martes, 28 de mayo de 2013

L'ENERGIA

LLIG EL TEXT I RESPON A LES TRES ACTIVITATS.

ENERGIA MECÀNICA I TREBALL

Fins ara hem estudiat conceptes de cinemàtica i de dinàmica. Amb la cinemàtica feiem una descripció dels moviments, i amb la dinàmica analitzavem les causes (forces) que provocaven aquests canvis. 

La Física pot estudiar també els fenòmens físics des d'altre punt de vista, utilitzant els conceptes de treball i d'energia. Es un camí diferent que podem utillitzar per a resoldre els diferents problemes físics. El plantejament del problema des del punt de vista energètic pot ser alternatiu (a vegades un problema de Física serà molt difícil de resoldre amb la dinàmica o la cinemàtica i serà fàcil de resoldre amb el concepte d'energia) o també pot ser complementari (a vegades per a resoldre el problema necesitarem utilitzar la dinàmica i el concepte d'energia). 

Què és, aleshores, l'energia? Nosaltres la definirem com la "capacitat d'un sistema per a produir canvis a altres sistemes o a ell mateix".

ACTIVITAT: Pensa en els següents sistemes i indica si tenen energia: estufa, cotxe en moviment, objecte situat a una determinada altura, entrepà de pernil i formatge.

Quan va ser introduït el concepte d'energia? Durant la Revolució Industrial, per a estudiar l'eficàcia de les màquines, com per exemple, les que alçaven pesos. Després es va comprovar que el concepte d'energia era un terme universal, que es podia aplicar a qualsevol fenòmen físic.

ACTIVITAT: indica el nom de diferents tipus d'energia.

En les transformacions energètiques mai es perd energia. Quan un jugador de bàsquet llança la pilota, l'energia química de les seves cèl·lules es transforma en energia del moviment, primerament dels braços i després de la pilota. L'energia d'aquest es va transformant en energia de posició en guanyar altura, i després, en baixar, recupera novament l'energia del moviment, ja que augmenta la seva velocitat. 
Per tant, l'energia es conserva, independentment dels canvis produïts i de la rapidesa d'aquests canvis.

ACTIVITAT: Imagina un cos que es desplaça sobre un pla horitzontal amb fricció. Si deixa d'actuar la força motriu, quan passa un temps el cos s'atura. És aquest fenòmen un incompliment de la afirmació que hem fet de què l'energia es conserva?

De l'activitat anterior, podem extraure una conclusió: L'energia no es crea ni es destrueix, només es transforma passant de unes formes d'energia a altres, però en cada transformació part de l'energia es degrada.

ACTIVITATS PER AL DIMECRES 28
El proposat a classe.
Demostra amb anàlisi dimensional que el treball té unitats d'energia.
Fer els cinc primers del full d'exercicis. Utilitza la fórmula del treball per al 3,4 i 5  W=F· Δr· cosα
APUNTS TEORIA (ENERGIA, DEFINICIÓ DE TREBALL)
FULL D'EXERCICIS

ACTIVITATS PER AL DIVENDRES 31:

Calcula el treball que fa una força F horitzontal que arrosega un objecte de 30 kg per un plà  durant una distància de 55 m si el coeficient de fregament és de 0,3. Se suposa que la velocitat és constant.

ACTIVITATS 7 i 8 DEL FULL D'EXERCICIS (SE SUPOSA QUE LA FORÇA F QUE APLIQUEM ÉS SEMPRE HORITZONTAL)

ACTIVITATS PER AL DILLUNS 3: 11, 13, 14.