domingo, 20 de mayo de 2018

CLASSES DE PREPARACIÓ PER AL SELECTIU (FÍSICA)

PLANIFICACIÓ CLASSE DILLUNS 21 DE MAIG
En aquesta classe repassarem les típiques qüestions que poden eixir relacionades amb:
- Camp magnètic. Donarem alguna qüestió una miqueta diferent a les ja estudiades.
- Explicaré el principal defecte que he trobat en les respostes: la no explicació del mètode de resolució del problema. No ha de donar la sensació de que feu el problema com si haguéreu après una recepta sense justificar cap fórmula. S'ha de trobar un equilibri entre l'excessiva verbositat (que condueix al fet que no done temps a acabar l'examen) i l'esquematisme absolut.
- Comentaris sobre les qüestions d'espires.
- També us donaré consells de com planificar l'estudi.

De moment us aconselle preparar per aquest tema:

Un formulari que incloga totes les expressions que més hem treballat a classe, incorporant una breu explicació de cada terme que apareix en cada expressió:
- Llei de Lorentz. Dibuix del producte vectorial v x B  amb un esquema, i dibuix de la força magnètica en funció de que la càrrega siga positiva o negativa.
- Llei de Lorentz generalitzada. Dibuix també de la força elèctrica en aquest cas.
- Esquema de com es mou una partícula en l'interior d'un camp magnètic, estudiant els diferents casos (camp B que ix, camp B que entra, partícula positiva, partícula negativa).
- Recordar que la força magnètica és una força centrípeta.
- Amb la idea anterior deduir el radi, la relació càrrega massa, el període del moviment, la velocitat angular.
- Aprendre les aplicacions de l'electromagnetisme (sobretot el funcionament del selector de velocitats i de l'espectrògraf de masses, que si bé no han preguntat directament sobre ells, si que han posat problemes basats en aquests aparells).
- Fórmula de Biot i Savart per al B creat per un fil conductor.
- Fórmula del B d'una espira.
- Estudi del diamagnetisme, ferromagnetisme, paramagnetisme.
- Fórmula del camp del solenoide.
- Llei d'Ampere, significat, enunciat. Deducció d'expressions de B amb aquesta llei.
- Comparació camp magnètic-elèctric.
- Forces sobre conductors rectilinis: Llei de Laplace. Forces entre dos conductors.
- Conèixer les experiències de Faraday-Henry.
- Fórmula del flux magnètic. Significat de l'expressió.
- Teorema de Gauss en el camp magnètic.
- Llei de Lenz.
- Llei de Faraday-Henry.
- Qüestions d'espires que es mouen en camps magnètics, o que són travessades per camps B variables. 
- Problemes per a calcular la força electromotriu. Recorda que poden ser de dos tipus:
a) Problemes en els quals el camp és constant i l'espira gira, o es fa més gran (costat mòbil) o més petita.
b) Problemes en els quals l'espira no es mou i l'expressió del camp magnètic canvia amb el temps.
Recorda sempre que el vector S és perpendicular a la superfície. Cal tindre molt clar quin és l'angle que formen S i B.

- Explicar breument com funciona un generador de corrent/un transformador.


PLANIFICACIÓ DE LA CLASSE DE REPÀS DEL DIMARTS 22 DE MAIG:

Repasseu els diferents tipus de problemes de camp magnètic que hem vist. Un exemple:

Solució: v= 4,89 ·10 ⁵ m/s           R=8,2 cm

Repasseu tots els continguts del camp elèctric. Com sempre feu un formulari-resum amb:

- Fórmula força elèctrica.
- Comparació força elèctrica-gravitatòria.
- Camp electrostàtic: expressió matemàtica.  Problemes de càlcul de camp.
- Treball realitzat. Problemes.
- Energia potencial elèctrica.
- Treball i energia, principi de conservació.
- Potencial elèctric.
- Línies de força.
- Superfícies equipotencials.
- Moviment de partícules (predicció del moviment, problemes fets a classe).
- Relació entre potencial i camp elèctric (fórmula molt utilitzada).
- Flux camp elèctric.
- Teorema de Gauss.
- Principi d'equilibri electrostàtic.

Repassarem els principals tipus de problemes.

CLASSES DE PREPARACIÓ PER AL SELECTIU (QUÍMICA)

PLANIFICACIÓ CLASSE DILLUNS 21 DE MAIG
En aquesta classe repassarem les típiques qüestions que poden eixir relacionades amb:
- Explicació de les propietats periòdiques i possibles excepcions.
- Estructures de Lewis, geometria, polaritat, hibridació. Explicaré alguna estructura nova que no hem estudiat a classe.
- Comentaris sobre les qüestions d'enllaç i forces intermoleculars, en les quals vau fallar molt a l'examen.
- També us donaré consells de com fer les respostes més resumides per a estalviar temps.

