viernes, 16 de febrero de 2018

ACTIVITATS PER A PUJAR NOTA QUÍMICA SEGON BAT

Termini: dilluns 26 de febrer

1)

2)

3) a) Calcula la constant d'ionització de l'àcid fòrmic si el pH de la dissolució formada al dissoldre 0,025 g d'àcid en 500 mL d'aigua és 3,4.
b) Calcula el pH d'una solució formada al afegir a 50 mL de HCl 0,02 M un volum de 100 mL de la solució anterior.

4) Tenim dues solucions: 80 mL d'àcid clorhídric 0,15 M i 80 mL de NaOH 0,1 M. Calcula:
a) pH solució 1.
b) pH solució 2.
c) pH resultant de mesclar les dues solucions.

5)

6) Es mesclen volums iguals d'una solució d'àcid acètic i altra d'ió hipoclorit de la mateixa concentració.
a) Escriu la reacció que es produeix entre l'àcid acètic i l'ió hipoclorit, i calcula el valor de la constant d'aquest equilibri combinant dues reaccions: dissociació de l'acètic, dissociació de l'àcid hipoclorós. 
b) Dedueix de forma aproximada com serà el pH de la dissolució resultant.

Dades  Ka àcid hipoclorós:3,0·10-8       Ka acètic: 1,8·10-5   
 

domingo, 28 de enero de 2018

lunes, 15 de enero de 2018

DEURES QUART ESO

Deures
Estudiar per a la qüestió de MCU

Deures dilluns 5 de febrer:
"Una altra vegada vaig voler saltar un pantà, i quan em trobava a la meitat del camí, vaig notar que era massa gran, o més del que jo havia cregut. Sense perdre temps, vaig tornar enmig de la meua arrencada, i vaig caure en la mateixa riba que acabava de deixar per a tornar més distància. Però em vaig enganyar també aquesta vegada i vaig caure en el llac, en què em vaig enfonsar fins al coll. Allí hauria mort si amb la força del meu propi braç no haguera tirat del meu cabell, traient-me a mi i al meu cavall, al que estrenyia fortament entre les meues cames."

L'anterior fragment correspon a l'obra "Les aventures del Baró de Munchausen". 
El baró pot eixir del llac tirant dels seus propis cabells...  

Justifica amb els principis físics estudiats a classe que això no és possible.

Deures per al dilluns 29 de gener:
Explica utilitzant el concepte de força centrípeta el funcionament d'una llavadora quan connectem el centrifugat. Per a fer això contesta a les qüestions:
Què és el programa de centrifugat de la llavadora? Per a què s'utilitza?
Quin tipus de moviment té la roba quan funciona aquest programa?
Quin tipus de força actua sobre la roba? 
Quin objecte exerceix aquesta força sobre la roba?
Quina és la força de reacció a l'anterior? Quin objecte l'exerceix i sobre quin altre actua?
Què li passa a l'aigua durant el centrifugat?
En quina direcció ix l'aigua durant el centrifugat?

Deures per al dijous 25 de gener:
- Quin nom rep la força responsable del moviment circular i uniforme?
- Indica la direcció i el sentit d'aquesta força.
- Quin efecte provoca aquesta força sobre el vector velocitat instantània?
- Dibuixa un cos que es moga en un MCU. Pots representar el cos com un punt. Dibuixa el vector velocitat instantània i el vector acceleració centrípeta.
- Repeteix el dibuix però ara dibuixa el vector velocitat instantània i el vector força centrípeta. Se suposa que la massa del cos és superior a 1 kg.


miércoles, 20 de diciembre de 2017

ACTIVITATS PER A NADAL

Explica amb la primera llei de Newton:


oExemples d’inèrcia: quan un cotxe frena bruscament, els passatgers del cotxe continuen el seu moviment cap avant; si no portaren el cinturó de seguretat, xocarien contra el cristall. Quan un cotxe arranca bruscament, els passatgers del cotxe es resisteixen a canviar el seu estat de repòs, i el seient del cotxe els “espenta” cap avant. Si tenim un llibre damunt d’un full, i tirem del full amb rapidesa, el llibre no es mou.

Nota: la clau és considerar l'efecte que provoca la força de fregament del seient del cotxe sobre els passatgers.
Raona sempre utilitzant la primera llei i recorda: "si la suma de les forces que actuen sobre un cos és zero, el cos està en repòs o bé es mou amb un moviment rectilini i uniforme"


QÜESTIONS PER A PENSAR . INDICA SI SÓN V o F, i raona el perquè amb la primera llei:
- Un cos pot estar en moviment encara que no actuen forces sobre ell.
 - Si apliquem una força sobre un cos aquest sempre es posa en moviment.
 - En un MCU no actuen forces, ja que la velocitat és constant.
- Si apliquem una força a un cos sempre canviem la seua velocitat.
 - Per a canviar la velocitat, la força resultant que actua sobre un cos ha de ser diferent de zero.
 - Estem espentant un objecte. Si deixem d'aplicar la força l'objecte s'atura perquè deixen d’actuar forces sobre ell.
- Els objectes estan en repòs si sobre ells no actua una força resultant.

domingo, 17 de diciembre de 2017

REPÀS ORGÀNICA

CONSELL:
- Estudiar detenidament els apunts d'orgànica.
- Tornar a fer les activitats fetes a classe.
- Fer aquestes activitats (aniré pujant-les de forma periòdica):Solucions 1 a 10:
Activitats 11 a 20:Solucions 11 a 20:
ACTIVITATS 21 A 30:
L'activitat 24 seria diclorodifluorometà (ordre alfabètic)