miércoles, 20 de diciembre de 2017

ACTIVITATS PER A NADAL

Explica amb la primera llei de Newton:


oExemples d’inèrcia: quan un cotxe frena bruscament, els passatgers del cotxe continuen el seu moviment cap avant; si no portaren el cinturó de seguretat, xocarien contra el cristall. Quan un cotxe arranca bruscament, els passatgers del cotxe es resisteixen a canviar el seu estat de repòs, i el seient del cotxe els “espenta” cap avant. Si tenim un llibre damunt d’un full, i tirem del full amb rapidesa, el llibre no es mou.

Nota: la clau és considerar l'efecte que provoca la força de fregament del seient del cotxe sobre els passatgers.
Raona sempre utilitzant la primera llei i recorda: "si la suma de les forces que actuen sobre un cos és zero, el cos està en repòs o bé es mou amb un moviment rectilini i uniforme"


QÜESTIONS PER A PENSAR . INDICA SI SÓN V o F, i raona el perquè amb la primera llei:
- Un cos pot estar en moviment encara que no actuen forces sobre ell.
 - Si apliquem una força sobre un cos aquest sempre es posa en moviment.
 - En un MCU no actuen forces, ja que la velocitat és constant.
- Si apliquem una força a un cos sempre canviem la seua velocitat.
 - Per a canviar la velocitat, la força resultant que actua sobre un cos ha de ser diferent de zero.
 - Estem espentant un objecte. Si deixem d'aplicar la força l'objecte s'atura perquè deixen d’actuar forces sobre ell.
- Els objectes estan en repòs si sobre ells no actua una força resultant.

domingo, 17 de diciembre de 2017

REPÀS ORGÀNICA

CONSELL:
- Estudiar detenidament els apunts d'orgànica.
- Tornar a fer les activitats fetes a classe.
- Fer aquestes activitats (aniré pujant-les de forma periòdica):Solucions 1 a 10:
Activitats 11 a 20:Solucions 11 a 20:
ACTIVITATS 21 A 30:
L'activitat 24 seria diclorodifluorometà (ordre alfabètic)jueves, 14 de diciembre de 2017

INFORME PRÀCTICA

Es fa un informe per grup. Data d'entrega: proper dimecres.

TÍTOL: CÀLCUL DE LA CONSTANT D'ELASTICITAT D'UN MOLL. COMPROVACIÓ DE LA LLEI DE HOOKE


MATERIALS UTILITZATS: enumerar els materials que vau utilitzar.

PROCEDIMENT: expliqueu tot allò que vau fer a la classe.  Dibuixeu un esquema del muntatge experimental.

RESULTATS EXPERIMENTALS:  escriviu la taula de resultats, així com la representació gràfica.

CONCLUSIONS:  us dóna sempre el mateix valor de K?   Què cal esperar, que canvie el valor de K o es mantinga constant?
Quina representació heu obtingut? (recta, paràbola...)

La força i l'allargament del moll són magnituds directament......

OPTATIU: Vols obtindre la gràfica amb l'ordinador? Ací tens un full de càlcul per a fer-ho i així comparar amb el que has fet manualment. Simplement has de col·locar els teus valors experimentals en la taula de valors.

FULL DE CÀLCUL

domingo, 3 de diciembre de 2017

DINÀMICA

APUNTS TEORIA: 
APUNTS I: FORCES I DEFORMACIONS

ENCASTELLÀ:
https://www.dropbox.com/s/rphyfalw6gflkwx/DIN%C3%81MICA.%20LEY%20DE%20HOOKE%20cast.pdf?dl=0

APUNTS II (en valencià i castellà):
PRIMERA LLEI

LES FORCES DE FREGAMENT
Les forces de fregament són un tipus de forces de contacte que apareixen quan un cos es mou o intenta moure's sobre un altre cos.
El fregament apareix perquè es produeixen forces d'atracció entre les partícules
de les superfícies que estan en contacte.
La força de fregament és paral·lela a la superfície de contacte i de sentit contrari al moviment
Les forces de fricció poden ser de dos tipus:
- Estàtiques: Apareixen quan apliquem una força que resulta insuficient per a
moure un cos. El valor de la força de fregament estàtica coincideix amb el valor
de la força aplicada, de manera que la força resultant és zero, i per tant no hi ha
moviment. La força de fregament estàtica és per tant variable, de manera que
augmenten conforme augmenta la força aplicada, fins a arribar a un valor límit.
El moviment es produirà quan la força aplicada sobrepasse aqueix valor límit

- Dinàmiques: Actuen sobre els cossos en moviment i a diferència de les forces
de fregament estàtiques, tenen un valor constant. Nosaltres estudiarem dues
situacions:
a) Aquelles en què la força de fregament dinàmica coincideix amb la força
motriu. El moviment serà uniforme, doncs no hi haurà acceleració (Fresultant=0).
b) Aquelles en la qual la força de fregament dinàmica és major o menor que la
força motriu. El moviment serà accelerat, si F>Ff, i serà un moviment en el qual
la velocitat baixe, quan Ff>F, fins a què l'objecte s'ature.
 
APUNTS: SEGONA LLEI  (valencià i castellà).
APUNTS: TERCERA LLEI
                  TERCERA LEY (CASTELLANO)
 

jueves, 30 de noviembre de 2017

ACTIVITATS DE MÉS NIVELL PER A 4t DE ESO

Com us vaig comentar, de forma periòdica pujaré unes activitats de nivell de Batxillerat que em podreu entregar de forma voluntària.

1) Les equacions del moviment rectilini uniformement accelerat són:
 
En classe hem utilitzat altra equació més:


Aquesta tercera equació es pot deduir matemàticament a partir de les dues primeres.
Es demana que deduïu la tercera equació a partir de les dues primeres.

2) Un motorista ix de l'origen amb una velocitat inicial de 36 km/h i després de 100 m porta una velocitat de 30 m/s.
Després de mig minut de començat el moviment es produeix una explosió en l'origen.
Calcula la posició en la qual el motorista escoltarà l'explosió.
Dades: velocitat del so en l'aire 340 m/s.


3) Representa de forma aproximada les gràfiques s-t i v-t dels mòbils del problema anterior. Quin significat físic tenen les dues solucions obtingudes per al temps?4) Calcula l'altura d'un edifici si després de deixar caure una pilota des del terrat tardem cinc segons a escoltar el xoc de la pedra amb el sòl.
Dada: velocitat del so 340 m/s.
g= 9,8 m/s2

Nota: el temps total, 5s, és la suma del temps ta en el qual tarda la pedra en caure al sòl i el temps tb en el qual tarda el so en arribar al punt més alt de l'edifici.
Prendre com a origen de posicions el sòl.
Hi ha dos moviments successius, un MRUA primer, i un MRU després.