miércoles, 20 de diciembre de 2017

ACTIVITATS PER A NADAL

Explica amb la primera llei de Newton:


oExemples d’inèrcia: quan un cotxe frena bruscament, els passatgers del cotxe continuen el seu moviment cap avant; si no portaren el cinturó de seguretat, xocarien contra el cristall. Quan un cotxe arranca bruscament, els passatgers del cotxe es resisteixen a canviar el seu estat de repòs, i el seient del cotxe els “espenta” cap avant. Si tenim un llibre damunt d’un full, i tirem del full amb rapidesa, el llibre no es mou.

Nota: la clau és considerar l'efecte que provoca la força de fregament del seient del cotxe sobre els passatgers.
Raona sempre utilitzant la primera llei i recorda: "si la suma de les forces que actuen sobre un cos és zero, el cos està en repòs o bé es mou amb un moviment rectilini i uniforme"


QÜESTIONS PER A PENSAR . INDICA SI SÓN V o F, i raona el perquè amb la primera llei:
- Un cos pot estar en moviment encara que no actuen forces sobre ell.
 - Si apliquem una força sobre un cos aquest sempre es posa en moviment.
 - En un MCU no actuen forces, ja que la velocitat és constant.
- Si apliquem una força a un cos sempre canviem la seua velocitat.
 - Per a canviar la velocitat, la força resultant que actua sobre un cos ha de ser diferent de zero.
 - Estem espentant un objecte. Si deixem d'aplicar la força l'objecte s'atura perquè deixen d’actuar forces sobre ell.
- Els objectes estan en repòs si sobre ells no actua una força resultant.

domingo, 17 de diciembre de 2017

REPÀS ORGÀNICA

CONSELL:
- Estudiar detenidament els apunts d'orgànica.
- Tornar a fer les activitats fetes a classe.
- Fer aquestes activitats (aniré pujant-les de forma periòdica):Solucions 1 a 10:
Activitats 11 a 20:Solucions 11 a 20:
ACTIVITATS 21 A 30:
L'activitat 24 seria diclorodifluorometà (ordre alfabètic)jueves, 14 de diciembre de 2017

INFORME PRÀCTICA

Es fa un informe per grup. Data d'entrega: proper dimecres.

TÍTOL: CÀLCUL DE LA CONSTANT D'ELASTICITAT D'UN MOLL. COMPROVACIÓ DE LA LLEI DE HOOKE


MATERIALS UTILITZATS: enumerar els materials que vau utilitzar.

PROCEDIMENT: expliqueu tot allò que vau fer a la classe.  Dibuixeu un esquema del muntatge experimental.

RESULTATS EXPERIMENTALS:  escriviu la taula de resultats, així com la representació gràfica.

CONCLUSIONS:  us dóna sempre el mateix valor de K?   Què cal esperar, que canvie el valor de K o es mantinga constant?
Quina representació heu obtingut? (recta, paràbola...)

La força i l'allargament del moll són magnituds directament......

OPTATIU: Vols obtindre la gràfica amb l'ordinador? Ací tens un full de càlcul per a fer-ho i així comparar amb el que has fet manualment. Simplement has de col·locar els teus valors experimentals en la taula de valors.

FULL DE CÀLCUL

domingo, 3 de diciembre de 2017

DINÀMICA

APUNTS TEORIA: 
APUNTS I: FORCES I DEFORMACIONS

ENCASTELLÀ:
https://www.dropbox.com/s/rphyfalw6gflkwx/DIN%C3%81MICA.%20LEY%20DE%20HOOKE%20cast.pdf?dl=0

APUNTS II (en valencià i castellà):
PRIMERA LLEI

LES FORCES DE FREGAMENT
Les forces de fregament són un tipus de forces de contacte que apareixen quan un cos es mou o intenta moure's sobre un altre cos.
El fregament apareix perquè es produeixen forces d'atracció entre les partícules
de les superfícies que estan en contacte.
La força de fregament és paral·lela a la superfície de contacte i de sentit contrari al moviment
Les forces de fricció poden ser de dos tipus:
- Estàtiques: Apareixen quan apliquem una força que resulta insuficient per a
moure un cos. El valor de la força de fregament estàtica coincideix amb el valor
de la força aplicada, de manera que la força resultant és zero, i per tant no hi ha
moviment. La força de fregament estàtica és per tant variable, de manera que
augmenten conforme augmenta la força aplicada, fins a arribar a un valor límit.
El moviment es produirà quan la força aplicada sobrepasse aqueix valor límit

