sábado, 29 de octubre de 2016

ACTIVITATS DE REPÀS

1) Una mostra de 10 g d'un compost orgànic conté 4 g de C, un 6,7% de H i la resta és O. Si la Mr del compost és 60, calcula la fórmula empírica i molecular.
Solució: CH₂O    C₂H₄O₂ 

2) 

Nota: condicions normals en aquest problema són 0 ºC  760 mm Hg

3)
L'oxisulfur de carboni conté un 53,3% de S; 20% de C i 26,7% d'oxigen. Si a 0ºC i 100000Pa la seua densitat és de 2,686 kg/m³  calcula la seua fórmula empírica i molecular.
Nota: recorda que per a utilitzar la dada de la densitat en l'equació dels gasos ideals, s'ha de passar a g/L.
Sol: SCO    SCO


4)
En certes condicions l'estany i el sofre es combinen per a donar un compost. Així, en un primer experiment 5 g de metall reaccionen amb la quantitat necessaria de sofre i originen 6,348 g de sulfur.

a) Quina massa de sofre reacciona amb els 5 g d'estany? Quina llei ponderal has utilitzat per a donar la resposta? Enunciat de la llei. Justifica la llei amb la teoria de Dalton.

b) Quina massa, en g, de sofre es combinarà amb 7,00 g de metall per a formar el mateix compost?Quina llei ponderal has utilitzat per a donar la resposta? Enunciat de la llei. Justifica la llei amb la teoria de Dalton.

c) En altre experiment 5 g d'estany reaccionen completament amb 2,696 g de sofre. Es tracta del mateix sulfur de l'apartat "a"? Quina llei ponderal es compleix? Enunciat de la llei. 

Solució de l'activitat 4:
a) En tota reacció es compleix la llei de la conservació de la massa, es a dir, la massa dels reactius és igual a la massa dels productes. Per tant:

massa reactius                    =            massa productes
5 g         +                x         =             6,348
Estany               Sofre                     sulfur

Per diferència la massa de sofre és 1,348 g

Nom llei: ja dit; enunciat: ja dit.
Justificació amb Dalton: en tota reacció química només es produeix una reordenació dels àtoms  al passar de reactius a productes. Per tant, el nombre total d'àtoms no canvia, amb la qual cosa la massa total tampoc canvia.b) Si es forma el mateix compost es compleix la llei de les proporcions definides de Proust. Enunciat: "quan dos elements reaccionen per a formar un compost ho fan sempre en les mateixes proporcions"

Per tant, si les proporcions són constants, les masses dels reactius que es combinen són sempre proporcionals, es a dir:

massa estany              massa sofre
          5g                           1,348g          experiment 1

          7g                                 x             experiment 2

Fent una proporció (regla de 3): 5x=1,348·7    amb la qual cosa    x=1,8872 g

Llei i enunciat: ja dit.
Explicació: La relació entre les masses combinades dels elements Sn i S és igual a la relació entre les masses atòmiques dels elements, que és un valor fix i constant.


c) Per a veure si es tracta del mateix compost hem de relacionar les masses que s'han combinat en els apartats a i c:

apartat a: 5 g d'estany amb 1,348 g de sofre; relació   5/1,348=3,709
apartat c: 5 g d'estany amb  2,696 g de sofre; relació  5/2,696= 1,855
La relació entre les masses combinades no és la mateixa perquè no es tracta del mateix compost. Són dos sulfurs diferents.
Es compleix la llei de les proporcions múltiples de Dalton: les masses d'un mateix element (sofre) que es combinen amb una quantitat fixa d'altre element (5g de Sn) estan en una relació de nombres senzills"
Efectivament, si relacionem les masses de sofre que reaccionen veiem que: 2,696/1,348=2

Explicació: si en el segon cas es combina el doble de sofre és perquè a nivell atòmic el sulfur obtingut en l'apartat c) conté el doble d'àtoms de sofre que el format a l'apartat a)
5) Volem preparar 2L d'una solució amb concentració 0,5M (0,5 mol/L) de HCl a partir d'una solució concentrada del 35% de riquesa i densitat 1,19 g/cm³. 
a) Calcula la concentració en mol/L de la solució concentrada. Solució: 11,43 mol/L
b) Calcula el volum de solució concentrada que necessitem per a preparar la solució diluïda (problema de dilucions). Solució: 87,4 mL


