miércoles, 10 de abril de 2013

LA TAULA PERIÒDICA

http://www.emaimone.net/taula_per/index_taula.htm

APUNTS TAULA

ACTIVITATS (PER AL DIJOUS FER):
a) Símbol i nom dels elements que vam indicar a classe.
b) Les activitats 1, 2 i 3 del llistat següent:
1) Completa la següent taula abreujada amb els símbols adequats (no més el símbol, el nom no cal):

2) Completa la següent taula:

Element
Símbol
Metall/no metall/ Gas noble
ClorHe


Sn

BromCu

Sofre


PlataHg


Sb

Radó
3) Completa la següent taula:

SÍMBOL
Z
nº neutrons
A
nº total electrons
14C

8


Sr2+
38

87

146U

92


4) a) Dibuixa utilitzant el model de distribució en capes un àtom de calci. Z=20. Indica de forma raonada el grup i el periode en què es troba.
b) Sabent que aquest àtom perd dos electrons, completa el següent esquema:
Ca - ___ → Ca
b) En què es transforma? Segueix sent el mateix element? Per què?
c) Completa: el calci ha adquirit la configuració electrònica del _______, que és un_____ __________.

5) Característiques principals de la taula periòdica: 
- Els grups també reben el nom de……………….. En total hi ha
- Els períodes també reben el nom de……………… En total hi ha
- Els dos científics que més van contribuir al seu desenvolupament van ser……………… en el segle ………….i………………en el segle………..
- En la taula periòdica actual els elements s'ordenen segons
- Els elements d'un grup tenen
- Aquestes propietats estan relacionades amb el nombre d’ és a dir amb els de
- Els elements del grup 18 són els i es caracteritzen per ser molt No es amb altres . Tenen 8 en l’ capa, excepte l’heli, que .

6) Escriu la reacció de formació dels ions K+, S2-, N3-, Ba2+, i indica si són cations o anions.
7) Dibuixa l'estructura electrònica de capes dels anteriors ions i dels àtoms neutres dels quals procedeixen. Quants electrons tenen els ions en l'última capa? Raona el grup i el periode en què es trobaran.
8) Completa amb el nom i símbol (cerca l’informació necessària per internet):
- Els dos elements més abundants de l'univers:
- Els elements més abundants en la matèria viva:
- Els elements fonamentals de l'atmosfera:
- Elements que formen el cos humà:
- Exemples de metalls:
- Exemples de no metalls:
- En quina zona de la taula periòdica se situen els metalls?:
- I els no metalls?:
- On se situen els semimetalls?
Exemples.