Com preparar aquesta part del tema (treball previ vostre):

Respecte a les propietats periòdiques us aconselle estudiar amb profunditat el resum de dos fulls que us vaig fer sobre aquestes propietats i que vaig repartir a classe. També el teniu pujat a la carpeta dels àtoms i sistema periòdic. Heu de saber també definir-les.

Respecte a la configuració electrònica: És molt important tenir molt clar com és la configuració electrònica externa de l'element en funció al grup al que pertany. Recorda que hi ha vegades que no donen els nombres atòmics.

Respecte a la qüestió de Lewis prèviament es pot dir de forma comú:
"Per a calcular totes les estructures de Lewis:
a) Calculem els electrons de valència disponibles per a formar enllaços. 
b) Construïm una primera estructura de Lewis amb enllaços simples i distribuïm els electrons entre els àtoms.
c) Calculem les càrregues formals i si és necessari (càrregues altes, no estructura electrònica gas noble)  proposem una nova estructura de Lewis amb la formació d'enllaços dobles o triples per a rebaixar aquestes càrregues formals i aconseguir per als àtoms l'estructura de gas noble (regla de l'octet)."

Respecte a la geometria prèviament es pot dir:
"Per a deduir la geometria utilitzem el model de repulsió dels parells electrònics de la capa de valència, que indica que els parells electrònics situats sobre l'àtom central tendiran a col·locar-se en la posició que faça mínimes les repulsions entre ells"
 Recorda: possibles desviacions dels angles teòrics quan hi ha parells solitaris (109,5   120    180)
Respecte a la polaritat: "Per a saber si la molècula és polar representem els moments dipolars, que aniran de l'àtom menys electronegatiu, amb una càrrega parcial positiva, a l'àtom més electronegatiu, amb una càrrega parcial negativa"

Si és apolar: "Com tots els enllaços són iguals i no hi ha parells solitaris sobre l'àtom central, el moment dipolar total és nul"

Si és polar: "Com tots els enllaços no són iguals / hi ha parells solitaris sobre l'àtom central, el moment dipolar total és no és nul"

Respecte a la hibridació: "Aquesta depén de la geometria dels parells que envolten a l’àtom central"
Després, en funció de cada cas es diu la següent frase:
Si la geometria és tetraèdrica → hibridació sp³ . L'àtom central utilitza per a enllaçar-se orbitals híbrids formats per la combinació d'un orbital s i tres orbitals p.
Si la geometria és trigonal → hibridació sp²  . L'àtom central utilitza per a enllaçar-se orbitals híbrids formats per la combinació d'un orbital s i dos orbitals p.
Si la geometria és lineal → hibridació sp . L'àtom central utilitza per a enllaçar-se orbitals híbrids formats per la combinació d'un orbital s i un orbitals p.

Recorda que per a determinar el nombre de parells els enllaços dobles i triples es consideren com un enllaç simple.

Repassa també les activitats sobre enllaç (formació d'enllaç iònic, formació d'enllaç covalent, propietats de les substàncies, solubilitat, punts de fusió)


PLANIFICACIÓ DE LA CLASSE DEL DIMARTS 22 DE MAIG:
Acabarem de repassar les qüestions de l'examen corresponents a l'enllaç químic (formació d'enllaç iònic, formació d'enllaç covalent, propietats de les substàncies, solubilitat, punts de fusió).
Per a la formació d'enllaç covalent utilitzarem l'esquema que podeu trobar a les pàgines 5 i 6 del document:
https://drive.google.com/open?id=1puFVCAmRzB8jO8jK0ITfl-rJRQeir_qY

I per a l'enllaç iònic: Pàgines 3 i 4 del document
https://drive.google.com/open?id=1P0MuIbnXh3znu-ThZ-xBJ8i5g9CnmUmU

Repassarem tota la reactivitat orgànica, així que estudieu el full de reaccions orgàniques.jueves, 10 de mayo de 2018

TEMES QUE ENTREN EN CADA RECUPERACIÓ PER A 1r de BAT

PER A LA PRIMERA AVALUACIÓ:

TEMA 1 (Conceptes generals de química, dissolucions, etc.)
TEMA 2 (FORMULACIÓ I NOMENCLATURA INORGÀNICA)
TEMA 3: ESTEQUIOMETRIA


PER A LA SEGONA AVALUACIÓ:

NOMENCLATURA ORGÀNICA
TERMODINÀMICA
DESCRIPCIÓ VECTORIAL DEL MOVIMENT

lunes, 23 de abril de 2018

QUÍMICA DE SEGON DE BATXILLERAT MOIXENT


 EXÀMENS RESOLTS EN VIDEO:

http://bancdelaselectivitat.edu.umh.es/examenes-resueltos/quimica/TEMA 1: REPÀS DE CONCEPTES DE QUÍMICA

