lunes, 20 de mayo de 2019

CLASSES DE PREPARACIÓ PER AL SELECTIU FÍSICA 2019

DIMARTS 21 DE MAIG

En aquesta classe repassarem les típiques qüestions que poden eixir relacionades amb:
- Camp magnètic. Donarem alguna qüestió una miqueta diferent a les ja estudiades.
- Explicaré el principal defecte que he trobat en les respostes: la no explicació del mètode de resolució del problema. No ha de donar la sensació de que feu el problema com si haguéreu après una recepta sense justificar cap fórmula. S'ha de trobar un equilibri entre l'excessiva verbositat (que condueix al fet que no done temps a acabar l'examen) i l'esquematisme absolut.
- Comentaris sobre les qüestions d'espires.
- També us donaré consells de com planificar l'estudi.

De moment us aconselle preparar per aquest tema:

Un formulari que incloga totes les expressions que més hem treballat a classe, incorporant una breu explicació de cada terme que apareix en cada expressió:
- Llei de Lorentz. Dibuix del producte vectorial v x B  amb un esquema, i dibuix de la força magnètica en funció de que la càrrega siga positiva o negativa.
- Llei de Lorentz generalitzada. Dibuix també de la força elèctrica en aquest cas.
- Esquema de com es mou una partícula en l'interior d'un camp magnètic, estudiant els diferents casos (camp B que ix, camp B que entra, partícula positiva, partícula negativa).
- Recordar que la força magnètica és una força centrípeta.
- Amb la idea anterior deduir el radi, la relació càrrega massa, el període del moviment, la velocitat angular.
- Aprendre les aplicacions de l'electromagnetisme (sobretot el funcionament del selector de velocitats i de l'espectrògraf de masses, que si bé no han preguntat directament sobre ells, si que han posat problemes basats en aquests aparells).
- Fórmula de Biot i Savart per al B creat per un fil conductor.
- Fórmula del B d'una espira.
- Estudi del diamagnetisme, ferromagnetisme, paramagnetisme.
- Fórmula del camp del solenoide.
- Llei d'Ampere, significat, enunciat. Deducció d'expressions de B amb aquesta llei.
- Comparació camp magnètic-elèctric.
- Forces sobre conductors rectilinis: Llei de Laplace. Forces entre dos conductors.
- Conèixer les experiències de Faraday-Henry.
- Fórmula del flux magnètic. Significat de l'expressió.
- Teorema de Gauss en el camp magnètic.
- Llei de Lenz.
- Llei de Faraday-Henry.
- Qüestions d'espires que es mouen en camps magnètics, o que són travessades per camps B variables. 
- Problemes per a calcular la força electromotriu. Recorda que poden ser de dos tipus:
a) Problemes en els quals el camp és constant i l'espira gira, o es fa més gran (costat mòbil) o més petita.
b) Problemes en els quals l'espira no es mou i l'expressió del camp magnètic canvia amb el temps.
Recorda sempre que el vector S és perpendicular a la superfície. Cal tindre molt clar quin és l'angle que formen S i B.

- Explicar breument com funciona un generador de corrent/un transformador.Més activitats proposades per a practicar:DIVENDRES 24 DE MAIG: REPÀS DEL CAMP ELÈCTRIC

Repasseu tots els continguts del camp elèctric. Com sempre feu un formulari-resum amb:

- Fórmula força elèctrica.
- Comparació força elèctrica-gravitatòria.
- Camp electrostàtic: expressió matemàtica.  Problemes de càlcul de camp.
- Treball realitzat. Problemes.
- Energia potencial elèctrica.
- Treball i energia, principi de conservació.
- Potencial elèctric.
- Línies de força.
- Superfícies equipotencials.
- Moviment de partícules (predicció del moviment, problemes fets a classe).
- Relació entre potencial i camp elèctric (fórmula molt utilitzada).
- Flux camp elèctric.
- Teorema de Gauss.
- Principi d'equilibri electrostàtic.

Repassarem els principals tipus de problemes.DIMARTS 28 DE maig: 
Acabarem repàs de camp elèctric i començarem repàs de quàntica. 
Recordeu fer esquema resum. 


REPÀS DE NUCLEAR, DIJOUS 6 JUNY:CLASSES DE PREPARACIÓ PER AL SELECTIU QUÍMICA 2019

DIMARTS 21 DE MAIG
En aquesta classe donarem continguts que per manca de temps no van explicar-se al final de curs. Concretament mireu-vos prèviament:

 1. Document 6: Ens centrarem en l’estudi de la polaritat. També en els continguts dels fulls 5 i 6, que són qüestions de selectivitat.

