miércoles, 16 de enero de 2019

ORIENTACIONS PER ALS CONTROLS

PRIMER CONTROL DE DINÀMICA I MOVIMENT CIRCULAR:

- Un problema de moviment circular i uniforme.
- Identificar el tipus de moviment en funció del vector velocitat i acceleració (últim punt dels apunts MCU).
- Saber dibuixar els vectors v⃗ i acceleració en els diferents tipus de moviment, indicant direcció i sentit.
- Qüestions sobre la primera llei de Newton. Cal saber enunciar-la i expressar-la matemàticament.
- Problema de forces i deformacions, moll, llei de Hooke (cal saber enunciar-la i expressar-la matemàticament).
- Qüestions teòriques (concepte de força, tipus, mesura de forces, etc.).
- Segona llei. Enunciat i expressió matemàtica.
- Problema d'aplicació de la segona llei, amb possible part de cinemàtica (per exemple, amb càlcul previ de l'acceleració).


SEGON CONTROL DE DINÀMICA:
- Problema d'aplicació de la segona llei, amb primera part de cinemàtica (amb càlcul previ de l'acceleració, i segur que amb sistema d'equacions amb dues incògnites).
- Problema d'aplicació de la segona llei, sense cinemàtica, i per tant més senzill.
- Tercera llei de newton: enunciat.
- Saber que les forces d'acció i reacció tenen la mateixa direcció, sentits contraris i el mateix mòdul. Explicar per què no s'anul·len.
- Exemples de la tercera llei de Newton.
- Saber dibuixar els parells d'acció i reacció.
- Qüestions sobre la tercera llei.
- Teoria forces de fregament: distingir entre força de fregament estàtica i dinàmica. Conèixer les característiques d'aquestes forces.
- Teoria: conèixer els tipus de forces (motriu, normal, fregament, pes) que intervenen en els problemes amb la segona llei de Newton. Saber si són forces de contacte o distància.
- Identificar la direcció i el sentit de les forces en els problemes.
- Explicar per què la força és una magnitud vectorial.
- Forces en moviments circulars:
a) Saber què és la força centrípeta, la seua direcció i sentit. Entendre que la força centrípeta és la força resultant de totes les forces que actuen en la direcció radial.
b) Entendre què és la força centrífuga, com a força de reacció de la força centrípeta. Identificar la seua direcció i sentit.
c) Representar i identificar les forces centrípeta i centrífuga en situacions de la vida diària (cotxe que pren una corba, objecte que gira nugat a una corda, sistema Terra-Lluna, roba que gira en una llavadora, etc.).
d) Representar el vector velocitat instantània v⃗ , acceleració centrípeta i força centrípeta F⃗c en el moviment circular i uniforme per a una posició angular determinada. Indicar la direcció i sentit d'eixos vectors.


ANIMACIÓ SOBRE EL PRINCIPI D'ARQUÍMEDES:

http://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes

EL LLADRE D'AIGUA:
https://youtu.be/6K7kIYbahRg


El funcionament del submarí i el principi d'Arquímedes:
EXPERIMENT DE VON GUERIKE:
https://youtu.be/N-8UItPqXjI

CONTROL DE GRAVITACIÓ I PRESSIÓ:
- Saber enunciar la llei de la gravitació universal, així com conèixer el científic que la va descobrir.
- Saber escriure la fórmula de la llei de la gravitació universal, identificant cada terme: exemple, m₁ i m₂  són les masses dels cossos.
- Resoldre problemes amb la llei de la gravitació universal.
- Definir massa i pes. Distingir entre massa i pes posant un exemple.
- Qualsevol qüestió del full de gravitació.
- Aplicar la fórmula de la pressió per a resoldre diferents problemes. Saber de quins factors depén la pressió. En general qualsevol qüestió feta a classe sobre la fórmula de la pressió.
- Saber què és la pressió hidrostàtica.
- Conèixer la fórmula per a calcular la pressió hidrostàtica. Aplicar la fórmula per a resoldre problemes.
- Principi dels vasos comunicants, aplicacions.
- Totes les qüestions incloses en els fulls de la pressió en els fluids.
- Enunciar el principi de Pascal i indicar alguna experiència que demostre aquest principi.
- Saber aplicacions d'aquest principi.
- Saber com es mesura la pressió. Descriure l'aparell de mesura, així com el seu funcionament.
- Descriure l'experiència de Torricelli. Explicar el resultat de l'experiment.
- Unitats de la pressió atmosfèrica. Conversió d'unitats.
- Problemes amb el concepte de pressió atmosfèrica (pressió sobre superfícies, problemes del final del tema, qüestions teòriques sobre la pressió...).
- Enunciar el principi d'Arquímedes.
- Conèixer la fórmula del pes F i de l'empenyment, així com saber calcular el pes aparent.
- Deduir les condicions de flotació en funció de la densitat.
- Problemes amb el principi d'Arquímedes.
En general, repassar totes les activitats fetes a classe, així com diferents qüestions explicades i comentades.
SORT!!!


