martes, 15 de enero de 2013

REACCIONS QUÍMIQUES I ESTEQUIOMETRIA

APUNTS 1

ACTIVITATS PER AL DIMECRES 16

1) Activitat dictada a classe.
2) El diborà, B2H6 és un gas que s'ha proposat com a combustible en naus espacials i crema viloentament amb l'oxigen per a formar triòxid de dibor en estat sòlid, originant com a subproducte aigua en estat gasós.
a) Escriu la reacció ajustada.
b) Calcula els grams d'òxid que s'obtenen a partir de 100 L de diborà en condicions normals.
c) Calcula els litres d'oxigen a 300 K i a 200000 Pa que es consumiran per a obtindre 30 g d'òxid.


ACTIVITATS PER AL DIVENDRES 18


1)Alguns gasos nobles com el xenó, són capaços de formar compostosamb els elements més reactius. Per exemple, podem obtenir difluorurde xenó (sòlid) mesclant xenó (gas) i fluor (gas) exposats a lallum solar.
  1. Escriu la reacció ajustada.
  2. Calcula els volums de xenó i fluor, mesurats a 1 atm i 25ºC, que reaccionen per a formar 35,6 g de difluorur de xenó.

2)Un mètode per a la detecció de l'arsènic en víctimesd'enverinament consisteix en la reacció entre un compost del'arsènic, el trihidrur d'arsènic (gas), per a donar arsènic (sòlid)  ihidrogen en estat gasós. Calcula la massa d'arsènic i el volumd'hidrogen que podem obtenir a partir de 22 mL de trihidrurd'arsènic, mesurats en condicions normals.


3)L'àcid fosfòric s'utilitza per a donar el gust àcid característicde les begudes de cola. S'obté al reaccionar P4O10 amb aigua.Calcula la massa d'àcid fosfòric que es pot formar en mesclar 256 gde P4O10 amb 422 g d'aigua.

4)Una mescla de 100 g de disulfur de carboni i 200 g de clor gasósreaccionen per a donar tetraclorur de carboni i diclorur de disofre.Calcula la quantitat de diclorur de disofre que s'obtindrà.

ACTIVITATS PER AL DILLUS 21
5)
Calcula també la quantitat de reactiu en excés que queda sense reaccionar.

6)


7)


ACTIVITATS PER AL DIMARTS 22
ACTIVITATS PER AL DIMECRES 23

- Activitat dictada a la classe.
- 50 mL d'una solució de diclorur de cobalt 0,5 M es barregen amb un volum idèntic de carbonat de sodi 1,3 M, de forma que s'origina carbonat de cobalt (II) sòlid i clorur de sodi (aq).
a) Identifica el reactiu limitant (calcula per exemple la quantitat de carbonat que es forma).
b) Calcula el volum de reactiu en excés i els mols d'aquest reactiu que s'han consumit.
c) Quin volum hauriem d'utilitzar (en compte dels 50 mL) del reactiu en excés per a què s'esgotara completament?
ACTIVITATS PER AL DIVENDRES 24

1) 10 g d'un mineral que conté un 60% de Zn reaccionen amb una solució d'àcid sulfúric del 96% i densitat 1823 kg/m3. S'obté hidrogen gasós com a subproducte. Calcula:
a) La quantitat de sulfat de zinc produït.
b) El volum d'hidrogen obtingut si es mesura a 25ºC i 740 mm Hg.
c) El volum de solució d'àcid sulfúric necessari per a què es complete la reacció.

2) El trifuorur de clor s'obté per reacció directa del clor i fluor (les tres substàncies són gasoses). Si barregem 1,42 g de clor amb 2 g de fluor:
a) Quants litres de producte s'obtindran en condicions normals?
b) Quants litres de F2 mesurats en c.n. han reaccionat?
c) Quina quantitat sobrarà del reactiu no limitant?

ACTIVITATS PER A PREPARAR EL CONTROL
Per al dilluns fer els exercicis 6 i 7 del full 1 (i el dictat a classe)