martes, 19 de febrero de 2013

CINEMÀTICA

ANÀLISI DIMENSIONAL
VECTORS
MOVIMENT UNIFORME
MOVIMENT RECTILINI UNIFORMEMENT ACCELERAT

ACTIVITATS PER AL DILLUNS 25

1) Raona si les següents afirmacions son vertaderes o falses:
- El mòdul del vector desplaçament pot ser igual a la distància recorreguda sobre la trajectòria.
- La velocitat instantània mai és igual a la velocitat mitjana.
- La velocitat instantània és un vector tangent a la trajectòria.
- Tenim el vector de posició r = 4ti +5t j. Podem dir que és un moviment uniforme.

2) Llegir els apunts de MRU.  Escriure la equació que caracteritza al moviment. Dibuixar de forma aproximada la gráfica s-t i v-t d'un mòbil que part de una posició situada a la dreta de l'origen i es mou en sentit positiu. Després s'atura una estona i torna cap arrere.
ACTIVITATS DIMARTS 26


ACTIVITATS DE REPÀS PER AL DIMECRES 26

Lauraix amb la seua bicicleta en direcció a casa de Patricia amb unavelocitat de 2,5 km/h. Dues hores després ix Patricia en direcció ala casa de Laura amb una velocitat de 5 km/h. Quan i on es trobaran?(Distància entre les cases = 80 km).
Calculala distància recorreguda per cadascuna d'elles.
Representade forma aproximada les gràfiques v-t i x-t de l'exercici anterior(utilitza diferents colors per a cada mòbil)
SOL: 12 h    30 km; 30 km i 50 km.

Boroix en direcció a casa de Pep amb una velocitat de 8 km/h. Una horamés tard, Pep ix en direcció a casa de Boroamb una velocitat de 6 km/h. Si la distància entre les cases és de9 km:
a)Escriu les equacions.
b)Temps que tarden en trobar-se.
c)Posició en la qual es troben.
d)Distància recorreguda per cadascun d'ells.
i)Gràfiques s-t, v-t.
Sol: 1,07 h i 8,57 km;   8,57 km i 0,43 km.

Unmòbil ix des de la posició 5 km amb una velocitat de 10 km/h. Unaltre mòbil ix des de l'origen al mateix temps amb una velocitat de12 km/h. Quan aconsegueix el segon mòbil al primer? En quinaposició? Gràfiques.

Dos mòbils estan situats en la mateixa posició. El primer part amb una velocitat de 20 km/h. Dues hores després ix el segon, amb una velocitat de 30 km/h. Quan i on aconsegueix el segon al primer? Gràfiques.

ACTIVITATS PER AL DILLUNS 4:
1) Fer els mateixos apartats de l’últim exercici, però ara el vector de posició és:  
r = (5t3-2t-1,  3t2) m

2) Explica el significat físic dels components intrínsecs de l’acceleració, així com el seu sentit i direcció. Representa els components de l'acceleració amb un esquema.


ACTIVITATS DIMARTS 5
1) Fer els mateixos apartats de l’últim exercici, però ara el vector de posició és:  
r = (t3-t+1,  3t3) m


EXERCICIS 2 i 3