entre ebullició i evaporació.
- Corbes de calfament, interpretació.
- Exercicis d'identificació de l'estat d'una substància en funció de la temperatura.
-  Definició de mescla, mescla homogènia, heterogènia.
- Identificació de mescles homogènies i heterogènies.
- Conèixer tots els mètodes de separació donats a classe (material, propietat en què es diferèncien els components, forma d'efectuar la separació, etc.)
- Identificar el mètode de separació per a una mescla.
- Definició de solució, solut, dissolvent.
- Exemples de solucions, identificació de solut i dissolvent.
- Explicació del procés de dissolució.
- Concepte de solubilitat.
- Variació de la solubilitat amb la temperatura.
- Exercicis de solubilitat.
- Gràfiques de solubilitat.
- Cristalització.
- Teoria cineticomolecular de la matèria. Conèixer tota la teoria, justificar les propietats dels estats sòlid, líquid i gas.
- Questions sobre la teoria cineticomolecular.
- Representar amb dibuixos l'estat sòlid, líquid i gas (partícules).
- Qualsevol cosa que no haja posat i que hagem donat a classe. ;)

ACTIVITATS

5 km a cm             6 mm2 a dm2        800 m3    a    dm3         900 mL   a    m3
3 h   a   s               800 min   a  s         399 mg    a    g              600 cm3  a   L
6500 mm a km      4500 s    a   h         89 km2    a   m2            390 L      a   cL

NOTA: en las respuestas del examen no se admitirán notaciones extrañas. Mirad las instrucciones de la calculadora e inactivad la notación científica, o mejor incluso, realizad las operaciones mentalmente, al menos en los factores de conversión.