lunes, 19 de junio de 2017

CONTINGUTS PER A L'EXAMEN FINAL DE JUNY, 4t ESO

Bàsicament a l'examen final hi haurà una mica de tot el vist al llarg de l'any.
El més important seria:
QUÍMICA
- Dominar la formulació/nomenclatura inorgànica i orgànica.
- Tema de l'àtom i sistema periòdic. Conceptes fonamentals, ions, model de capes, configuració electrònica, model de Rutherford, aspectes fonamentals de la taula.
- Enllaç químic, concepte, tipus d'enllaç, característiques de les substàncies, identificació del tipus de substàncies i propietats, forces intermoleculars.
Representació d'enllaços i de models d'enllaç de forma senzilla. Explicació del fenomen de la solubilitat, punts de fusió, etc.
- Concepte de mol i exercicis. Exercicis senzills d'estequiometria, exercicis senzills sobre concentració (tant per cent, molaritat). Exercicis.
- Concepte de reacció química i tots els aspectes relacionats amb la mateixa (veure anotacions de la web).

FÍSICA
- Cinemàtica (conceptes fonamentals, estudi del moviment rectilini i uniforme, moviment rectilini uniformement accelerat, moviment circular i uniforme). Exercicis relacionats amb aquests moviments. Caiguda lliure, llançament vertical.
- Dinàmica (conceptes fonamentals, explicació del moviment rectilini i uniforme, del moviment rectilini uniformement accelerat i del moviment circular i uniforme). Resolució d'activitats de dinàmica.
Lleis de Newton i qüestions.
Pressió: conceptes fonamentals, exercicis sobre aquests conceptes. Principi d'Arquimedes, pressió atmosfèrica, exercicis sobre pressió atmosfèrica, principi de Pascal.
Molta sort!!!

martes, 30 de mayo de 2017

ENERGIA MECÀNICA I TREBALL

Fins ara hem estudiat conceptes de cinemàtica i de dinàmica. Amb la cinemàtica feiem una descripció dels moviments, i amb la dinàmica analitzavem les causes (forces) que provocaven aquests canvis. 

La Física pot estudiar també els fenòmens físics des d'altre punt de vista, utilitzant els conceptes de treball i d'energia. Es un camí diferent que podem utillitzar per a resoldre els diferents problemes físics. El plantejament del problema des del punt de vista energètic pot ser alternatiu (a vegades un problema de Física serà molt difícil de resoldre amb la dinàmica o la cinemàtica i serà fàcil de resoldre amb el concepte d'energia) o també pot ser complementari (a vegades per a resoldre el problema necesitarem utilitzar la dinàmica i el concepte d'energia). 

Què és, aleshores, l'energia? Nosaltres la definirem com la "capacitat d'un sistema per a produir canvis a altres sistemes o a ell mateix".


Quan va ser introduït el concepte d'energia? Durant la Revolució Industrial, per a estudiar l'eficàcia de les màquines, com per exemple, les que alçaven pesos. Després es va comprovar que el concepte d'energia era un terme universal, que es podia aplicar a qualsevol fenòmen físic.En les transformacions energètiques mai es perd energia. Quan un jugador de bàsquet llança la pilota, l'energia química de les seves cèl·lules es transforma en energia del moviment, primerament dels braços i després de la pilota. L'energia d'aquest es va transformant en energia de posició en guanyar altura, i després, en baixar, recupera novament l'energia del moviment, ja que augmenta la seva velocitat. 
Per tant, l'energia es conserva, independentment dels canvis produïts i de la rapidesa d'aquests canvis.

ACTIVITAT: Imagina un cos que es desplaça sobre un pla horitzontal amb fricció. Si deixa d'actuar la força motriu, quan passa un temps el cos s'atura. És aquest fenòmen un incompliment de la afirmació que hem fet de què l'energia es conserva?

De l'activitat anterior, podem extraure una conclusió: L'energia no es crea ni es destrueix, només es transforma passant de unes formes d'energia a altres, però en cada transformació part de l'energia es degrada.

viernes, 7 de abril de 2017

PER A REPASSAR...