ENERGIA I TREBALL

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_es.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_es.html

TEORIA CINÈTICA I CANVIS D'ESTAT:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/cambios.htm

CONTINGUTS EXAMEN 1 treball i energia: 70% nota

 • Definir el concepte d’energia. 
 • Conèixer les expressions de l’energia cinètica i potencial, i calcular els seus valors. 
 • Saber les unitats d’energia, així com la conversió entre elles.
 • Explicar les transformacions d’energia en diferents situacions (llançament vertical, caiguda lliure, moviment de descens/pujada per un pendent…).
 • Enunciar el principi de conservació de l’energia. Aplicar eixe principi per a calcular:
 1. Energia en qualsevol punt d’un moviment.
 2. Velocitat/altura en els moviments de llançament i caiguda lliure.
 3. Altura màxima, velocitat de llançament en el moviment de llançament vertical.
 4. Velocitat d’arribada al terra en el moviment de caiguda lliure.

 • Demostrar que la velocitat d’arribada al sòl d’un cos que s’ha deixat caure lliurement no depèn de la seua massa.
 • Definir el treball. Conèixer la fórmula per a calcular el treball i el significat de cada terme. Unitat del treball. 
 • Calcular el treball en diferents situacions per les diferents forces que actuen sobre un cos, i explicar com canvia l’energia del cos en funció del valor del treball (positiu, zero, negatiu).
 • Definir el concepte de potència, i conèixer la unitat (vat, W).
 • Calcular la potència en W i en CV.
 • Calcular el treball coneguda la potència i el temps (prob. 14).
 • Concepte de calor.
 • Fórmula del calor, significat de cada terme.
 • Unitats de calor (cal, J, kJ, kcal).
 • Definir calor específica. Unitats.
 • Significat del concepte de calor específica. 
 • Importància de l’elevada calor específica de l’aigua.
 • Problemes amb la fórmula de calor: 18, 19, 20, 21.
- Efectes de la calor sobre els cossos. 
- Les “tradicionals” qüestions de vertader/fals referides a diferents continguts. 

CONTINGUTS EXAMEN 2 treball i energia: 30% nota.
- Saber què passa quan posem en contacte dos cossos amb diferent temperatura: Explicar el fenomen de l’equilibri tèrmic.

 • Problemes d’equilibri tèrmic. 
 • Ones: definició.
 • Exemple de medis i propietat que canvia quan es propaga l'ona. 
 • Tipus d’ones i exemples.
 • Concepte d’energia interna.
 • Transmissió de la calor: explicació de cada tipus i situació en la qual es dóna preferentment cada mecanisme de transmissió. 
TREBALL PER A PUJAR NOTA, S'ENTREGA EL DILLUNS, EL DIA DEL PRIMER CONTROL
 SOLUCIÓ:

 SOLUCIÓ:miércoles, 21 de noviembre de 2018

ESTRUCTURA DE L'EXAMEN PAU (CANVIS)

Segons la informació donada en les reunions, l'estructura de l'examen constarà de sis parts:

La ponderació de cada bloc serà: bloc 2 (gravitació) 1,5 punts
bloc 3 (electromagnetisme) 3 punts (dues preguntes)
bloc 4 (ones) bloc 5 (òptica)  3,5 punts (dues preguntes)
bloc 6 (física moderna: quàntica, relativitat, nuclear) 2 punts (1 pregunta)


El principal canvi és que la física moderna té menor pes en la nota, ja que al reduir-la fins al 20% només dona lloc a una qüestió o un problema.
També s'ha canviat l'ordre de les qüestions/preguntes. Abans ones i òptica ocupaven la secció II i III; ara ocupen la IV i la V.