jueves, 22 de marzo de 2012

DINÀMICA

EXERCICIS DE DINÀMICA: 

1)      Explica els efectes que poden provocar les forces.

2)      Tipus de forces. Exemples.

3)      Escriu la expresió de la Llei de Hooke i explica el significat de cada terme.

4)      Quin  és el significat física de la constant d’elasticitat? Tenim dos molls amb diferents constants d’elasticitat K1 i K2 respectivament (K1<K2). Si apliquem la mateixa força, dedueix matemáticament quin dels dos molls s’allargarà més.

5)      Apliquem sobre un moll una força de 20 N i l’allargament és de 4 cm. (Ja fet a classe)
a)      Calcula el valor de K en unitats del SI.
b)      Quina força hem d’aplicar per a que l’allargament siga de 0,05 m?

6)      La longitud d’un moll és de 20 cm i la seua constant d’elasticitat és de 50 N/m . Si apliquem una força de 2,5 N, quina serà la longitud final del moll?

7)      Sobre un moll que té una longitud inicial de 25 cm s’aplica una força de 10 N que fa que el moll s’allargue fins a mesurar 30 cm. Calcula:
a)      K en unitats del SI.
b)      Longitud del moll i alargament si apliquem una força de 2 N.
c)      Força aplicada si l’allargament és de 7 cm.

8)      Amb les dades de l’experiència feta a classe demostra que F i ΔL són magnituds directamente proporcionals.
 COMPROVACIÓ EXPERIMENTAL DE LA LLEI DE HOOKE

            L(cm)        ΔL  Allargament (cm)       F (pes) N(newtons)
             3,2               3,2-3,2=0                        0
             3,4               3,4-3,2=0,2                     0,1
             3,58             3,58-3,2=0,38                  0,2
             3,8               3,8-3,2=0,6                      0,3
             3,98             3,98-3,2= 0,78                 0,4
             4,18             4,18-3,2= 0,98                 0,5
             4,38             4,38-3,2=1,18                  0,6

Si vols fer la gràfica amb full de càlcul, ací tens un video de com fer-ho. Per a insertar la recta així com l'equació has de fer "click" amb el botó dret del ratolí sobre un dels punts experimentals, i després elegir "agregar línia de tendència".

jueves, 15 de marzo de 2012

EJERCICIOS DEL TEMA 4

NOTA: PARA EL MARTES DÍA 20 DE MARZO LAS TAREAS SON LOS SEIS PRIMEROS EJERCICIOS.
1) ¿Cómo se define actualmente la unidad de masa atómica "u"?
2) ¿Cuál es el valor en kilogramos de la unidad de masa atómica "u"?
3) Un átomo de uranio tiene una masa m=254 u. Calcula su masa en kilogramos.
4) ¿Qué significa que la Ar(O)= 16? Nota: Ar es el símbolo utilizado para representar la masa atómica relativa.
5) Completa: los átomos del mismo elemento siempre tienen el mismo número de __________ y de ___________; por tanto siempre tienen el mismo número____________, que se representa por el símbolo _____. Sin embargo, dos átomos de un mismo elemento pueden tener diferente número de ____________, y en consecuencia, pueden tener diferente número___________, que se representa por el número_______. De forma aproximada, la masa atómica relativa de un átomo suele parecerse al valor del número _________.
6) Tenemos tres átomos desconocidos,

Razona si las afirmaciones son verdaderas o falsas:
- X e Y son átomos del mismo elemento.
- X y Z son átomos de diferentes elementos.
- X y Z son isótopos.
- Y y Z son átomos de elementos diferentes.
7) ¿Qué significa que la abundancia relativa del Li-6 es del 7,5%?
8) Calcula la masa atómica relativa promedio de los siguientes átomos:
Li: datos, dos isótopos, Li-6 y Li-7. Abundancia relativa Li-6 7,5%
B: datos, dos isótopos, B-10 y B-11. Abundancia relativa B-11 80 %
Cl: datos, dos isótopos, Cl-35 y Cl-37. Abundancia relativa Cl-37 25%

