viernes, 16 de febrero de 2018

ACTIVITATS PER A PUJAR NOTA QUÍMICA SEGON BAT

Termini: dilluns 26 de febrer

1)

2)
Comentaris al problema 2:
A la majoria us ha faltat indicar que en els apartats 1, 2, i 4 al produir-se la reacció de neutralització no sobren reactius, es consumeixen totalment. 
En l'apartat 3 és més correcte plantejar la dissociació de cada sal en aigua i veure com afecta al pH els ions resultants de la hidròlisi, en lloc de escriure una reacció entre dues sals. Realment les sals no reaccionen entre sí, simplement és dissocien en aigua ambdues sals.3) a) Calcula la constant d'ionització de l'àcid fòrmic si el pH de la dissolució formada al dissoldre 0,025 g d'àcid en 500 mL d'aigua és 3,4.
b) Calcula el pH d'una solució formada al afegir a 50 mL de HCl 0,02 M un volum de 100 mL de la solució anterior.

L'apartat b) es resol així:
HCl és un àcid fort completament dissociat.
HCl(aq) + H₂O → H₃Oᐩ (aq) + Clᐨ (aq)
Per tant, la concentració d'oxoni coincideix amb la de l'àcid fort.
Els mols d'oxoni presents en la solució de clorhídric són [H₃Oᐩ] = C · V =  0,02 · 50 ·10ᐨ³ = 1 ·10ᐨ³ mol.
Ara afegim un àcid feble a una solució en la qual hi ha una concentració inicial d'oxoni procedent de la dissociació de l'àcid fort. Per a simplificar el problema suposem que l'àcid feble no està dissociat quan afegim el volum de la seua solució al volum d'àcid clorhídric.
Els mols d'àcid feble inicials són: [HCOOH] = C · V =  · 0,1 = 1,086956 ·10ᐨ⁴ mol   
1,086956 ·10ᐨ³ és la concentració calculada a l'apartat anterior.

La concentració inicial de l'àcid feble i la concentració d'oxoni abans de fer la mescla han canviat al mesclar les solucions , ja que ha hagut una dilució. El volum total són 150 mL (0,15 L):
[HCOOH]₀  = 1,086956 ·10ᐨ⁴ mol  / 0,15 L = 7,246373 ·10ᐨ⁴ M
[H₃Oᐩ]₀  = 1 ·10ᐨ³ mol / 0,15 L = 6,6666 ·10ᐨ³ M

Ara plantegem l'equilibri de dissociació de l'àcid feble:SOLUCIÓ D'EMERGÈNCIA: 
En un examen de selectiu en cas de manca de temps es poden utilitzar solucions d'emergència basades en el raonament químic. Per exemple: tenim un àcid que ja es feble (es a dir, que estarà poc dissociat) en un medi en el que hi ha presents ions H₃Oᐩ procedents de l'àcid fort. Segons el principi de Le Chatelier podem suposar que l'equilibri de dissociació de l'àcid feble estarà desplaçat cap a l'esquerra,  es a dir, pràcticament HCOOH no està dissociat, amb la qual cosa la concentració d'oxoni serà únicament deguda a la presència de l'àcid fort.

[H₃Oᐩ] = [H₃Oᐩ]₀  = 1 ·10ᐨ³ mol / 0,15 L = 6,6666 ·10ᐨ³ M
pH = -log [H₃Oᐩ]=-log(6,666666 ·10ᐨ³) = 2,176
  
4) Tenim dues solucions: 80 mL d'àcid clorhídric 0,15 M i 80 mL de NaOH 0,1 M. Calcula:
a) pH solució 1.
b) pH solució 2.
c) pH resultant de mesclar les dues solucions.

5)

Us pose la solució. La principal errada que heu comés ha sigut:
- No considerar que la concentració de ió OHᐨ és la solubilitat multiplicada per dos.

Altre comentari: Alguns heu plantejat una reacció àcid base entre el Ca(OH)₂ i l'àcid clorhídric.
Si ho feu així no oblideu que cada mol de base aporta dos mols d'hidròxid.
Formalment és més correcte plantejar una reacció àcid base entre l'ió hidròxid i l'ió oxoni, que és realment el que passa. 