6) Barregem 10 mL d'una solució (solució1) de H₂SO₄  del 95% i densitat   1790 kg/m³ amb 200 mL d'altra solució (solució2) de la mateixa substància amb concentració 70 g/L. Després afegim aigua fins a un volum total de 700 cm³ per a preparar altra solució (solució3). 
a) Calcula les concentracions en mol/L de les solucions 1 i 2.
b) Calcula la concentració final de la solució 3 en mol/L .

a) solució 1: 17,33 mol/L   Recorda que es fa com sempre, es construeixen els factors de conversió per a passar de %en massa a mol/L. Recorda que la densitat ha d'estar en g/cm³
   solució 2: 0,71 mol/L  Aquesta és més fàcil. Sols hi ha que passar els 70 g a mol

Resposta: 
Els mols de solut que hi ha en la solució 3 són els que procedeixen de les altres dues solucions (1 i 2). Per tant, la primera cosa que hem de fer es calcular els mols de solut que hi ha en els volums de les solucions 1 i 2.

Solució 1:  10 mL → 0,01L   Amb factors de conversió es calculen els mols que hi ha a eixe volum, que són 0,1733 mol
Solució 2: 200 mL → 0,2 L   Amb factor de conversió es calculen els mols que hi ha a eixe volum, que són 0,142 mol
En total tenim: 0,3153 mol de H₂SO₄

El volum final total és 0,7 L, per tant   C=n/V=0,3153/0,7= 0,45 mol/L 8) Activitats de mols: pot eixir qualsevol tipus vist a classe. Per exemple:

Calcula els àtoms de fósfor que hi ha en 30 g de Ca₃P₂


9) Qualsevol altra activitat, problema qüestió explicada a classe.   
Recordeu que és important raonar i explicar breument els aspectes més importants de la resolució de cada problema (tal i com hem fet a classe). També poden haver qüestions teòriques sobre principis, teories, propietats col·ligatives,  etc.
No oblideu repassar els problemes de mescla de gasos,  fracció molar, etc.

miércoles, 26 de octubre de 2016

EXERCICIS FORMULACIÓEscriu la fórmula:

peròxid de potassi
peròxid de calci
peròxid d'hidrogen
peròxid de estronci

Escriu el nom        Li₂O₂     BaO₂   Rb₂O₂     MgO₂

Activitats binaris:

Solucionari binaris:
OXIÀCIDS:

Formula:
àcid sulfúric
àcid hipotel·lurós
àcid permangànic
àcid perclòric
àcid nítric
àcid nitrós
àcid hipoiodós
àcid dicròmic
àcid cròmic
àcid carbònic
àcid silícic
àcid manganós
àcid bròmic
àcid arsènic
àcid fosfòric
àcid fosforós
àcid bòric
àcid arseniósAnomena:

HClO₄
HClO₃
HIO
H₂SO₄
H₃PO₃
H₃PO₄
HMnO₄
H₂SO₂
HBrO
HNO₂ 
H₂Cr₂O₇
HIO₄ 
H₃AsO₃           


Oxisals:

Anomena:

NaHCO₃
Fe(HCO₃)₃
BaHPO₃
Al(HMnO₃)₃
PbSiO₄
AuHTeO₂       

Formula:

Dicromat d'alumini
carbonat de ferro(II)
Clorat de platí (IV)
nitrit de potassi
permanganat de zinc
fosfat d'or (I)
hipobromit de calci
sulfat de plom (IV)
carbonat de calci
cromat de potassi
dicromat de potassi
permanganat de potassi
sulfat d'amoni
nitrat de liti
sulfat de sodi
sulfat de ferro (III)
nitrit d'amoni

hidrogencarbonat de sodi
dihidrogenfosfat de coure (II)
hidrogenhiposulfit de cobalt (III)
hidrogenarsenat d'estany (II)

viernes, 7 de octubre de 2016

REACCIONS QUÍMIQUES,mol

Reaccions químiques
https://www.dropbox.com/s/8yzjh6buoxza1z9/ReacQui4%281%29.pdf?dl=0


EL MOL:
ProblemesAnimación muy interesante en la que se explica con todo detalle en qué consiste una reacción química, qué es lo que se mantiene constante durante el proceso, y la razón de que sea necesario ajustar las reacciones químicas:

http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/fisicayquimi/reaccionesqu/ley_conservacion/ley_conservacion.html