sábado, 22 de febrero de 2014

MODELS ATÒMICS

APUNTS 1
APUNTS 2
APUNTS 3
APUNTS 4:
https://www.dropbox.com/s/3uivoy09br0rlrh/ApunAtomo3%5B1%5D.pdf

ACTIVITATS:
1) a) La teoria atòmica de Demòcrit (s.V a.de C) no va ser acceptada pels seus contemporanis. Indica quina raó va portar al seu fracàs.
b) Quina idea defensava Aristòtil? Era correcta eixa idea?
c) Amb quins dispositius actuals podem vore els àtoms?
d) Contribucions dels alquimistes.
e) Ordena cronològicament:
Teoria de Dalton, model de Rutherford, model de Thomson, descobriments dels alquimistes, teoria atòmica de Demòcrit, Aristòtil i els quatre elements.
f) Explica què és un tub de descàrrega. Quin nom rebien els rajos que apareixien dins? Com s'explicava l'aparició d'eixos rajos?

2) Enumera dos fets experimentals no explicats per la teoria atòmica de Dalton i que van impulsar l'aparició del model atòmic de Thomson.

3) Dibuixa dos esquemes que representen un àtom segons el model de Dalton i el de Thomson. Suposa que l'àtom té quatre electrons (per al model de Thomson).

4) a) Com explicaríem l'electrització per fregament usant el model de Thomson?
b) Què és la radioactivitat?
c) Què són les partícules alfa?
d) Explica l'experiment de Rutherford: 1º) Muntatge experimental (explicacions i dibuix)
 2º) Resultats del experiment 3º) Interpretació donada per Rutherford.
e) Explica breument el model atòmic de Rutherford

5) Completa les següents taules:
6) Concepte d'isòtop. Dóna exemples d'isòtops.

7) Raona si les següents afirmacions son vertaderes o falses:
a) Els àtoms neutres no tenen partícules carregades elèctricament
b) En el nucli de l'àtom es troba la major part de la massa de l'àtom
c) Un cos carregat positivament ha guanyat protons.
d) Tots els àtoms d'un mateix element són iguals.

8)  Existeixen en la naturalesa tres isòtops del carboni (Z = 6), amb nombres màssic 12, 13 i 14. Escriu el
símbol de cada isòtop i indica els protons, neutrons i electrons de cadascun.

9) Completa les següents taules:10) Existeixen en la naturalesa tres isòtops de l'urani (Z = 92), amb nombres màssic 234, 235 i 238. Escriu el símbol de cada isòtop i indica els protons, neutrons i electrons de cadascun.

11) Indica qual dels següents àtoms són isòtops del mateix element:

12) Raona si les següents afirmacions son vertaderes o falses: a) Tots els isòtops del mateix element tenen el mateix nombre de protons.
b) Tots els isòtops del mateix element tenen diferent nombre màssic.
c) Tots els isòtops d'un mateix element tenen el mateix nombre d'electrons.

13) Dibuixa amb el model de capes electròniques els següents àtoms: Li (Z=3), Ca (Z=20), K (Z=19), Al (Z=13)

14) Observa l'esquema i completa:


VIDEO EXPLICATIVO: CÓMO CALCULAR EL NÚMERO DE PROTONES, ELECTRONES Y NEUTRONES
http://www.educreations.com/lesson/embed/2155170/
http://www.educreations.com/lesson/embed/2155282/
http://www.educreations.com/lesson/embed/2155339/

ACTIVITATS DEL FULL DE APUNTS 3:
http://www.educreations.com/lesson/embed/2300779/"  
http://www.educreations.com/lesson/embed/2300908/"


1) Expressa les següents masses atòmiques en kg:
m(He)=4u      m(S)=32u           m(Cl)=35,45u           m(C)=12u

2) Expressa les següents masses atòmiques en u:
m(Fe)=9,27 · 10-26 kg            m(F)=3,15 ·10-26 kg              m(Ne)= 3,35 · 10-26kg 
m(O)= 3,95· 10-25 kg

3) Per què no s'utilitza normalment el kg per a expressar la massa dels àtoms?

4) Defineix "u". 

5) Explica el significat dels següents valors:
Ar(N)=14                 Ar(Cl)=35,45                      Ar(P)=30,97                         Ar(Na)=23

6) Calcula la massa atòmica (o la massa fórmula, quan calga) de les següents espècies:

C6H12O6           Au2O                     Mn2O7                   H2S              Au(OH)3

Dades: m(C)=12u; m(H)=1u;  m(O)=16u;   m(Au)=196,97u;    m(Mn)=54,94u;    m(S)=32u