lunes, 29 de abril de 2013

DINÀMICA PRÀCTICA: APLICACIÓ DE LA SEGONA LLEI DE NEWTON

 ACTIVITATS DE REPÀS

El dilluns dia 13 treballarem continguts d'ampliació amb els alumnes que no hagen de fer la recuperació.
Per al dimarts 14 les activitats són:

ACTIVITAT 4  DEL FULL D'APUNTS (COSSOS ENLLAÇATS I FREGAMENT). IMPORTANT: LA SOLUCIÓ DE L'APARTAT A ÉS INCORRECTA: SOL: 52,34 N EN COMPTE DE 71,94 N. A L'APARTAT B L'ANGLE QUE FORMA LA FORÇA ÉS DE 25º, NO DE 45º.
ES RECOMANA INTENTAR FER EL PROBLEMA SENSE VORE EL SOLUCIONARI.
SOLUCIONS
SOLUCIONS

ACTIVITAT 5 DEL FULL DE FREGAMENT
SOLUCIÓ
SOLUCIÓ

APUNTS COSSOS ENLLAÇATS I FREGAMENT
Activitats per al divendres:
- Acavar activitat 2 dels apunts. Nota: si per acció del seu pes baixava amb acceleració, la força que cal aplicar per a què baixe amb velocitat constant tindrà sentit contrari al de la component paral·lela al pla del pes.
- Questions sobre el TERCER PRINCIPI: després de llegir la teoria corresponent al tercer principi així com les notes de classe, respon a les següents qüestions:

a) Per què quan una pilota de tennis colpeja a la paret rebota, i no obstant açò la paret no es mou? Recorda que segons Newton experimenten la mateixa força.
b) Per què en fer un tret l'arma experimenta una força de reculada?
c) Explica el que succeeix a un globus quan s'unfla i se solta sense fer-li el nus.
d) La força que exerceix un cavall sobre el carro del que tira és igual i de sentit oposat a la qual aquest fa sobre ell. Com expliques que aconseguisca moure-ho?
i) Un astronauta ha eixit a l'exterior de la nau per a efectuar una reparació i el seu cable de subjecció amb la nau s'ha partit. Si en la mà té una clau anglesa, què podria fer amb la clau per a tornar a la nau?
f) Dos patinadors, xic i xica estan agafats de la mà sobre una pista de gel. En un moment determinat el xic espenta a la xica. Explica:
Com són les forces que actuen sobre tots dos? Qui canviarà més la seua velocitat? Nota: la massa del xic és major que la de la xica.



ACTIVITATS DINÀMICA
1) Una persona de 72 kg de massa es troba dins d’un ascensor damunt d’una bàscula. Calcula:
a) La lectura de la bàscula si l’ascensor puja accelerant amb a=1,5 m/s2.
b) La lectura de la bàscula si l’ascensor puja frenant amb a=1,5 m/s2.
c) La lectura de la bàscula si l’ascensor baixa accelerant amb a=1,5 m/s2.
d) La lectura de la bàscula si l’ascensor baixa frenant amb a=1,5 m/s2.
e) La lectura de la bàscula si puja o baixa amb velocitat constant.
f) La lectura de la bàscula si es trenca el cable de l’ascensor.

2) Calcula la lectura d’una bàscula damunt de la qual hi ha un objecte de 25 kg de massa si:
a) La bàscula està dins d’un ascensor que puja augmentant la velocitat 1,5 m/s cada segon.
b) La bàscula està dins d’un ascensor que puja disminuint la velocitat 1,5 m/s cada segon.
c) Davalla a velocitat constant.
Sol: 282,5 N 207,5 N 245 N

3) Un globus amb tots els seus accessoris té una massa de 180 kg i baixa augmentant la seva velocitat amb una acceleració de 0,2 m/s2. Dibuixa el diagrama de forces i calcula:
a) El valor de la força que estira del globus cap amunt (empenyiment).
b) Si l’empenyiment és constant, calcula la massa que ha de tindre el globus per a què puge amb la mateixa acceleració. Quant de llast hi ha que soltar?
Sol: E=1728 N; Llast=7,2 kg.

4) Un xicot es troba a la cabina d’un ascensor que puja accelerant i vol mesurar-ne l’acceleració. Per a fer-ho suspén un cos de 0,6 kg de l’extrem d’un dinamòmetre i observa que aquest indica 6,9 N.
a) Dibuixa els parells de forces acció-reacció que actuen sobre el cos i sobre el moll del dinamòmetre.
b) Planteja la Segona Llei de Newton i calcula l’acceleració.
c) Calcula la força que llig el dinamòmetre si l’ascensor puja frenant amb la mateixa acceleració.

5) Apliquem una força de 8 N sobre un cos de 2 kg amb un angle de 37° sobre l’horitzontal. Això provoca un moviment en direcció horitzontal.
a) Dibuixa un diagrama que represente totes les forces que actuen sobre el cos. Dedueix la direcció i sentit de la força resultant (se suposa que no hi ha fregament).
b) Calcula l’acceleració i la força normal.

6) Ara apliquem la mateixa força que a l’exercici anterior però amb un angle de 37° per davall de l’horitzontal. Repeteix els càlculs.

7) Calcula la força que cal aplicar al següent cos de 4,5 kg de massa per a que no es moga (o bé para que es moga amb velocitat constant):




Compara el resultat amb la força que caldria fer per alçar el cos verticalment amb velocitat constant. Comenta el resultat obtingut.



8) Ara apliquem al cos anterior una força de 37 N paral·lela al pla inclinat. Calcula el valor de l’acceleració del cos si:
a) La força és aplicada cap amunt.
b) La força és aplicada cap avall.