miércoles, 6 de noviembre de 2013

CONTINGUTS PRIMER CONTROL, ACTIVITATS PER A PUJAR NOTA, DEURES DIJOUS I DIVENDRES


ACTIVITATS PER AL DILLUNS 18:

1)      Explica la diferència entre propietat general i propietat específica.
2)      Què és una substància? Dóna exemples.
3)      Classifica com a propietat general i propietat específica:
massa, densitat, temperatura, temperatura de fusió, volum
4)      Escriu la fórmula de la densitat. Indica en quines dues unitats pot expressar-se.
5)      Transforma les següents unitats. Fixa’t en l’exemple:
Exemples: 3 g/cm3=3000 kg/m3     450 kg/m3=0,45 g/cm3
5 g/cm3=                                            4 kg/m3=                            
5,6 g/cm3=                                         45,03 kg/m3=    
0,09 g/cm3=                                      5000 kg/m3=
6)      Llig la taula de mesures que vam fer a classe (recorda que vam mesurar la massa i el volum de diferents objectes). Contesta a les qüestions amb exemples:
a)      És possible que un objecte tinga més volum que altre però menys massa?
b)      És possible que dos objectes tinguen el mateix volum però diferent massa? DEURES PER AL DIJOUS 7 (TERCER B) DIVENDRES 8 (TERCER A)
 
1)Copia la taula després de memoritzar-la (sí, hi ha que copiarla altra vegada, no ho dubteu!!) dels múltiples i submúltiples explicada a classe.

2)Transforma els múltiples i submúltiples a la unitat corresponent substituint
el valor del múltiple o submúltiple:

12 GHz           2 km
0,6 Mm         7 ns
92 ms            8 mA
0,5µA            2 kW
95 nJ             9 nm
80 KC          5834 GHz
0,07 dg         0,037 Mm
20 dam        0,0345 ns
0,6 hg          3458 hm 
 
70 km3
2 cm3
2 dm3
3 mm3
25 cm2
60,3 hm3
30 cm3
1,2 dm3
2 km2
25 cm2
12 mm2


 Continguts per a l'examen del DIJOUS/DIVENDRES:

- Saber què és el mètode científic.
- Conèixer les etapes del mètode
- Saber el nom de teories científiques, lleis científiques i científics importants.
- Relacionar enunciats amb les etapes corresponents del mètode científic.
- Entendre la diferència entre llei i teoría científica.
- Saber què és una hipòtesi.
- Plantejar hipótesis per a un problema científic.
- Concepte de magnitud, distingir entre allò que és i no és magnitud.
- Diferenciar entre magnitud i unitat de mesura.
- Què és mesurar una magnitud?
- Conèixer les unitats fonamentals del Sistema Internacional.
- Saber què és el Sistema Internacional.
- Entendre les característiques d'una unitat de mesura (invariabilitat).
- Distingir entre unitat fonamental i unitat derivada.
- Identificar per a cada magnitud la unitat corresponent.
- Saber realitzar conversió d'unitats amb múltiples i submúltiples
 - Omplir una taula indicant nom de l'aparell, mesura, incertesa, etc.
- Calcular incerteses absolutes i relatives.
- Tipus de mesura (indirecta i directa). Característiques.
- Recordar les regles de l'arredoniment.
- Causes de la incertesa i com evitarla (o almenys disminuir-la).
- Xifres significatives.
- Notació científica.
- Repassar tots els exercicis fets a classe, així com els apunts i el material publicat al meu blog.ACTIVITATS PER A PUJAR NOTA PER AL PRIMER CONTROL. ES VALORARÀ LA PRESENTACIÓ, I ES BAIXARÀ NOTA SI NO ÉS CORRECTA. S`HAN DE PRESENTAR EL DIA DEL CONTROL.