 1. Document 7: Importantíssim el full 5, fonamental per a contestar qüestions d’hibridació. 
https://drive.google.com/file/d/1C4-hY1S2eU_OrWdBpzlNEEvMfcBm0ObX/view?usp=sharing

Comentari: recordeu que el moment dipolar d'enllaç va dirigit cap a l'element més electronegatiu. Això genera dubtes quan els combinats són dos no metalls, sobre tot amb l'hidrogen. En roig teniu els elements que són més electronegatius que l'hidrogen. Per tant, en un enllaç H-O el moment dipolar està orientat cap l'oxigen (2.1 en front a 3.5).
Altra qüestió: en ocasions hi ha més d'una estructura possible de Lewis. Exemple:


Les dues són vàlides. Es posa una doble fletxa per a indicar aquest fet. L'estructura real es diu que és un híbrid de ressonància de les dues estructures, i es representa així:

També podeu resoldre les qüestions següents:

Recorda que: la discussió sobre el tipus d'enllaç es fa en funció de la diferència de electronegativitat dels àtoms enllaçats. Així doncs, de les quatre espècies només en MgCl₂ l'enllaç serà iònic, perquè hem combinat Mg (metall, baixa electronegativitat) amb Cl (no metall, alta electronegativitat). En els altres casos l'enllaç serà covalent. També caldria explicar un poquet què és l'enllaç iònic/covalent, i quan es produeix cada enllaç.
Respecte a Lewis i geometria, com sempre excepte en C₂H₂, que ja vam veure a classe que la seua geometria s'explicava amb el concepte d'hibridació sp.
L'apartat d s'explica en funció del tipus de substància (per exemple, si és substància iònica serà soluble en aigua, dissolvent polar, per la interacció entre les molècules de dissolvent...).

PLANIFICACIÓ DE LA CLASSE DE REPÀS DEL DIVENDRES 24 DE MAIG:
Repassarem el tema de l'equilibri redox. Com sempre, feu-vos un esquema del tema. És importantíssim recordar i tindre molt clars els conceptes clau:
- Oxidant, reductor.
- Oxidació, reducció.
- Identificació del procés d'oxidació, reducció, de l'oxidant i del reductor.
- Ajust d'equacions mitjançant el mètode de l'ió-electró + estequiometria.
- Valoracions redox + problemes de valoracions.
- Piles, notació, esquema de les piles.
- Potencial estàndard de reducció: significat. Escala de potencials redox.
- Espontaneïtat: variació de l'energia lliure de Gibbs i potencial redox.
- Electròlisi: esquemes.
- Lleis de Faraday.
- Aplicacions redox: piles, electròlisi, prevenció de la corrosió, bateríes.
- Repàs dels diferents problemes.

Recordeu repassar els principals problemes: problemes de piles, problemes de valoracions/estequiometria redox, problemes de deducció de la espontaneïtat redox. Mireu també per si de cas l'electròlisi.

ENLLAÇ AMB ACTIVITAT DE REPÀS REDOX:
http://materialesfq.blogspot.com/2018/04/repas-redox.html

DIMARTS 28: Acabarem el repàs redox i començarem amb àcid-base.
Repassarem l'equilibri àcid-base. Com sempre feu-vos l'esquema/formulari per a repassar.
L'esquema ha d'incloure:
- Definició àcid-base, especialment la de Brönsted-Lowry, amb exemples de reaccions àcid-base en les quals identifiqueu els parells àcid-base conjugats.
- Concepte de pH, fórmules per al càlcul del pH.
- Fortalesa dels àcids i bases. Repàs del concepte. Constants d'equilibri (acidesa/basicitat).
- Escriure de forma clara la reacció (no és un equilibri) de dissociació d'un àcid fort/base forta. Recorda que NO es defineix la constant d'acidesa/basicitat per a ells. Saber calcular el pH.
- Escriure de forma clara l'equilibri de dissociació d'un àcid feble/base feble, i escriure la constant d'acidesa/basicitat. Saber calcular el pH.
- Grau d'ionització: definició del concepte, expressió per a un àcid i una base. Per a l'àcid el grau d'ionització també pot anomenar-se grau de dissociació. Per a la base feble no.
- Saber escriure:
a) Com es dissocia una sal (recorda que ho fa completament).
b) Com reaccionen els productes de dissociació de la sal, així com la forma en la qual afecten al pH.
c) En funció de tot l'anterior, deduir de forma aproximada el pH resultant de la hidròlisi de la sal.

