martes, 16 de junio de 2020

CLASSES DE PREPARACIÓ PER AL SELECTIU (FÍSICA)

PLANIFICACIÓ CAMP MAGNÈTIC:

De moment us aconselle preparar per aquest tema:

Un formulari que incloga totes les expressions que més hem treballat a classe, incorporant una breu explicació de cada terme que apareix en cada expressió:
- Llei de Lorentz. Dibuix del producte vectorial v x B  amb un esquema, i dibuix de la força magnètica en funció de que la càrrega siga positiva o negativa.
- Llei de Lorentz generalitzada. Dibuix també de la força elèctrica en aquest cas.
- Esquema de com es mou una partícula en l'interior d'un camp magnètic, estudiant els diferents casos (camp B que ix, camp B que entra, partícula positiva, partícula negativa).
- Recordar que la força magnètica és una força centrípeta.
- Amb la idea anterior deduir el radi, la relació càrrega massa, el període del moviment, la velocitat angular.
- Aprendre les aplicacions de l'electromagnetisme (sobretot el funcionament del selector de velocitats i de l'espectrògraf de masses, que si bé no han preguntat directament sobre ells, si que han posat problemes basats en aquests aparells).
- Fórmula de Biot i Savart per al B creat per un fil conductor.
- Fórmula del B d'una espira.
- Estudi del diamagnetisme, ferromagnetisme, paramagnetisme.
- Fórmula del camp del solenoide.
- Llei d'Ampere, significat, enunciat. Deducció d'expressions de B amb aquesta llei.
- Comparació camp magnètic-elèctric.
- Forces sobre conductors rectilinis: Llei de Laplace. Forces entre dos conductors.
- Conèixer les experiències de Faraday-Henry.
- Fórmula del flux magnètic. Significat de l'expressió.
- Teorema de Gauss en el camp magnètic.
- Llei de Lenz.
- Llei de Faraday-Henry.
- Qüestions d'espires que es mouen en camps magnètics, o que són travessades per camps B variables. 
- Problemes per a calcular la força electromotriu. Recorda que poden ser de dos tipus:
a) Problemes en els quals el camp és constant i l'espira gira, o es fa més gran (costat mòbil) o més petita.
b) Problemes en els quals l'espira no es mou i l'expressió del camp magnètic canvia amb el temps.
Recorda sempre que el vector S és perpendicular a la superfície. Cal tindre molt clar quin és l'angle que formen S i B.

- Explicar breument com funciona un generador de corrent/un transformador.Enunciats de les activitats:Solució: v= 4,89 ·10 ⁵ m/s           R=8,2 cm


PLANIFICACIÓ CAMP ELÈCTRIC:
Repasseu tots els continguts del camp elèctric. Com sempre feu un formulari-resum amb:

- Fórmula força elèctrica.
- Comparació força elèctrica-gravitatòria.
- Camp electrostàtic: expressió matemàtica.  Problemes de càlcul de camp.
- Treball realitzat. Problemes.
- Energia potencial elèctrica.
- Treball i energia, principi de conservació.
- Potencial elèctric.
- Línies de força.
- Superfícies equipotencials.
- Moviment de partícules (predicció del moviment, problemes fets a classe).
- Relació entre potencial i camp elèctric (fórmula molt utilitzada).
- Flux camp elèctric.
- Teorema de Gauss.
- Principi d'equilibri electrostàtic.
- Repasseu els principals tipus de problemes.

Exemples de problemes:38) PLANIFICACIÓ CAMP GRAVITATORI:

Repasseu tots els continguts del camp gravitatori. Com sempre feu un formulari-resum amb:

- Expressió de la força gravitatòria.
- Expressió del camp gravitatori.
- Treball realitzat per forces gravitatòries.
- Energia potencial gravitatòria.
- Principi de conservació de l'energia.
- Potencial gravitatori.
- Línies de camp i superfícies equipotencials.
- Feu un esquema dels diferents tipus de problemes que poden eixir així com el procés de resolució.

Per a repassar:

PLANIFICACIÓ FÍSICA NUCLEAR:
Repasseu tots els continguts de FÍSICA NUCLEAR. Com sempre feu un formulari-resum.
Repassarem els principals tipus de problemes.
Afegisc més activitats perquè repasseu el tema:
PLANIFICACIÓ FÍSICA QUÀNTICA:
Repassarem el tema de mecànica quàntica.

Com sempre, feu l'esquema-formulari del tema; centreu-vos en repassar bé totes les possibles qüestions i problemes, així com alguna aplicació.
Nosaltres repassarem els principals tipus de qüestions, i farem alguna que s'haja quedat "penjada" per ahí.
Activitats proposades:

Solucions:
PLANIFICACIÓ FÍSICA RELATIVISTA:
Farem el repàs de Física relativista. En l'esquema resum cal que poseu:
- Resum de l'experiment de Michelson-Morley amb les idees principals.
- Explicar els dos postulats de la relativitat especial, així com les principals conseqüències.
- Resoldre problemes en els quals apareix el concepte de temps propi i temps impropi.
Recordeu que vam reformular les relacions d'aquesta manera:
∆t = 𝛄 ·∆tp  
On ∆t és el temps impropi i ∆tp és el temps propi.  
𝛄 és el factor de Lorentz.
Mireu en aquest enllaç un esquema per a resoldre els problemes de temps propi i temps impropi:

- Expressió de la quantitat de moviment relativista.
- Expressió de l'energia relativista.
- Relació entre el moment lineal, l'energia en repòs i l'energia total.

Com sempre fer un repàs de les qüestions més importants treballades a classe.

Activitats per a repassar:


Solució 2: Segons el segon postulat de la relativitat, la llum es propaga en el buit amb una velocitat c, independent de l'estat de moviment de la font emissora. Per tant, la velocitat de la llum té sempre el mateix valor, independentment del moviment de l'observador o de la font.
Amb les transformacions de Lorentz podem arribar a eixa conclusió. Si c' és la velocitat de la llum respecte al sistema de referència en moviment, tenim que:Solució 3: a) Fals. L'energia que adquireix un cos al posar-se en moviment és l'energia cinètica.
b) Fals, per la mateixa raó.
c) Vertader: Aquesta equació ens demostra que és possible obtindre grans quantitats d'energia a partir de l'aniquilació de xicotetes quantitats de matèria, així com que a partir d'energia es pot crear matèria.

Aquesta qüestió repasseu-la bé. La vam explicar amb deteniment a classe.


PLANIFICACIÓ DEL TEMA ÒPTICA:

Repassarem el tema d'òptica: Feu-vos un esquema amb les idees principals.
- Naturalesa de la llum.
- Reflexió, refracció, lleis, llei de Snell.
- Reflexió espills plans.
- Lents primes, equacions.
- Problemes de repàs fets a classe.
- Defectes de l'ull.
- Instruments òptics.
- Interferència i difracció en la llum. Experiència de Young.
- Els colors.

Activitats des de l'inici dels temps:

La que he proposat a classe:


Ànim, que l'examen us eixirà molt bé!!