miércoles, 14 de marzo de 2012

EXERCICIS MCU

EXERCICIS MCU
Exercicis obligatoris per al divendres 16: 3 i 4.
 1. a) Transforma els següents angles expressats en graus sexagesimals a radiants:
  0, 90, 270, 30, 180, 350
  b) Transforma els següents angles expressats en radiants a graus sexagesimals:
  2π, π, π/2, π/4
 2. Una roda es mou amb una velocitat angular de 2 rad/s. Si el radi és 0,75 m, calcula:
  a) La velocitat lineal.
  b) L'espai recorregut en un minut.
  c) L'angle descrit en eixe mateix temps.
  d) El nombre de voltes que n'ha donat.
  e) La velocitat angular en revolucions per minut (rpm)
  f) El període i la freqüència del moviment (després de l'explicació).
  g) La velocitat lineal d'un punt situat a 3 cm del centre.
 3. Una atracció de fira dona 5 voltes en 3 minuts. Si el diàmetre és de 8 m, calcula:
  a) La velocitat angular en unitats del SI.
  b) La velocitat lineal.
  c) L'angle i espai recorregut en els tres minuts i en una hora.
  d) El període i la freqüència del moviment.
  e) La velocitat lineal d'un punt situat a 10 cm del centre.
 4. El diàmetre d'una roda és de 12 cm, i gira amb una velocitat de 500 rpm. Es demana:
  a) Velocitat angular en unitats SI.
  b) Velocitat lineal.
  c) Voltes donades, espai recorregut i angle traçat en 5 minuts.
  d) Velocitat lineal d'un punt que es troba a 1 cm del centre.
  e) Període i freqüència.
 5. Calcula:
  a) La velocitat angular i lineal de la Lluna.
  b) L'espai recorregut i l'angle traçat per ella en 1 h.
  Dades: distància mitjana Terra-Lluna 384000 km. Periode de revolució de la Lluna al voltant de la Terra: 28 dies.
 6. Calcula la velocitat angular i lineal d'un punt de l'Equador terrestre. Dades: diàmetre mitjà de la Terra: 12000 km. Període de rotació: 24 h


  7.  Una roda es mou amb una velocitat angular de 70 rpm (revolucions per minut). Si el radi és 5 m, calcula:

  a) velocitat angular en unitats SI (rad/s)
  b) La velocitat lineal.
  c) L'espai recorregut en 12 minuts.
  d) L'angle descrit en eixe mateix temps.
  e) El nombre de voltes que que dona en 1 hora.
  f) El període i la freqüència del moviment.
  g) La velocitat lineal d'un punt situat a 30 cm del centre.

  8)Calcula la velocitat angular de les tres manetes d'un rellotge.

  9) En un moviment circular i uniforme la velocitat lineal d'un punt de la perifèria és de 100 km/h. Si el diàmetre és de 50 m, calcula:
  a) Velocitat angular.
  b) Angle descrit i espai recorregut en mitja hora.
  c) Velocitat en rpm.
  d) Velocitat lineal d'un punt situat a 5 m del centre.
  e) Freqüència i periode.


martes, 6 de marzo de 2012

ACTIVIDADES PARA SUBIR NOTA: TEMA 3

1) Realiza las siguientes conversiones de unidades utilizando factores de conversión, tal y como indica el ejemplo a):


a)        
Recuerda que 1mson 1000L, 1 L son 1000 cm3, 1 mL es 1 cm31 L es 1 dm3, 1 m3 son 1000000 cm3


b) 0,06 cm a dm       c) 2,4 h a min.    d) 4600 s a h   e) 4,09 m2 a cm2  f) 1078 cm3 a L  g) 53 mg a g           h) 0,05 kg a g          i) 0,24 ma cm3      j) 3,4 m a cm        k) 0,5 L a hL        l) 12 min a h                  m) 708 cm2 a m               n) 650 mg a kg        o) 6,3 mm a dm      p) 389 cm3 a L

a) 63 m a mm         b) 47 cm3 a dm3     c) 4 h a min.          d) 70 s a min        
e) 0,08 m2 a cm2  f) 78 dm3 a L  g) 59 g a kg     h) 4 kg a g
i) 0,29 m3 a L   j) 4 dm  cm    k) 0,5 hL a L         l) 22 min a h
m) 0,8 cm2 a m2        n) 4574 mg a kg  o) 63 mm a m           p) 989 cm3 a L

lunes, 5 de marzo de 2012

CINEMÀTICA

1) Representa de forma aproximada les gràfiques s-t, v-t del següent moviment:
un objecte parteix de l'origen amb velocitat constant en sentit positiu i es mou amb aquesta velocitat durant 5 segons; es deté i roman cinc segons en la mateixa posició; reinicia la marxa de nou amb acceleració positiva constant durant 5 segons; després frena amb la mateixa acceleració durant cinc segons fins a detenir-se(està parat només una fracció de segon); finalment retrocedeix cap a l'origen amb velocitat constant tardant cinc segons a tornar

2) Un mòbil es mou sobre l’eix horitzontal amb una equació de moviment s=2+4t-2t2.
a) Representa la gràfica s-t i indica de quin tipus de moviment es tracta.
b) Calcula la posició als instants 0, 1 i 4 s.
c) Calcula el desplaçament als 4s.
d) Calcula la distància recorreguda (hauràs de fer-ho considerant el moviment en dues etapes, primera etapa cap a la dreta fins que s’atura, des de que s’atura fins a l’esquerra).