- Dinàmiques: Actuen sobre els cossos en moviment i a diferència de les forces
de fregament estàtiques, tenen un valor constant. Nosaltres estudiarem dues
situacions:
a) Aquelles en què la força de fregament dinàmica coincideix amb la força
motriu. El moviment serà uniforme, doncs no hi haurà acceleració (Fresultant=0).
b) Aquelles en la qual la força de fregament dinàmica és major o menor que la
força motriu. El moviment serà accelerat, si F>Ff, i serà un moviment en el qual
la velocitat baixe, quan Ff>F, fins a què l'objecte s'ature.
 
APUNTS: SEGONA LLEI  (valencià i castellà).
APUNTS: TERCERA LLEI
                  TERCERA LEY (CASTELLANO)
 

jueves, 30 de noviembre de 2017

ACTIVITATS DE MÉS NIVELL PER A 4t DE ESO

Com us vaig comentar, de forma periòdica pujaré unes activitats de nivell de Batxillerat que em podreu entregar de forma voluntària.

1) Les equacions del moviment rectilini uniformement accelerat són:
 
En classe hem utilitzat altra equació més:


Aquesta tercera equació es pot deduir matemàticament a partir de les dues primeres.
Es demana que deduïu la tercera equació a partir de les dues primeres.

2) Un motorista ix de l'origen amb una velocitat inicial de 36 km/h i després de 100 m porta una velocitat de 30 m/s.
Després de mig minut de començat el moviment es produeix una explosió en l'origen.
Calcula la posició en la qual el motorista escoltarà l'explosió.
Dades: velocitat del so en l'aire 340 m/s.


3) Representa de forma aproximada les gràfiques s-t i v-t dels mòbils del problema anterior. Quin significat físic tenen les dues solucions obtingudes per al temps?4) Calcula l'altura d'un edifici si després de deixar caure una pilota des del terrat tardem cinc segons a escoltar el xoc de la pedra amb el sòl.
Dada: velocitat del so 340 m/s.
g= 9,8 m/s2

Nota: el temps total, 5s, és la suma del temps ta en el qual tarda la pedra en caure al sòl i el temps tb en el qual tarda el so en arribar al punt més alt de l'edifici.
Prendre com a origen de posicions el sòl.
Hi ha dos moviments successius, un MRUA primer, i un MRU després.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

TREBALL PER A PUJAR NOTA 4t ESO


La data per a entregar les activitats és el dilluns 20 de novembre.
Entregar les activitats 8, 9  i 12 del full de problemes de MRUA.
Fer les següents activitats:
- Llancem verticalment un objecte amb una velocitat de 138 km/h. Calcula:
a) Temps i velocitat d'arribada al terra.
b) Altura màxima i temps en arribar a eixa altura.
c) Gràfiques s-t i v-t del moviment (aproximades).

- Deixem caure lliurement un objecte que arriba al terra amb una velocitat de 40 km/h. Calcula l'altura des de la que cau i el temps en arribar al terra.
Gràfiques s-t i v-t del moviment (aproximades).


- Dibuixa de forma aproximada les gràfiques s-t i v-t:
Un mòbil està situat a l'esquerra de l'origen, té una velocitat inicial positiva i una acceleració positiva.
Un mòbil es troba en l'origen. La velocitat inicial és zero. Acceleració positiva.


- Interpreta la següent gràfica s-t.
s

  Nota: la línia blava indica el pendent de la recta tangent a la corba en l'instant inicial.


Dibuixa la gràfica v-t aproximada

lunes, 18 de septiembre de 2017

DEURES FÍSICA SEGON DE BATXILLERAT

Dubte prob. 47:
En la primera part del problema la partícula s’accelera, amb la qual cosa la diferència d’energia potencial és igual a la variació de l’energia cinètica, es a dir 1/2mv² = q·∆V
En la segona part, la força magnètica és una força centrípeta, i s’arriba a qB=mv/r
Amb les dues expressions es fa un sistema d’equacions i es calcula v, q, i després F.


SOLUCIONARI DE LES ACTIVITATS PER A PUJAR NOTA:Deures FÍSICA divendres 11 de maig:
Activitats per a pujar nota. Data límit: divendres 11 maig.


