miércoles, 29 de mayo de 2013

COMPOSTOS, ELEMENTS I MESCLES

APUNTS TEORIA

ACTIVITATS PER AL DIJOUS 30: LA 1, LA 2 I LA 5.


1)Identifica quines de les següents propietats son característiques de mescles i quines de compostos:
  1. Podem separar les substàncies originals mitjançant filtració, destil·lació, evaporació...
  2. Necessitem utilitzar procediments tals com l'electròlisi i el calfament a altes temperatures per a obtindre les substàncies originals.
  3. No tenen composició fixa.
  4. Les seves propietats són molt diferents de les que tenien les substàncies originals.
  5. Les seves propietats (densitat, punt de fusió, etc.) són variables.
  6. Se representen mitjançant fórmules químiques.
  7. La seva composició s'expressa amb la concentració (g/L, %massa, %volum).
  8. Tenen propietats i composició fixes i invariables.

2) Classifica les següents substàncies com a mescles, elements o compostos:
aigua destil·lada, aigua d'un manantial, aire, nitrogen, oxigen, diòxid de carboni, or, coure, bronze, ferro, granit, acer, vi, alcohol etílic, alcohol de farmàcia de 96º, ácid sulfúric, salfumant, àcid clorhídric, formigó.

3) Diferències entre substància simple (element) i compost.

4) Dibuixa recipients i representa amb models d'esferes:
a) Una substància pura simple formada per àtoms aïllats.
b) Una substància pura simple formada per molècules diatòmiques.
c) Un compost format per molècules diatòmiques.
d) Una mescla d'un compost i un element. (El compost format per molècules triatòmiques, l'element format per molècules diatòmiques).
e) Un compost iònic.
f) Un metall.


5) Explica un dels mètodes que podem utilitzar per a separar les substàncies que formen un compost.