Dos patinadors, xic i xica estan agafats de la mà sobre una pista de gel. En un moment determinat el xic espenta a la xica. Explica:
Com són les forces que actuen sobre tots dos? En quin principi et bases?

Qui canviarà més la seua velocitat? 


Nota: la massa del xic és major que la de la xica.

DIBUIXA ELS PARELLS D'ACCIÓ I REACCIÓ EN LES SEGÜENTS SITUACIONS:
a) Objecte situat sobre un pla horitzontal.
b) Imant que atrau a un objecte metàl·lic.
c) La Terra atrau a la Lluna, que gira a la seua al voltant.
d) Un coet expulsa gasos per la seua part inferior.
i) Un arma dispara un projectil.
Important: ja esteu matriculats en el curs de FQ 4t de Moodle. Podeu anar fent qüestionaris.
Si teniu cap problema no dubteu en enviar-me missatges.

El Baró de Munchausen eixint del pantà. Patada a Newton:


martes, 28 de marzo de 2017

ACTIVITATS TIR OBLIC

1) Un projectil que es dispara des de terra formant un angle de 60º amb l'horitzontal impacta sobre un edifici a una altura de 15 m. L'edifici està situat a una distància de 30 m del punt de llançament. Calcula:
a)    El mòdul de la velocitat inicial del projectil.
b) La velocitat en el moment de l'impacte (vector i mòdul).
c) Altura màxima.

2) Es llança un objecte des d'una altura de 350 m. La velocitat inicial és de 400 m/s i forma un angle de 30º amb l'horitzontal. Calcula l'altura màxima i l'abast.

3) Un futbolista colpeja la pilota i aquesta ix a una velocitat de 20 m/s i forma un angle de 27º amb l'horitzontal. Calcula:
a)    L'altura màxima.
b)    La velocitat en el punt més alt.
c)    La distància a què cau a terra.

4) Un arquer dispara una fletxa que arriba a una altura màxima de 40 m i un abast de 190 m. Amb quina velocitat i amb quin angle ha disparat la fletxa?
Pista: has d'elegir punts en els quals pugues resoldre les equacions de moviment. Per exemple, en l'altura màxima saps que Vy=0m/s. Això te permet plantejar un sistema d'equacions on les incògnites seran t i Voy.
En l'abast màxim saps que y=0. Això te permet calcular t i Vx.

 Solucions: Voy=28m/s     Vx=33,25 m/s.    Vo=43,47 m/s.    angle=40,1º.

5) Es dispara un projectil des de dalt d'un penyasegat situal a 200 m sobre el mar. Va a una velocitat de 216 km/h i forma un angle de 45º amb l'horitzontal. Calcula:
a)    Abast.
b)    Velocitat final (vector i mòdul)
c)    Altura màxima.
 Sol: x=509 m      Vfinal=86,3 m/s.

6) Una catapulta dispara projectils a una velocitat de 30 m/s i un angle de 40ºamb l'horitzontal contra una muralla. Aquesta té 12 m d'altura i està situada a 50 m.
a)    Passaran els projectils per dalt de la muralla?
b)    A quina distància de la base de la muralla cauran?
Pista: el projectil passa per damunt de la muralla si l'altura del projectil en la posició que ocupa la muralla és major que les dimensions d'aquesta.
Sol:  a) Sí.
b) 40,4 m.

7) Una pilota redola per una teulada inclinada 30º respecte l'horitzontal. Arriba a la vora amb una velocitat de 4,4 m/s, i cau al buit des d'una altura de 20 m.
a)    Velocitat quan porta 1 s caient.
b)    Altura sobre el sòl en eixe moment.
c)    Abast.

8) Jonas, més conegut com "O detonador", està situat a 25 m de la línia de gol, i xuta cap a la porteria contrària. La pilota ix amb un angle de 30º respecte a l'horitzontal del terreny de joc i xoca amb el travesser situat a 2,5 m del sòl.
a)    Calcula la velocitat amb que "O detonador" ha xutat.
b)    Altura màxima.
c)    Velocitat quan xoca amb el travesser.


