miércoles, 18 de abril de 2018

TABLA DE ESTADOS DE OXIDACIÓN

TAULA AMB ELS PRINCIPALS ESTATS D'OXIDACIÓ

TABLA ABREVIADA, IDEAL PARA ESTUDIAR
La línea vertical sobre O y F se debe a que estos elementos no tienen estados de oxidación positivos

PLANTILLA PARA ESTUDIAR
RESÚMENES EN VIDEO DE LA FORMULACIÓN (4º ESO y BACHILLERATO)


4º de la ESO y Bachillerato:

Elementos
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS ELEMENTOS

Cómo memorizar de forma sencilla los estados de oxidación
ESTADOS DE OXIDACIÓN

Binarios
NOMENCLATURA BINARIOS 1 (RESUMIDA)
NOMENCLATURA BINARIOS 2 (RESUMIDA)

EJERCICIOS DE FORMULACIÓN DE COMPUESTOS BINARIOS
CASTELLANO
VALENCIANO 

SOLUCIONARIO DE LAS ACTIVIDADES DE BINARIOS


NOMENCLATURA DE LOS PERÓXIDOS 1
NOMENCLATURA PERÓXIDOS 2

miércoles, 4 de abril de 2018

viernes, 16 de febrero de 2018

ACTIVITATS PER A PUJAR NOTA QUÍMICA SEGON BAT

Termini: dilluns 26 de febrer

1)

2)
Comentaris al problema 2:
A la majoria us ha faltat indicar que en els apartats 1, 2, i 4 al produir-se la reacció de neutralització no sobren reactius, es consumeixen totalment. 
En l'apartat 3 és més correcte plantejar la dissociació de cada sal en aigua i veure com afecta al pH els ions resultants de la hidròlisi, en lloc de escriure una reacció entre dues sals. Realment les sals no reaccionen entre sí, simplement és dissocien en aigua ambdues sals.3) a) Calcula la constant d'ionització de l'àcid fòrmic si el pH de la dissolució formada al dissoldre 0,025 g d'àcid en 500 mL d'aigua és 3,4.
b) Calcula el pH d'una solució formada al afegir a 50 mL de HCl 0,02 M un volum de 100 mL de la solució anterior.

L'apartat b) es resol així:
HCl és un àcid fort completament dissociat.
HCl(aq) + H₂O → H₃Oᐩ (aq) + Clᐨ (aq)
Per tant, la concentració d'oxoni coincideix amb la de l'àcid fort.
Els mols d'oxoni presents en la solució de clorhídric són [H₃Oᐩ] = C · V =  0,02 · 50 ·10ᐨ³ = 1 ·10ᐨ³ mol.
Ara afegim un àcid feble a una solució en la qual hi ha una concentració inicial d'oxoni procedent de la dissociació de l'àcid fort. Per a simplificar el problema suposem que l'àcid feble no està dissociat quan afegim el volum de la seua solució al volum d'àcid clorhídric.
Els mols d'àcid feble inicials són: [HCOOH] = C · V =  · 0,1 = 1,086956 ·10ᐨ⁴ mol   
1,086956 ·10ᐨ³ és la concentració calculada a l'apartat anterior.

La concentració inicial de l'àcid feble i la concentració d'oxoni abans de fer la mescla han canviat al mesclar les solucions , ja que ha hagut una dilució. El volum total són 150 mL (0,15 L):
[HCOOH]₀  = 1,086956 ·10ᐨ⁴ mol  / 0,15 L = 7,246373 ·10ᐨ⁴ M
[H₃Oᐩ]₀  = 1 ·10ᐨ³ mol / 0,15 L = 6,6666 ·10ᐨ³ M

Ara plantegem l'equilibri de dissociació de l'àcid feble:SOLUCIÓ D'EMERGÈNCIA: 
En un examen de selectiu en cas de manca de temps es poden utilitzar solucions d'emergència basades en el raonament químic. Per exemple: tenim un àcid que ja es feble (es a dir, que estarà poc dissociat) en un medi en el que hi ha presents ions H₃Oᐩ procedents de l'àcid fort. Segons el principi de Le Chatelier podem suposar que l'equilibri de dissociació de l'àcid feble estarà desplaçat cap a l'esquerra,  es a dir, pràcticament HCOOH no està dissociat, amb la qual cosa la concentració d'oxoni serà únicament deguda a la presència de l'àcid fort.

[H₃Oᐩ] = [H₃Oᐩ]₀  = 1 ·10ᐨ³ mol / 0,15 L = 6,6666 ·10ᐨ³ M
pH = -log [H₃Oᐩ]=-log(6,666666 ·10ᐨ³) = 2,176
  
4) Tenim dues solucions: 80 mL d'àcid clorhídric 0,15 M i 80 mL de NaOH 0,1 M. Calcula:
a) pH solució 1.
b) pH solució 2.
c) pH resultant de mesclar les dues solucions.

5)

Us pose la solució. La principal errada que heu comés ha sigut:
- No considerar que la concentració de ió OHᐨ és la solubilitat multiplicada per dos.

Altre comentari: Alguns heu plantejat una reacció àcid base entre el Ca(OH)₂ i l'àcid clorhídric.
Si ho feu així no oblideu que cada mol de base aporta dos mols d'hidròxid.
Formalment és més correcte plantejar una reacció àcid base entre l'ió hidròxid i l'ió oxoni, que és realment el que passa. 

6) Es mesclen volums iguals d'una solució d'àcid acètic i altra d'ió hipoclorit de la mateixa concentració.
a) Escriu la reacció que es produeix entre l'àcid acètic i l'ió hipoclorit, i calcula el valor de la constant d'aquest equilibri combinant dues reaccions: dissociació de l'acètic, dissociació de l'àcid hipoclorós. 
b) Dedueix de forma aproximada com serà el pH de la dissolució resultant.

Dades  Ka àcid hipoclorós:3,0·10-8       Ka acètic: 1,8·10-5   


Solució: 


Per a fer una estimació del pH de la mescla s'estudia com reaccionen els productes de l'anterior reacció amb l'aigua. Es a dir, veiem com s'hidrolitzen. És important indicar que la concentració d'àcid hipoclorós i d'ió acetat és la mateixa, perquè es barregen volums iguals de solucions amb idèntica concentració. Per tant:
El que el valor de la constant d'ionització de l'àcid siga major que la constant de basicitat de l'acetat fa que la concentració d'ió hidròxid siga menor que la d'oxoni. Per tant el pH serà lleugerament àcid.