lunes, 19 de junio de 2017

CONTINGUTS PER A L'EXAMEN FINAL DE JUNY, 4t ESO

Bàsicament a l'examen final hi haurà una mica de tot el vist al llarg de l'any.
El més important seria:
QUÍMICA
- Dominar la formulació/nomenclatura inorgànica i orgànica.
- Tema de l'àtom i sistema periòdic. Conceptes fonamentals, ions, model de capes, configuració electrònica, model de Rutherford, aspectes fonamentals de la taula.
- Enllaç químic, concepte, tipus d'enllaç, característiques de les substàncies, identificació del tipus de substàncies i propietats, forces intermoleculars.
Representació d'enllaços i de models d'enllaç de forma senzilla. Explicació del fenomen de la solubilitat, punts de fusió, etc.
- Concepte de mol i exercicis. Exercicis senzills d'estequiometria, exercicis senzills sobre concentració (tant per cent, molaritat). Exercicis.
- Concepte de reacció química i tots els aspectes relacionats amb la mateixa (veure anotacions de la web).

FÍSICA
- Cinemàtica (conceptes fonamentals, estudi del moviment rectilini i uniforme, moviment rectilini uniformement accelerat, moviment circular i uniforme). Exercicis relacionats amb aquests moviments. Caiguda lliure, llançament vertical.
- Dinàmica (conceptes fonamentals, explicació del moviment rectilini i uniforme, del moviment rectilini uniformement accelerat i del moviment circular i uniforme). Resolució d'activitats de dinàmica.
Lleis de Newton i qüestions.
Pressió: conceptes fonamentals, exercicis sobre aquests conceptes. Principi d'Arquimedes, pressió atmosfèrica, exercicis sobre pressió atmosfèrica, principi de Pascal.
Molta sort!!!

martes, 30 de mayo de 2017

ENERGIA MECÀNICA I TREBALL

Fins ara hem estudiat conceptes de cinemàtica i de dinàmica. Amb la cinemàtica feiem una descripció dels moviments, i amb la dinàmica analitzavem les causes (forces) que provocaven aquests canvis. 

La Física pot estudiar també els fenòmens físics des d'altre punt de vista, utilitzant els conceptes de treball i d'energia. Es un camí diferent que podem utillitzar per a resoldre els diferents problemes físics. El plantejament del problema des del punt de vista energètic pot ser alternatiu (a vegades un problema de Física serà molt difícil de resoldre amb la dinàmica o la cinemàtica i serà fàcil de resoldre amb el concepte d'energia) o també pot ser complementari (a vegades per a resoldre el problema necesitarem utilitzar la dinàmica i el concepte d'energia). 

Què és, aleshores, l'energia? Nosaltres la definirem com la "capacitat d'un sistema per a produir canvis a altres sistemes o a ell mateix".


Quan va ser introduït el concepte d'energia? Durant la Revolució Industrial, per a estudiar l'eficàcia de les màquines, com per exemple, les que alçaven pesos. Després es va comprovar que el concepte d'energia era un terme universal, que es podia aplicar a qualsevol fenòmen físic.En les transformacions energètiques mai es perd energia. Quan un jugador de bàsquet llança la pilota, l'energia química de les seves cèl·lules es transforma en energia del moviment, primerament dels braços i després de la pilota. L'energia d'aquest es va transformant en energia de posició en guanyar altura, i després, en baixar, recupera novament l'energia del moviment, ja que augmenta la seva velocitat. 
Per tant, l'energia es conserva, independentment dels canvis produïts i de la rapidesa d'aquests canvis.

ACTIVITAT: Imagina un cos que es desplaça sobre un pla horitzontal amb fricció. Si deixa d'actuar la força motriu, quan passa un temps el cos s'atura. És aquest fenòmen un incompliment de la afirmació que hem fet de què l'energia es conserva?

De l'activitat anterior, podem extraure una conclusió: L'energia no es crea ni es destrueix, només es transforma passant de unes formes d'energia a altres, però en cada transformació part de l'energia es degrada.

viernes, 7 de abril de 2017

PER A REPASSAR...


Dos patinadors, xic i xica estan agafats de la mà sobre una pista de gel. En un moment determinat el xic espenta a la xica. Explica:
Com són les forces que actuen sobre tots dos? En quin principi et bases?