DEURES DIVENDRES 4 DE MAIG:DEURES PER AL DIMECRES 2 DE MAIG:


Deures per al divendres 27
Després d'estudiar els nous apunts:

Deures per al dimecres:

Deures per al dimarts:

Nota: si prenem el pla del paper com l’eix XY el resultat és F= 50i N
Deures per al dilluns amb la solució:


Solució de l'activitat no acabada a classe:


Deures dimecres 18 abril:

73) 


74)
Deures dimarts 17 abril:


Solució de la qüestió feta el divendres a classe:


DEURES DILLUNS 16 ABRIL:

Nota: en el primer apartat l'expressió de la força magnètica es deixa en funció del paràmetre B₀ 


DEURES DIVENDRES 13 ABRIL:

DEURES DIMECRES 11 ABRIL:DEURES DIMARTS 10 ABRIL:
Estudi dels nous apunts camp magnètic:

DEURES DIVENDRES 23 DE MARÇ:
DEURES PER AL DIMECRES 21 DE MARÇ:


DEURES PER AL DIMARTS 20 DE MARÇ:
DEURES PER AL DIVENDRES 16 DE MARÇ:DEURES PER AL DIMECRES 14 MARÇ:
ACTIVITATS PER A PUJAR NOTA, GRAVITACIÓ:

SOLUCIÓ 35:
Deures divendres 9 de març:Deures dimecres 7 de març:
Deures dimarts 6 de març:
Per a la primera activitat és necessari suposar que el període de translació de la Terra al voltant del Sol és d'un any.

Deures dimecres 28:Deures dimarts 27:
De l'últim problema dictat a classe:
Calcula el valor del potencial gravitatori en el punt en què el camp gravitatori és nul.

Nota: resoldre l'apartat 2 amb el principi de conservació de l'energia mecànica.

Solució:Deures divendres 23:
 Al següent problema, fer només els apartats 1 i 2.


Deures dimecres 21:


Deures dimarts 20:


Deures dilluns 18:
a) Deduïu de forma raonada la velocitat d'escapament d'un cos des de la superfície d'un planeta.
Calcula la velocitat d'escapament per a un cos situat en la superfície del nostre planeta.
Massa Terra: 5,972 × 10^24 kg    Diàmetre Terra: 12742 km

b) 

Deures per al dimarts 13 febrer:

Deures per a dilluns 12 febrer:
El vector momento NO.


Deures per a dimecres:
Activitats per a entregar dilluns o dimarts (perquè teniu examen de mates...), i així pujar la nota del control anterior:
1) En els punts A(-30, 0) i B(20,0) es troben fixes dues masses m1 i m2 respectivament. El valor de les masses és 10⁵  kg cadascuna. Al punt P(0,-15) es troba una esfera de 400 g de massa. 
Si les distàncies estan expressades en metres:
a) Representa de forma aproximada el vector intensitat de camp gravitatori creat per cada massa en el punt P.
b) Calcula el vector intensitat del camp gravitatori total, així com el seu mòdul.
c) Calcula la força (vector) que actua sobre la massa de 400 g.

2) Tenim tres masses puntuals en tres dels vèrtexs d'un quadrat de costat 100 m.

La primera massa val 2,5 ·10 ⁹ kg, la segona i la tercera massa són el doble i el triple de la massa 1, respectivament. 
a) Representa de forma aproximada el vector intensitat de camp gravitatori creat per cada massa en el punt P.
b) Calcula el vector intensitat del camp gravitatori total, així com el seu mòdul.
Nota: suposa que el punt P es troba a l'origen de coordenades.
Quan un vector unitari té la direcció dels eixos cartesians es pot indicar directament la seua expressió. Per exemple, per a la massa 1 és veu fàcilment que el vector unitari és el (0,-1)

Deures divendres 2:
 

DEURES DIMECRES:
 

 Orientació per a resoldre el problema: es planteja el balanç d'energies per als dos fotons, es a dir:
E1= Ec1+W
E2=Ec2+W   
Es resten les equacions i s'elimina W. Després s'aïlla en l'equació resultant h/q, que serà igual a la diferència entre el voltatge entre la diferència de les freqüències.
Per a calcular f0 es treballa amb una de les equacions anteriors, dividint tots els termes per h.