En la següent carpeta aniré posant els diferents materials que utilitzarem per al primer tema. També hi ha una taula periòdica que podeu utilitzar en tots els càlculs amb masses atòmiques:

CARPETA AMB APUNTS
TEMA 2: CINÈTICA QUÍMICA

CARPETA AMB APUNTS
TEMA 3: EQUILIBRI QUÍMIC

CARPETA AMB APUNTS

ANIMACIÓ PER A ENTENDRE ELS CONCEPTES DE PRESSIÓ PARCIAL, VOLUM PARCIAL D'UN GAS EN UNA MESCLA
TEMA 4: REPÀS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA

APUNTS

SOLUCIONARI FULL 4 PROBLEMES ORGÀNICA

RESUM PRINCIPALS FUNCIONS ORGÀNIQUES:

ACTIVITATS ORGÀNICA NIVELL BÀSIC

SOLUCIONARI ACTIVITATS ORGÀNICA NIVELL BÀSIC

ACTIVITATS ORGÀNICA SELECTIVITAT/MÉS D'UNA FUNCIÓ
TEMA 5: EQUILIBRI ÀCID-BASE:
CARPETA D'APUNTS
PROBLEMES ÀCID BASE 17 16 15
PROBLEMES ÀCID BASE 2
PROBLEMES ÀCID BASE 3
ACTIVITAT PRÀCTICA: GRAU D'ACIDESA DEL VINAGRE

LA QUÍMICA I L'ANGLÉS: vídeos sobre els conceptes estudiats a classe
Weak acids and strong acids

NOTA: per a evitar els problemes tècnics detectats per alguns alumnes per a descarregar els dos documents (problemes àcid base 2, problemes àcid base 3) he introduït els dos documents en la carpeta d'apunts de google drive.

ANIMACIONS ÀCID BASE:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions
https://phet.colorado.edu/en/simulation/ph-scale
https://phet.colorado.edu/en/simulation/ph-scale-basics


TEMA 6 : EQUILIBRI REDOX

CARPETA D'APUNTS I PROBLEMES DE SELECTIVITAT

TEMA 7: REACCIONS ORGÀNIQUES:

FULL D'ACTIVITATS D'ESTEQUIOMETRIA 2001-2005: nosaltres treballarem ara la part de reaccions orgàniques. La part de formulació i estequiometria ja està treballada en temes anteriors.
https://www.dropbox.com/s/h96oirlo1j8o93f/3%29%20estequiometr%C3%ADa%202001-2005.pdf?dl=0

FULLS AMB ACTIVITATS D'ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS ORGÀNIQUES 2006-2014
nosaltres treballarem ara la part de reaccions orgàniques. La part de formulació i estequiometria ja està treballada en temes anteriors.
https://www.dropbox.com/s/fg4vkhd4vxj78mr/4%29%20problemas%20estequiometr%C3%ADa%20y%20formulaci%C3%B3n%202006-2014%20selectividad.pdf?dl=0

FULL D'ACTIVITATS REACCIONS ORGÀNIQUES 2015-2016-2017
https://drive.google.com/open?id=1y1KnA_D0Q6gzT-KnuD0wfcOr9MtndmcE

La part d'isomeria l'explicarem en apunts de classe.


TEMA 8 ÀTOMS I SISTEMA PERIÒDIC:

CARPETA D'APUNTS


ONA EN SUPERFÍCIE DE L'AIGUA:

ANIMACIÓ ONES ELECTROMAGNÈTIQUES:


PROPAGACIÓ D'UNA ONA MAGNÈTICA EN UNA DIRECCIÓ:


TEMA 9: ENLLAÇ QUÍMIC
domingo, 22 de abril de 2018

APUNTS DE PRIMER DE BATXILLERAT MOIXENT

APUNTS TEMA 1:

Els teniu en el següent enllaç:
https://www.dropbox.com/sh/u1nly0ey6gz61em/AACQVD_T_EoDRXjuUSwadwc4a?dl=0

Esquema del concepte de massa atòmica, relativa, unitat fórmula, etc:
https://drive.google.com/file/d/0ByLPrF4QSohJbzJyMlFlMHhhaWM/view?usp=sharing

Esquema resum: diferents formes d'expressar la concentració:
https://drive.google.com/file/d/0ByLPrF4QSohJbDFUMmk5SllEZjA/view?usp=sharingProblemes resolts:
Tenim una solució de HNO₃ de riquesa 70% i densitat 1,85 g/mL. Calcula la concentració en mol/L
Nota: calculem els mols de solut (HNO₃) en 1 L de solució

Per tant, la concentració és C=20,56 mol/LCalcula la concentració en % en massa d'una solució 18,42 mol/L de densitat 1,85 g/mL.
Nota: calculem els grams de solut en 100 g de solució.
Per tant, la concentració és %massa= 97,58%JUEGO DE LA TABLA

TEMA 2: FORMULACIÓ INORGÀNICA, ACTIVITATS D'ESTEQUIOMETRIA:

Tots els apunts de formulació inorgànica estan a l'entrada corresponent de FORMULACIÓ.