9) Des d'una altura d'1 m i a una velocitat de 18 m/s que forma un angle de 53ºamb l'horitzontal, es dispara una fletxa que passa per dalt d'una tàpia que es troba a 20 m de distància. La fletxa es clava a 9 m d'altura en un arbre que s'hi troba darrere. Calcula:
a)    Temps de vol.
b)    Velocitat i angla amb que xoca amb l'arbre.
c)    Altura màxima de la tàpia perquè no passe la fletxa.

lunes, 20 de marzo de 2017

DINÀMICA

APUNTS TEORIA: 
APUNTS I: FORCES I DEFORMACIONS

APUNTS II:
PRIMERA LLEI

LES FORCES DE FREGAMENT
Les forces de fregament són un tipus de forces de contacte que apareixen quan un cos es mou o intenta moure's sobre un altre cos.
El fregament apareix perquè es produeixen forces d'atracció entre les partícules
de les superfícies que estan en contacte.
La força de fregament és paral·lela a la superfície de contacte i de sentit contrari al moviment
Les forces de fricció poden ser de dos tipus:
- Estàtiques: Apareixen quan apliquem una força que resulta insuficient per a
moure un cos. El valor de la força de fregament estàtica coincideix amb el valor
de la força aplicada, de manera que la força resultant és zero, i per tant no hi ha
moviment. La força de fregament estàtica és per tant variable, de manera que
augmenten conforme augmenta la força aplicada, fins a arribar a un valor límit.
El moviment es produirà quan la força aplicada sobrepasse aqueix valor límit

- Dinàmiques: Actuen sobre els cossos en moviment i a diferència de les forces
de fregament estàtiques, tenen un valor constant. Nosaltres estudiarem dues
situacions:
a) Aquelles en què la força de fregament dinàmica coincideix amb la força
motriu. El moviment serà uniforme, doncs no hi haurà acceleració (Fresultant=0).
b) Aquelles en la qual la força de fregament dinàmica és major o menor que la
força motriu. El moviment serà accelerat, si F>Ff, i serà un moviment en el qual
la velocitat baixe, quan Ff>F, fins a què l'objecte s'ature.
 
APUNTS: SEGONA LLEI
APUNTS: TERCERA LLEI
 

jueves, 2 de marzo de 2017

ACTIVIDADES DE REFUERZO/ACTIVITATS DE REFORÇ PER A PREPARAR L'EXAMEN.


TAMBÉ US HE PREPARAT UNA GUIA PER A RESOLDRE QUALSEVOL PROBLEMA DE CINEMÀTICA:

GUIA: COM RESOLDRE UN PROBLEMA DE CINEMÀTICA, CAIGUDA LLIURE

ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN. AL FINAL TENIU EL SOLUCIONARI.

Activitats:
Queda per fer la 12 del full de problemes de MRUA.


1) Un mòbil canvia la seua velocitat de 5 m/s a 100 km/h en 2 min.

a) Calcula l'acceleració i explica el resultat obtingut.

Si parteix d'un punt situat 1 km abans de l'origen:

b) Escriu les equacions del moviment per a la posició i velocitat.

c) Temps en el qual arribarà a la posició 50 hm.

d) Velocitat una hora després de començar el moviment.2) Gràfiques aproximades s-t v-t del mòbil del problema 1.3) Llancem un objecte verticalment cap amunt a una velocitat de 300 km/h. Calcula l'altura màxima que aconsegueix i el temps d'arribada a aqueixa altura.4) Llancem un objecte verticalment cap amunt a una velocitat desconeguda. Calcula la velocitat de llançament i el temps d'arribada a l'altura màxima.

Dada: altura màxima 3 km.5) Llancem un objecte verticalment cap amunt a una velocitat desconeguda. Calcula la velocitat de llançament i l'altura màxima si tarda minut i mig a arribar a ella.


6) Deixem caure lliurement un objecte des de 30 m d'altura. Calcula la velocitat d'arribada al sòl i el temps que tarda a caure.