6) Es mesclen volums iguals d'una solució d'àcid acètic i altra d'ió hipoclorit de la mateixa concentració.
a) Escriu la reacció que es produeix entre l'àcid acètic i l'ió hipoclorit, i calcula el valor de la constant d'aquest equilibri combinant dues reaccions: dissociació de l'acètic, dissociació de l'àcid hipoclorós. 
b) Dedueix de forma aproximada com serà el pH de la dissolució resultant.

Dades  Ka àcid hipoclorós:3,0·10-8       Ka acètic: 1,8·10-5   


Solució: 


Per a fer una estimació del pH de la mescla s'estudia com reaccionen els productes de l'anterior reacció amb l'aigua. Es a dir, veiem com s'hidrolitzen. És important indicar que la concentració d'àcid hipoclorós i d'ió acetat és la mateixa, perquè es barregen volums iguals de solucions amb idèntica concentració. Per tant:
El que el valor de la constant d'ionització de l'àcid siga major que la constant de basicitat de l'acetat fa que la concentració d'ió hidròxid siga menor que la d'oxoni. Per tant el pH serà lleugerament àcid.domingo, 28 de enero de 2018

lunes, 15 de enero de 2018

DEURES QUART ESO

DEURES PROPERA CLASSE:
Activitat 13, activitat 6

DEURES PER AL DIMECRES 21 DE MARÇ:
Llancem un cos de massa 2000 g verticalment cap a dalt. Se sap que quan l'altura del cos és de 18 m la seua velocitat és de 4 m/s. Es demana:
a) Energia mecànica del cos en eixe punt. Quant valdrà l'energia mecànica en qualsevol punt del recorregut? En quin principi et bases? (Es suposa que no hi ha fregament).
b) Calcula utilitzant el principi de conservació de l'energia la velocitat de llançament.
c) Calcula utilitzant el principi de conservació de l'energia l'altura màxima a la qual arribarà el cos.


DEURES PER AL DILLUNS 12 MARÇ:
Imprimiu els dos fulls d'activitats i fer les activitats 1, 2, 3 i 4 (la meitat de cada activitat la vam fer a classe l'altre dia):

FULL D'ACTIVITATS 1

FULL D'ACTIVITATS 2


HOJA DE EJERCICIOS 1

HOJA DE EJERCICIOS 2Deures
Estudiar per a la qüestió de MCU

Deures dilluns 5 de febrer:
"Una altra vegada vaig voler saltar un pantà, i quan em trobava a la meitat del camí, vaig notar que era massa gran, o més del que jo havia cregut. Sense perdre temps, vaig tornar enmig de la meua arrencada, i vaig caure en la mateixa riba que acabava de deixar per a tornar més distància. Però em vaig enganyar també aquesta vegada i vaig caure en el llac, en què em vaig enfonsar fins al coll. Allí hauria mort si amb la força del meu propi braç no haguera tirat del meu cabell, traient-me a mi i al meu cavall, al que estrenyia fortament entre les meues cames."

L'anterior fragment correspon a l'obra "Les aventures del Baró de Munchausen". 
El baró pot eixir del llac tirant dels seus propis cabells...  

Justifica amb els principis físics estudiats a classe que això no és possible.

Deures per al dilluns 29 de gener:
Explica utilitzant el concepte de força centrípeta el funcionament d'una llavadora quan connectem el centrifugat. Per a fer això contesta a les qüestions:
Què és el programa de centrifugat de la llavadora? Per a què s'utilitza?
Quin tipus de moviment té la roba quan funciona aquest programa?
Quin tipus de força actua sobre la roba? 
Quin objecte exerceix aquesta força sobre la roba?
Quina és la força de reacció a l'anterior? Quin objecte l'exerceix i sobre quin altre actua?
Què li passa a l'aigua durant el centrifugat?
En quina direcció ix l'aigua durant el centrifugat?

Deures per al dijous 25 de gener:
- Quin nom rep la força responsable del moviment circular i uniforme?
- Indica la direcció i el sentit d'aquesta força.
- Quin efecte provoca aquesta força sobre el vector velocitat instantània?
- Dibuixa un cos que es moga en un MCU. Pots representar el cos com un punt. Dibuixa el vector velocitat instantània i el vector acceleració centrípeta.
- Repeteix el dibuix però ara dibuixa el vector velocitat instantània i el vector força centrípeta. Se suposa que la massa del cos és superior a 1 kg.