- Concepte de dissolució reguladora ( també anomenada: esmorteïdora, tampó)
Explicar com controlen el pH.

- Concepte de valoració àcid-base. Explicar el procediment.
- Repassar tots els tipus de problemes, i fer un esquema d'ells.

ACTIVITATS ÀCID BASE REPASSADES:

Calcula el pH en dissoldre 1 g d'àcid clorhídric en 200 mL d'aigua.
Calcula el pH en dissoldre 1 g d'hidròxid de sodi en 200 mL d'aigua.
Determina el pH si barregem 10 mL de cadascuna de les solucions anteriors.

Dijous i divendres 31 de maig: repassarem formulació.

Dimarts 4 de maig: repassarem formulació orgànica i reactivitat. Us pose un quadre resum amb els principals grups funcionals, per si de cas preguntaren que identificareu el grup funcional del compost:
miércoles, 16 de enero de 2019

ORIENTACIONS PER ALS CONTROLS

PRIMER CONTROL DE DINÀMICA I MOVIMENT CIRCULAR:

- Un problema de moviment circular i uniforme.
- Identificar el tipus de moviment en funció del vector velocitat i acceleració (últim punt dels apunts MCU).
- Saber dibuixar els vectors v⃗ i acceleració en els diferents tipus de moviment, indicant direcció i sentit.
- Qüestions sobre la primera llei de Newton. Cal saber enunciar-la i expressar-la matemàticament.
- Problema de forces i deformacions, moll, llei de Hooke (cal saber enunciar-la i expressar-la matemàticament).
- Qüestions teòriques (concepte de força, tipus, mesura de forces, etc.).
- Segona llei. Enunciat i expressió matemàtica.
- Problema d'aplicació de la segona llei, amb possible part de cinemàtica (per exemple, amb càlcul previ de l'acceleració).


SEGON CONTROL DE DINÀMICA:
- Problema d'aplicació de la segona llei, amb primera part de cinemàtica (amb càlcul previ de l'acceleració, i segur que amb sistema d'equacions amb dues incògnites).
- Problema d'aplicació de la segona llei, sense cinemàtica, i per tant més senzill.
- Tercera llei de newton: enunciat.
- Saber que les forces d'acció i reacció tenen la mateixa direcció, sentits contraris i el mateix mòdul. Explicar per què no s'anul·len.
- Exemples de la tercera llei de Newton.
- Saber dibuixar els parells d'acció i reacció.
- Qüestions sobre la tercera llei.
- Teoria forces de fregament: distingir entre força de fregament estàtica i dinàmica. Conèixer les característiques d'aquestes forces.
- Teoria: conèixer els tipus de forces (motriu, normal, fregament, pes) que intervenen en els problemes amb la segona llei de Newton. Saber si són forces de contacte o distància.
- Identificar la direcció i el sentit de les forces en els problemes.
- Explicar per què la força és una magnitud vectorial.
- Forces en moviments circulars:
a) Saber què és la força centrípeta, la seua direcció i sentit. Entendre que la força centrípeta és la força resultant de totes les forces que actuen en la direcció radial.
b) Entendre què és la força centrífuga, com a força de reacció de la força centrípeta. Identificar la seua direcció i sentit.
c) Representar i identificar les forces centrípeta i centrífuga en situacions de la vida diària (cotxe que pren una corba, objecte que gira nugat a una corda, sistema Terra-Lluna, roba que gira en una llavadora, etc.).
d) Representar el vector velocitat instantània v⃗ , acceleració centrípeta i força centrípeta F⃗c en el moviment circular i uniforme per a una posició angular determinada. Indicar la direcció i sentit d'eixos vectors.


ANIMACIÓ SOBRE EL PRINCIPI D'ARQUÍMEDES:

http://www.educaplus.org/game/principio-de-arquimedes

EL LLADRE D'AIGUA:
https://youtu.be/6K7kIYbahRg


El funcionament del submarí i el principi d'Arquímedes:
EXPERIMENT DE VON GUERIKE:
https://youtu.be/N-8UItPqXjI