7) Deixem caure lliurement un objecte i tarda 20 s a arribar al sòl. Calcula la velocitat d'arribada al sòl i l'altura des de la qual s'ha deixat caure.


8) Deixem caure lliurement un objecte i arriba a 30 km/h al sòl. Calcula l'altura des de la qual s'ha deixat caure i el temps que tarda a arribar al sòl.

9) Calcula l'acceleració necessària per a que un cotxe s'ature si circula a 120 km/h i recorre una distància de 70 m fins detenir-se.
Calcula també el temps en el qual ocuparà la posició 30 m (se suposa que inicialment es troba a l'origen). Calcula també la velocitat en eixa mateixa posició.

SOLUCIONARI (excepte 8 i 9)
martes, 17 de enero de 2017

REPÀS ORGÀNICA

CONSELL:
- Estudiar detenidament els apunts d'orgànica.
- Tornar a fer les activitats fetes a classe.
- Fer aquestes activitats (aniré pujant-les de forma periòdica):Solucions 1 a 10:
Activitats 11 a 20:Solucions 11 a 20:
ACTIVITATS 21 A 30:miércoles, 11 de enero de 2017

LA TERMODINÀMICA

La termodinámica es un asunto cómico. La primera vez que la estudias, no la entiendes de ninguna manera. La segunda vez que la estudias, piensas que la entiendes, menos uno o dos pequeños puntos. La tercera vez que la estudias, sabes que no la entiendes, pero para entonces ya estás tan acostumbrado que no te molesta más."
Arnold Sommerfeld (5 de diciembre de 1868 – 26 de abril de 1951), físico alemán.

El tema pot dividir-se en tres parts principals:

a) Conceptes bàsics de termodinàmica, que correspon al següent enllaç:
Termodinàmica 1 apunts inicials
Activitats 1
Activitats 2    Nota: en el problema 10 en lloc de 5500 cal són 316,8 cal.
Energia, treball i calor (video)
Solucionari de les activitats  no fetes a classe dels dos primers fulls d'activitats

En aquesta part del tema explicarem les idees bàsiques que necessitem saber per a poder comprendre tots els continguts teòrics dels altres apartats del tema. Sense ells no podriem trobar un sentit als apartats posteriors.

b) Termoquímica, que correspon al següent enllaç:
Apunts termoquímica
Activitats termoquímica 1
Activitats termoquímica 2

És si cap la part més important del tema.
Bàsicament consisteix a dominar els mètodes per a calcular la calor despresa o absorbit en les reaccions químiques quan aquestes transcorren a pressió constant. 
Aquests mètodes són tres: la llei de Hess, el mètode de les entalpies de formació i el mètode de les energies d'enllaç. 


c) Espontaneïtat, que correspon al següent enllaç:

Apunts espontaneïtat
Activitats inicials entropia
Activitats finals entropia

Video: Per què és necessari el segon principi de la termodinàmica?


Amb l'estudi d'aquest apartat podrem predir en quines condicions es produirà una reacció química de forma espontània.Òbviament nosaltres no podem fer-los tots els problemes en l'aula. En primer lloc, per falta de temps, i en segon lloc, perquè seria perjudicial per a vosaltres, ja que us acostumaríeu a NO fer problemes a casa.

És un consell que us he repetit fins a la sacietat. L'única forma de poder ensenyar-vos a fer problemes, és fer-los.
Jo us puc ensenyar les pautes a seguir, els trucs per a trobar el mètode adequat, els paranys que hi ha ocultes en els enunciats... Però la meua labor acaba ací. Si no us poseu enfront d'un problema, si no us rendiu a la primera, si no raoneu, no sereu capaces de superar amb èxit les proves. 

Sé que teniu moltes assignatures i poc temps, però sempre es pot trobar un buit al dia per a almenys intentar fer i el que és més important, entendre un problema.

Solucionari 13, 14 15
https://www.dropbox.com/s/fyvrfh031jypvw6/SOLUCIONARIO%2013%2014%2015.pdf?dl=0
Nota al problema 13