Acabar l'activitat començada a classe:

DEURES DIMARTS 30:
DEURES DILLUNS 29:
Per a contestar de forma correcta la qüestió heu de representar gràficament (de forma aproximada) l'energia d'enllaç per nucleó en funció del nombre màssic (veure apunts teoria), i explicar la forma de la gràfica, justificant en quina part de la gràfica la fusió és un procés que allibera energia, i en quina part de la gràfica la fissió és el procés que allibera energia.
DEURES DIVENDRES:

DEURES DIMECRES: 

Nota: falta que calculeu l'energia total en MeV; després heu de passar-la a J.
Per a passar-la a kW·h utilitzeu la següent relació:
1 kW·h = 1000 W·h = 1000 J/s · h = 1000 J/s · 3600 s = 3600000 J
En definitiva: 1 kW·h = 3600000 J


DEURES DIMARTS:
Repàs examen:
DEURES DIJOUS 18:DEURES DIMECRES: repàs quàntica
DEURES DIMARTS: repàs quàntica


DEURES DILLUNS 15:
Activitat 65, 63, 62, 61 del full d'activitats de física nuclear (mirar en la carpeta d'apunts).


DEURES DIVENDRES 12:
Juliol 2016
DEURES DIMECRES 10:
Acabar l'exercici de càlcul de l'energia d'enllaç per nucleó per a la partícula alfa.
Calcular el nombre de fotons de l'activitat començada a classe.
Llegir el següent article:
https://elpais.com/elpais/2018/01/04/ciencia/1515101255_058583.html

Dimecres 18 de desembre:
Nota: la relació entre les energies totals es fa amb l'expressió relativista. El resultat donat és per a la relació entre l'energia del protó entre l'energia de la partícula alfa. Si ho feu al contrari us donará 3,685 (contrari significa calcular Ealfa/Eprotó).Dimarts 19 desembre:
Una partícula de 2 micrograms es mou amb una velocitat de 5 cm/s. Calcula la indeterminació en la seua posició si la indeterminació de la seua velocitat és el 0,002% del valor total de la velocitat.
Dilluns 18 de desembre:

Divendres 15 de desembre:
Pista: la línia espectral correspon a un fotó que té una energia igual a la diferència d'energia entre els dos nivells electrònics (model de Bohr).


Dimecres 13 de desembre:
Dimarts 12 de desembre:

Després de llegir els apunts de Física quàntica 3, contesta vertader o fals i raona el perquè:
- Segons el model atòmic de Rutherford els espectres dels àtoms serien discontinus, es a dir, només apareixen ratlles aïllades que corresponen a diferents freqüències.
- Segons el model atòmic de Bohr:
a)  L'electró pot tindre qualsevol energia dins de l'àtom.
b)  Quan l'electró absorbeix energia passa a òrbites superiors.
c)  Quan major es la distància al nucli menor és l'energia de l'electró.
d)  Hi ha un nombre fix d'òrbites en les quals pot estar l'electró.
e) L'electró emet energia al girar dins d'una òrbita estacionaria.
f) Té contradiccions amb les idees de la Física clàssica.
g) Explica la forma dels espectres dels àtoms.
Per al dilluns 11 desembre:Després de llegir els apunts de física quàntica 2, contesta vertader o fals i raona el perquè:
- L'energia cinètica dels electrons depén de la intensitat de la llum que incideix sobre la placa metàl·lica.
- Per a un metall, s'observa l'emissió d'electrons siga qual siga la freqüència de la llum incident.
- Quan major siga la longitud d'ona de la llum incident, major serà la velocitat dels electrons extrets de la placa metàl·lica.
- L'energia cinètica dels electrons es calcula mesurant la intensitat del corrent elèctric amb un amperímetre.
- Les gràfiques Ec màx vs la freqüència tenen diferent pendent per a cada metall.


Després de llegir els apunts de Física quàntica 1, contesta vertader o fals i raona el perquè:
 - Si la temperatura augmenta el màxim d'intensitat de l'espectre del cos negre es desplaça cap a freqüències més petites.
- El producte de la longitud d'ona a la qual la intensitat de radiació emesa és màxima per la temperatura és sempre un valor constant.
- A longituds d'ona molt elevades la intensitat de radiació emesa és molt alta.
- La física clàssica explica de forma adequada l'espectre d'emissió del cos negre.