3) Representa les gràfiques s-t i v-t:
MUA: moviment uniformemente accelerat.
MUA que ix de l'origen amb velocitat inicial nul•la, i acceleració positiva
MUA que ix a la dreta de l'origen amb velocitat inicial nul•la i acceleració positiva.
MUA que ix de l'origen amb velocitat inicial i acceleració positiva.
MUA que no ix de l'origen amb velocitat inicial i acceleració positiva.
MUA amb velocitat inicial que ix de l'origen i frena (acceleració negativa)

4) Interpreta brevemente la siguiente gráfica:

EXERCICIS DE REPÀS (NIVELL DE 4t ESO)
5) Un mòbil circula a 40 km/h i en 100 m reduix la seua velocitat fins a 10 km/h. Calcula:
a) Acceleració necessaria per a detindre el camió.
b) Temps en que es detindrà.

6)  Llancem verticalment un objecte i arriba a una altura màxima de 30 m. Calcula la velocitat de llançament, així com el temps que tarda en arribar a eixa altura

7) Un cos llançat verticalment tarda 10 segons en arribar a la altura màxima. Calcula la velocitat de llançament i l'altura màxima.


8) Un objecte es llançat verticalment a 250 km/h, calcula l'altura màxima, temps en arribar a eixa altura, temps de tornada a terra i velocitat de tornada

jueves, 1 de marzo de 2012

ESTUDIO DEL TEMA 7

NOTA: ALGUNAS RESPUESTAS ESTÁN EN LOS APUNTES DE CLASE. SI QUIERES SUBIR UN PUNTO EN LA NOTA DEL EXAMEN PUEDES ENTREGAR LAS ACTIVIDADES QUE ESTÁN SUBRAYADAS.

PUNTO 1
- ¿Qué es la energía?
- ¿Por qué podemos decir que el Sol tiene energía? ¿Qué tipos de cambios produce?
- ¿Cómo se origina la energía del Sol?
- Representa con un esquema el proceso de fusión nuclear.
- Explica con un dibujo por qué el Sol quema más al mediodía.
- ¿Cuándo es más eficaz el filtrado de la atmósfera?
- Explica qué ha de ocurrir para que se produzcan corrientes de convección en un recipiente con agua.
EJERCICIOS DEL APARTADO.

PUNTO 2
- Explica con un esquema por qué hace más frío en los polos.
- ¿Qué tipo de luz que llega a la superficie terrestre es la más abundante?
- ¿Por qué se forman las corrientes marinas? ¿Cómo circula el agua en ellas? Indica el nombre de alguna corriente marina famosa.
- ¿Por qué se forman las corrientes atmosféricas? ¿Cómo circula el aire en ellas?
Ejercicio 4.

PUNTO 5
- ¿Qué son los agentes geológicos? Da ejemplos de agentes geológicos.
- Los agentes geológicos están formados por...
- ¿Quién es el motor de los agentes geológicos?
Ejercicios 16 y 17.

PUNTO 6
- ¿Qué es el calor?
- Cuestiones que puse en internet.
- ¿Qué es el calor específico?
- ¿Cuál es el calor específico del agua? ¿Qué significa ese valor?
- A la vista de una tabla de calores específicos, saber qué sustancia se calentará y enfriará antes.
- Hacer un dibujo con el que se pueda explicar por qué las temperaturas en verano y en invierno son más suaves en la costa que en el interior (apuntes).
Ejercicios del apartado.

PUNTO 7
- Da ejemplos de cómo los animales utilizan la energía solar.
- Da ejemplos de cómo el hombre ha utilizado la energía solar a lo largo de la historia.
- ¿De qué dos formas se utiliza industrialmente la energía solar?
- Explica con un dibujo el funcionamiento de un calentador solar.
- ¿Qué es una central solar térmica?
- ¿Qué es una célula fotovoltaica? ¿Y una placa solar?
- ¿Qué es un huerto solar?
Ejercicios del apartado.

PUNTO 8
- Tipos de radiación solar que resultan peligrosos para el ser humano.
- ¿Qué es la ozonosfera? ¿Qué otro nombre recibe?
- ¿Cómo se forma el ozono? ¿Qué fórmula tiene?
- ¿Qué es el CFC? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué efecto tiene sobre el ozono?
- ¿Es correcto el término agujero en la capa de ozono? ¿De qué se trata en realidad?
- Durante el día, ¿qué hace la luz solar con la superficie de la Tierra?
- ¿Qué tipo de radiación emite la superficie de la Tierra? ¿La podemos ver?
- El efecto invernadero natural, ¿es perjudicial o beneficioso?
- ¿Qué gases son los responsables del efecto invernadero? ¿Qué hacen con la radiación infrarroja? ¿Qué provocan en la atmósfera?
- ¿Por qué el ser humano es el responsable del aumento del efecto invernadero?
- ¿Cuánto ha aumentado la temperatura en el siglo pasado? ¿Cuánto se prevé que sea el aumento en el siglo actual?
- ¿Qué consecuencias negativas puede tener este calentamiento global?
- ¿Por qué en los desiertos las noches son tan frías?
- ¿Por qué en las noches de invierno hay más riesgo de heladas las noches en que el cielo está raso?
Ejercicios del apartado.
- Realiza un dibujo en el que expliques el efecto invernadero.
EJERCICIOS DEL FINAL DEL TEMA (LOS HECHOS EN CLASE).