lunes, 18 de septiembre de 2017

DEURES FÍSICA SEGON DE BATXILLERAT

Per al dilluns 25 es proposa la següent activitat:
- Explicar breument dos exemples famosos en els quals l'efecte de la ressonància en un MHS es va posar de manifest. Definir ressonància.
Per al dimarts 19 es proposa practicar amb les fórmules alternatives per al MHS:

Repetir la mateixa activitat corregida a classe, però utilitzant l'equació de la posició en funció del cosinus, i per posterior derivació la de la velocitat:Ha de donar el mateix resultat que a classe. La fase inicial serà diferent.


Altre:
La velocitat d'una massa puntual que es mou amb un moviment harmònic simple ve donada, en unitats del SI, per l'expressió:Calcula el període, l'amplitud i la fase inicial del moviment en unitats SI.
Calcula la velocitat i l'acceleració a l'instant t=2s, i interpreta el signe del resultat.

De nou, heu d'utilitzar la fórmula alternativa per a l'equació de la velocitat, obtinguda a partir de la derivació de la fórmula de la posició.


Perquè la fórmula anterior es puga comparar amb la fórmula general has de multiplicar el 𝛑 pel parèntesi.

domingo, 17 de septiembre de 2017

REPÀS DE CONCEPTES DE QUÍMICA

En la següent carpeta aniré posant els diferents materials que utilitzarem per al primer tema. També hi ha una taula periòdica que podeu utilitzar en tots els càlculs amb masses atòmiques:

CARPETA AMB APUNTS

PER AL DILLUNS 25 DE SETEMBRE S'HAN DE FER LES SEGÜENTS ACTIVITATS:
- Omplir la taula buida
blogger-image-2006846405.jpg

amb els símbols i els estats d'oxidació. La trobareu a l'enllaç:
https://materialesfq.blogspot.com.es/search/label/FORMULACIÓ
Copiar també els estats que es troben a la part inferior.
Aprendre la taula i els estats.

Fer el problema de càlcul de fórmules. Recorda que la composició centesimal és percentatge de cada element present al compost:

Per al divendres 22 setembre, es proposen les següents activitats:
Acabar l'activitat començada a classe

I els problemes:


Resultat: CH₂  és la fórmula empírica
C₃H₆ és la fórmula molecular. lunes, 19 de junio de 2017

CONTINGUTS PER A L'EXAMEN FINAL DE JUNY, 4t ESO

Bàsicament a l'examen final hi haurà una mica de tot el vist al llarg de l'any.
El més important seria:
QUÍMICA
- Dominar la formulació/nomenclatura inorgànica i orgànica.
- Tema de l'àtom i sistema periòdic. Conceptes fonamentals, ions, model de capes, configuració electrònica, model de Rutherford, aspectes fonamentals de la taula.
- Enllaç químic, concepte, tipus d'enllaç, característiques de les substàncies, identificació del tipus de substàncies i propietats, forces intermoleculars.
Representació d'enllaços i de models d'enllaç de forma senzilla. Explicació del fenomen de la solubilitat, punts de fusió, etc.
- Concepte de mol i exercicis. Exercicis senzills d'estequiometria, exercicis senzills sobre concentració (tant per cent, molaritat). Exercicis.
- Concepte de reacció química i tots els aspectes relacionats amb la mateixa (veure anotacions de la web).

FÍSICA
- Cinemàtica (conceptes fonamentals, estudi del moviment rectilini i uniforme, moviment rectilini uniformement accelerat, moviment circular i uniforme). Exercicis relacionats amb aquests moviments. Caiguda lliure, llançament vertical.
- Dinàmica (conceptes fonamentals, explicació del moviment rectilini i uniforme, del moviment rectilini uniformement accelerat i del moviment circular i uniforme). Resolució d'activitats de dinàmica.
Lleis de Newton i qüestions.
Pressió: conceptes fonamentals, exercicis sobre aquests conceptes. Principi d'Arquimedes, pressió atmosfèrica, exercicis sobre pressió atmosfèrica, principi de Pascal.
Molta sort!!!