Per al dimecres 29:


Per al divendres 24
Una nave parte hacia un planeta situado a 8 años luz de la Tierra, viajando a una velocidad de 0,8c. Suponiendo despreciables los tiempos empleados en aceleraciones y cambio de sentido, calcula el tiempo invertido en el viaje de ida y vuelta para un observador en la Tierra y para el astronauta que viaja en la nave. Sol: 12años

Se hacen girar partículas subatómicas en un acelerador de partículas y se observa que el tiempo de vida media es t1 = 4,2x10–8s. Por otra parte se sabe que el tiempo de vida medio de dichas partículas, en reposo, es t0 = 2,6x10–8s. ¿A qué velocidad giran las partículas en el acelerador? Razona la respuesta. Datos: Velocidad de la luz en el vacío, c=3x108 m/s Sol: v=2,356·108m/s
Deures divendres 24

Jun09) Una nave parte hacia un planeta situado a 8 años luz de la Tierra, viajando a una velocidad de 0,8c. Suponiendo despreciables los tiempos empleados en aceleraciones y cambio de sentido, calcula el tiempo invertido en el viaje de ida y vuelta para un observador en la Tierra y para el astronauta que viaja en la nave. Sol: 12años

Se hacen girar partículas subatómicas en un acelerador de partículas y se observa que el tiempo de vida media es t1 = 4,2x10–8s. Por otra parte se sabe que el tiempo de vida medio de dichas partículas, en reposo, es t0 = 2,6x10–8s. ¿A qué velocidad giran las partículas en el acelerador? Razona la respuesta. Datos: Velocidad de la luz en el vacío, c=3x108 m/s Sol: v=2,356·108m/s


Per al dimecres 22
Per al divendres 17:Per al dimecres 15:
El sistema estel·lar més proper al Sol és Alfa Centauri, que es troba a 4,36 anys llum de distància.
a) A quina velocitat deu viatjar la nau espacial d'un astronauta perquè regresse a la Terra quan la seua filla de deu anys complisca setanta anys?
b) Si l'astronauta tenia 30 anys quan va iniciar el viatge, quina edat tindrà quan torne a la Terra (segons el seu sistema de referència)?Per al dimecres 8:
Preguntaré defectes visió.
Una balena emet un so de 20 Hz que arriba a la superfície de separació aigua-aire amb un angle respecte de la normal de 60º.
a) Calcula l'angle respecte de la normal amb el qual eixirà l'ona sonora a l'aire.
b) Calcula la longitud d'ona del so produït per la balena dins i fora de l'aigua.
Dades: velocitat so aigua=1500 m/s.      velocitat so aire= 340 m/s
Pista: quan una ona canvia de medi només canvia la freqüència.  Utilitzar la llei de Snell general (no la que vam definir per a la llum).
Podrà una persona escoltar eixe so? Per què?

Per al dimarts 7:

Repàs defectes de la visió: miopia


Per al dilluns 6:
Per al divendres 3:

Nota: com podeu veure als apunts la lent de la figura és planoconvexa, es a dir, convergent.
4/3 m no és res estrany, és que han representat la distància en forma de fracció.

JUNY 15


Per al dilluns 30:
Fes el traçat de rajos per a obtindre la imatge originada per aquest espill pla:Setembre 12
Dibuixa el traçat de rajos per a obtindre la imatge:
TUTORIAL per a fer el dibuix: https://youtu.be/f6KlIX7V_Hw


Per al divendres 27:
Per al dimarts 24:


Per al dilluns 23:
Nota: la clau per a resoldre les qüestions és que (està als apunts):

REPASSEU PER A L'EXAMEN DEL DIMECRES!!!
Per al divendres 20:
De les activitats finals del tema de les ones, document 10, feu la cinc i la sis.

Per al dimecres 18:
De les activitats finals del tema de les ones, document 10,  feu la tres i la quatre.

Per al dimarts 17:
De les activitats finals del tema de les ones, document 10,  feu les dues primeres:

https://drive.google.com/drive/folders/0ByLPrF4QSohJdERBYk50MXNCSTQ


Per al dilluns 16:
Es recomana repassar per a la preparació del primer examen. Intenta fer les activitats que resten dels fulls d'activitats d'ones i del MHS. Recorda que totes les solucions les podes consultar a bertoblog.
Per al dimecres 11:
Pista: no demanen l'equació de l'ona resultant. El problema es pot resoldre si recordes les condicions en les quals la amplitud és màxima, es a dir, quan hi ha interferència constructiva. ∆x=n𝜆
Si demanen la freqüència mínima, això suposa que n=1.


Per al dimarts 10:


Consideracions per a resoldre el problema. La diferència de fase és el que nosaltres hem estudiat com a desfase ∆𝞅.
Per tant teniu tota la informació per a escriure les dues equacions d'ona i sumar-les tal i com vam fer a classe (teniu l'amplitud, la freqüència, la velocitat de propagació...).
Recordeu que el resultat final correspon a l'equació:  
Cal per tant substituir els valors que coneixem.
L'apartat b ja no és un problema d'interferència perquè diu que només considerem una ona.


