lunes, 19 de junio de 2017

CONTINGUTS PER A L'EXAMEN FINAL DE JUNY, 4t ESO

Bàsicament a l'examen final hi haurà una mica de tot el vist al llarg de l'any.
El més important seria:
QUÍMICA
- Dominar la formulació/nomenclatura inorgànica i orgànica.
- Tema de l'àtom i sistema periòdic. Conceptes fonamentals, ions, model de capes, configuració electrònica, model de Rutherford, aspectes fonamentals de la taula.
- Enllaç químic, concepte, tipus d'enllaç, característiques de les substàncies, identificació del tipus de substàncies i propietats, forces intermoleculars.
Representació d'enllaços i de models d'enllaç de forma senzilla. Explicació del fenomen de la solubilitat, punts de fusió, etc.
- Concepte de mol i exercicis. Exercicis senzills d'estequiometria, exercicis senzills sobre concentració (tant per cent, molaritat). Exercicis.
- Concepte de reacció química i tots els aspectes relacionats amb la mateixa (veure anotacions de la web).

FÍSICA
- Cinemàtica (conceptes fonamentals, estudi del moviment rectilini i uniforme, moviment rectilini uniformement accelerat, moviment circular i uniforme). Exercicis relacionats amb aquests moviments. Caiguda lliure, llançament vertical.
- Dinàmica (conceptes fonamentals, explicació del moviment rectilini i uniforme, del moviment rectilini uniformement accelerat i del moviment circular i uniforme). Resolució d'activitats de dinàmica.
Lleis de Newton i qüestions.
Pressió: conceptes fonamentals, exercicis sobre aquests conceptes. Principi d'Arquimedes, pressió atmosfèrica, exercicis sobre pressió atmosfèrica, principi de Pascal.
Molta sort!!!