Qui canviarà més la seua velocitat? 


Nota: la massa del xic és major que la de la xica.

DIBUIXA ELS PARELLS D'ACCIÓ I REACCIÓ EN LES SEGÜENTS SITUACIONS:
a) Objecte situat sobre un pla horitzontal.
b) Imant que atrau a un objecte metàl·lic.
c) La Terra atrau a la Lluna, que gira a la seua al voltant.
d) Un coet expulsa gasos per la seua part inferior.
i) Un arma dispara un projectil.
Important: ja esteu matriculats en el curs de FQ 4t de Moodle. Podeu anar fent qüestionaris.
Si teniu cap problema no dubteu en enviar-me missatges.

El Baró de Munchausen eixint del pantà. Patada a Newton:


martes, 28 de marzo de 2017

ACTIVITATS TIR OBLIC

1) Un projectil que es dispara des de terra formant un angle de 60º amb l'horitzontal impacta sobre un edifici a una altura de 15 m. L'edifici està situat a una distància de 30 m del punt de llançament. Calcula:
a)    El mòdul de la velocitat inicial del projectil.
b) La velocitat en el moment de l'impacte (vector i mòdul).
c) Altura màxima.

2) Es llança un objecte des d'una altura de 350 m. La velocitat inicial és de 400 m/s i forma un angle de 30º amb l'horitzontal. Calcula l'altura màxima i l'abast.

3) Un futbolista colpeja la pilota i aquesta ix a una velocitat de 20 m/s i forma un angle de 27º amb l'horitzontal. Calcula:
a)    L'altura màxima.
b)    La velocitat en el punt més alt.
c)    La distància a què cau a terra.

4) Un arquer dispara una fletxa que arriba a una altura màxima de 40 m i un abast de 190 m. Amb quina velocitat i amb quin angle ha disparat la fletxa?
Pista: has d'elegir punts en els quals pugues resoldre les equacions de moviment. Per exemple, en l'altura màxima saps que Vy=0m/s. Això te permet plantejar un sistema d'equacions on les incògnites seran t i Voy.
En l'abast màxim saps que y=0. Això te permet calcular t i Vx.

 Solucions: Voy=28m/s     Vx=33,25 m/s.    Vo=43,47 m/s.    angle=40,1º.

5) Es dispara un projectil des de dalt d'un penyasegat situal a 200 m sobre el mar. Va a una velocitat de 216 km/h i forma un angle de 45º amb l'horitzontal. Calcula:
a)    Abast.
b)    Velocitat final (vector i mòdul)
c)    Altura màxima.
 Sol: x=509 m      Vfinal=86,3 m/s.

6) Una catapulta dispara projectils a una velocitat de 30 m/s i un angle de 40ºamb l'horitzontal contra una muralla. Aquesta té 12 m d'altura i està situada a 50 m.
a)    Passaran els projectils per dalt de la muralla?
b)    A quina distància de la base de la muralla cauran?
Pista: el projectil passa per damunt de la muralla si l'altura del projectil en la posició que ocupa la muralla és major que les dimensions d'aquesta.
Sol:  a) Sí.
b) 40,4 m.

7) Una pilota redola per una teulada inclinada 30º respecte l'horitzontal. Arriba a la vora amb una velocitat de 4,4 m/s, i cau al buit des d'una altura de 20 m.
a)    Velocitat quan porta 1 s caient.
b)    Altura sobre el sòl en eixe moment.
c)    Abast.

8) Jonas, més conegut com "O detonador", està situat a 25 m de la línia de gol, i xuta cap a la porteria contrària. La pilota ix amb un angle de 30º respecte a l'horitzontal del terreny de joc i xoca amb el travesser situat a 2,5 m del sòl.
a)    Calcula la velocitat amb que "O detonador" ha xutat.
b)    Altura màxima.
c)    Velocitat quan xoca amb el travesser.


9) Des d'una altura d'1 m i a una velocitat de 18 m/s que forma un angle de 53ºamb l'horitzontal, es dispara una fletxa que passa per dalt d'una tàpia que es troba a 20 m de distància. La fletxa es clava a 9 m d'altura en un arbre que s'hi troba darrere. Calcula:
a)    Temps de vol.
b)    Velocitat i angla amb que xoca amb l'arbre.
c)    Altura màxima de la tàpia perquè no passe la fletxa.