Per al divendres 6:
Imprimiu el full de teoria:
https://drive.google.com/drive/folders/0ByLPrF4QSohJdERBYk50MXNCSTQ
Repasseu els conceptes (principi Huygens, difracció, interferència).

Problemes:
Un mur de 60 cm té un espessor de semiabsorció de 80 cm. Si al mur arriba una ona de 5W/m2:
a) Intensitat que ix per l'altre extrem del mur.
b) Espessor qua hauria de tindre el mur perquè la intensitat es reduïsca en un 80%?

Problema 


Per al dimecres 4:

A 50 m de distància d'una antena es mesura una intensitat de 5 ·10 ᐨ² W/m². La antena emet una radiació de 900 MHz.
a) Calcula la longitud d'ona de la radiació.
b) Determina a quina distància ens haurem de situar per a rebre el doble d'intensitat que a 50 m d'aquesta.
c) Quina intensitat mesurarem si ens situem a 1 km de distància?Per al dimarts 3 d'octubre:
Lectura comprensiva dels apunts que donarem dimarts:
https://drive.google.com/file/d/0ByLPrF4QSohJYVBJNzJvcmpJZ1k/view?usp=sharing
Problema:

Per al dilluns 2 d'octubre:
Comentaris per a fer el problema: com vam explicar a classe "dues compression succesives" significa dos punts que oscil·len de la mateixa forma; allò vol dir que la distància entre eixos dos punts és igual a la longitud d'ona. Quan et pregunten la distància entre dues compressions, et demanen la longitud d'ona.
Per a l'apartat b) recorda que:
Has de calcular l'expressió de la velocitat d'oscil·lació fent la derivada.
Perquè la velocitat siga màxima el cosinus ha de ser igual a +1 o -1.  A partir d'eixa condició es determina el temps.

Segona activitat:


Determina tots els paràmetres que caracterizen l'ona.
Calcula el desfase entre dos punts separats una distància ∆x igual a:
a) 4 m.  b) 6 m.  c) 5,6 m    
 Indica si algun del casos anteriors correspon a punts que oscil·len en fase o en oposició de fase.

Per al divendres 29:
Us he posat la solució de l'activitat de l'anterior dia perquè vaig veure que hi havia dubtes. Mireu baix.
Feu la següent activitat per a practicar amb l'expressió de l'equació d'ones.
Recomanació important: Fixa't que no han expressat l'equació en el SI. Recorda:  1 µm = 0,000 001 m = 1 × 10-6 m


Ací teniu l'enllaç per a practicar amb l'animació:

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html
Es recomana en opcions: no end, i damping a zero (amortiguació zero).Per al dimecres:
Fer un quadre resum amb tots els paràmetres que descriuen una ona harmònica. Fixa't en l'exemple:

Paràmetre     Símbol          Unitat             Significat
Període            T                    s                  Temps en el qual un punt del medi (en cas d'una ona
                                                                  mecànica) fa una oscil·lació  completa. O bé, tems en
                                                                  el qual l'ona recorre una distància igual a la longitud d'ona.

Activitat:    Recorda que totes les solucions les pots trobar a bertoblog       
                                                               


Per al dimarts 26:


Per al dilluns 25 es proposa la següent activitat:
- Explicar breument dos exemples famosos en els quals l'efecte de la ressonància en un MHS es va posar de manifest. Definir ressonància.
Per al dimarts 19 es proposa practicar amb les fórmules alternatives per al MHS:

Repetir la mateixa activitat corregida a classe, però utilitzant l'equació de la posició en funció del cosinus, i per posterior derivació la de la velocitat:Ha de donar el mateix resultat que a classe. La fase inicial serà diferent.


Altre:
La velocitat d'una massa puntual que es mou amb un moviment harmònic simple ve donada, en unitats del SI, per l'expressió:Calcula el període, l'amplitud i la fase inicial del moviment en unitats SI.
Calcula la velocitat i l'acceleració a l'instant t=2s, i interpreta el signe del resultat.

De nou, heu d'utilitzar la fórmula alternativa per a l'equació de la velocitat, obtinguda a partir de la derivació de la fórmula de la posició.


Perquè la fórmula anterior es puga comparar amb la fórmula general has de multiplicar el 𝛑 pel parèntesi.