Enllaç a les activitats d'estequiometria:

CARPETA D'APUNTS (TAMBÉ INCLOU ELS APUNTS DE LES SALS TERNÀRIES)


TEMA 3: FORMULACIÓ ORGÀNICA

APUNTS

SOLUCIONARI FULL 4 APUNTS ORGÀNICA

RESUM PRINCIPALS FUNCIONS ORGÀNIQUES:
https://drive.google.com/open?id=1Lq84DmL8UPCWSNTEPeXaSUeTnpM9EznV

ACTIVITATS ORGÀNICA NIVELL BÀSIC:
https://drive.google.com/file/d/1HOggkowYhA5MmTdn361NIlAJHk57L1gm/view?usp=sharing

SOLUCIONARI ACTIVITATS ORGÀNICA NIVELL BÀSICTEMA 4: LA TERMODINÀMICA
La termodinámica es un asunto cómico. La primera vez que la estudias, no la entiendes de ninguna manera. La segunda vez que la estudias, piensas que la entiendes, menos uno o dos pequeños puntos. La tercera vez que la estudias, sabes que no la entiendes, pero para entonces ya estás tan acostumbrado que no te molesta más."
Arnold Sommerfeld (5 de diciembre de 1868 – 26 de abril de 1951), físico alemán.

El tema pot dividir-se en tres parts principals:

a) Conceptes bàsics de termodinàmica:
En aquesta part del tema explicarem les idees bàsiques que necessitem saber per a poder comprendre tots els continguts teòrics dels altres apartats del tema. Sense ells no podriem trobar un sentit als apartats posteriors.

Termodinàmica 1 apunts inicials
Activitats 1
Activitats 2    Nota: en el problema 10 en lloc de 5500 cal són 316,8 cal.
Ecreuat
Energia, treball i calor (video)

Termoquímica apunts
Problemes de termoquímica

Entropia
Problemes d'entropia 1
Problemes d'entropia 2

Exemple de que el treball no és una funció d'estat, ja que el seu valor depén del camí utilitzat per a passar de l'estat inicial a l'estat final:
TEMA 5: DESCRIPCIÓ VECTORIAL DEL MOVIMENT

CARPETA D'APUNTS

VIDEOS:
Vector velocitat instantània i acceleració instantània

Components cartesians i components intrínsecs del vector acceleració

Descripció escalar i descripció vectorial del moviment

TEMA 6: ESTUDI DE DIFERENTS MOVIMENTS

Carpeta amb tots els apunts

Animacions de física:
https://phet.colorado.edu/es/simulation/moving-man
http://www.educaplus.org/game/laboratorio-virtual-de-cinematica


TEMA 7: DINÀMICA

Carpeta amb tots els apunts

Animacions:
Primera llei
Inèrcia
MRU espai
Segona llei: força i acceleració 1
Segona llei:  massa i acceleració 2

Col·lisions
http://www.educaplus.org/game/choque-elastico
http://www.educaplus.org/game/choque-inelastico

Màquina d'Atwood:
http://www.educaplus.org/game/dinamica-de-la-polea

En general:
http://www.educaplus.org/games/fisica
miércoles, 18 de abril de 2018

TABLA DE ESTADOS DE OXIDACIÓN

TAULA AMB ELS PRINCIPALS ESTATS D'OXIDACIÓ

TABLA ABREVIADA, IDEAL PARA ESTUDIAR
La línea vertical sobre O y F se debe a que estos elementos no tienen estados de oxidación positivos

PLANTILLA PARA ESTUDIAR
RESÚMENES EN VIDEO DE LA FORMULACIÓN (4º ESO y BACHILLERATO)


4º de la ESO y Bachillerato:

Elementos
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS ELEMENTOS

Cómo memorizar de forma sencilla los estados de oxidación
ESTADOS DE OXIDACIÓN

Binarios
NOMENCLATURA BINARIOS 1 (RESUMIDA)
NOMENCLATURA BINARIOS 2 (RESUMIDA)

EJERCICIOS DE FORMULACIÓN DE COMPUESTOS BINARIOS
CASTELLANO
VALENCIANO 

SOLUCIONARIO DE LAS ACTIVIDADES DE BINARIOS


NOMENCLATURA DE LOS PERÓXIDOS 1
NOMENCLATURA PERÓXIDOS 2