CONTROL DE GRAVITACIÓ I PRESSIÓ:
- Saber enunciar la llei de la gravitació universal, així com conèixer el científic que la va descobrir.
- Saber escriure la fórmula de la llei de la gravitació universal, identificant cada terme: exemple, m₁ i m₂  són les masses dels cossos.
- Resoldre problemes amb la llei de la gravitació universal.
- Definir massa i pes. Distingir entre massa i pes posant un exemple.
- Qualsevol qüestió del full de gravitació.
- Aplicar la fórmula de la pressió per a resoldre diferents problemes. Saber de quins factors depén la pressió. En general qualsevol qüestió feta a classe sobre la fórmula de la pressió.
- Saber què és la pressió hidrostàtica.
- Conèixer la fórmula per a calcular la pressió hidrostàtica. Aplicar la fórmula per a resoldre problemes.
- Principi dels vasos comunicants, aplicacions.
- Totes les qüestions incloses en els fulls de la pressió en els fluids.
- Enunciar el principi de Pascal i indicar alguna experiència que demostre aquest principi.
- Saber aplicacions d'aquest principi.
- Saber com es mesura la pressió. Descriure l'aparell de mesura, així com el seu funcionament.
- Descriure l'experiència de Torricelli. Explicar el resultat de l'experiment.
- Unitats de la pressió atmosfèrica. Conversió d'unitats.
- Problemes amb el concepte de pressió atmosfèrica (pressió sobre superfícies, problemes del final del tema, qüestions teòriques sobre la pressió...).
- Enunciar el principi d'Arquímedes.
- Conèixer la fórmula del pes F i de l'empenyment, així com saber calcular el pes aparent.
- Deduir les condicions de flotació en funció de la densitat.
- Problemes amb el principi d'Arquímedes.
En general, repassar totes les activitats fetes a classe, així com diferents qüestions explicades i comentades.
SORT!!!


ENERGIA I TREBALL

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_es.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_es.html

TEORIA CINÈTICA I CANVIS D'ESTAT:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/cambios.htm

CONTINGUTS EXAMEN 1 treball i energia: 70% nota

 • Definir el concepte d’energia. 
 • Conèixer les expressions de l’energia cinètica i potencial, i calcular els seus valors. 
 • Saber les unitats d’energia, així com la conversió entre elles.
 • Explicar les transformacions d’energia en diferents situacions (llançament vertical, caiguda lliure, moviment de descens/pujada per un pendent…).
 • Enunciar el principi de conservació de l’energia. Aplicar eixe principi per a calcular:
 1. Energia en qualsevol punt d’un moviment.
 2. Velocitat/altura en els moviments de llançament i caiguda lliure.
 3. Altura màxima, velocitat de llançament en el moviment de llançament vertical.
 4. Velocitat d’arribada al terra en el moviment de caiguda lliure.

 • Demostrar que la velocitat d’arribada al sòl d’un cos que s’ha deixat caure lliurement no depèn de la seua massa.
 • Definir el treball. Conèixer la fórmula per a calcular el treball i el significat de cada terme. Unitat del treball. 
 • Calcular el treball en diferents situacions per les diferents forces que actuen sobre un cos, i explicar com canvia l’energia del cos en funció del valor del treball (positiu, zero, negatiu).
 • Definir el concepte de potència, i conèixer la unitat (vat, W).
 • Calcular la potència en W i en CV.
 • Calcular el treball coneguda la potència i el temps (prob. 14).
 • Concepte de calor.
 • Fórmula del calor, significat de cada terme.
 • Unitats de calor (cal, J, kJ, kcal).
 • Definir calor específica. Unitats.
 • Significat del concepte de calor específica. 
 • Importància de l’elevada calor específica de l’aigua.
 • Problemes amb la fórmula de calor: 18, 19, 20, 21.
- Efectes de la calor sobre els cossos. 
- Les “tradicionals” qüestions de vertader/fals referides a diferents continguts. 

CONTINGUTS EXAMEN 2 treball i energia: 30% nota.
- Saber què passa quan posem en contacte dos cossos amb diferent temperatura: Explicar el fenomen de l’equilibri tèrmic.

 • Problemes d’equilibri tèrmic. 
 • Ones: definició.
 • Exemple de medis i propietat que canvia quan es propaga l'ona. 
 • Tipus d’ones i exemples.
 • Concepte d’energia interna.
 • Transmissió de la calor: explicació de cada tipus i situació en la qual es dóna preferentment cada mecanisme de transmissió. 
TREBALL PER A PUJAR NOTA, S'ENTREGA EL DILLUNS, EL DIA DEL PRIMER CONTROL
 SOLUCIÓ:

 SOLUCIÓ:TAULA PERIÒDICA


JOC DE LA TAULA PERIÒDICA:

http://www.iescarrus.com/quimica/completarTP_elemrep.swf