miércoles, 21 de noviembre de 2018

ESTRUCTURA DE L'EXAMEN PAU (CANVIS)

Segons la informació donada en les reunions, l'estructura de l'examen constarà de sis parts:

La ponderació de cada bloc serà: bloc 2 (gravitació) 1,5 punts
bloc 3 (electromagnetisme) 3 punts (dues preguntes)
bloc 4 (ones) bloc 5 (òptica)  3,5 punts (dues preguntes)
bloc 6 (física moderna: quàntica, relativitat, nuclear) 2 punts (1 pregunta)


El principal canvi és que la física moderna té menor pes en la nota, ja que al reduir-la fins al 20% només dona lloc a una qüestió o un problema.
També s'ha canviat l'ordre de les qüestions/preguntes. Abans ones i òptica ocupaven la secció II i III; ara ocupen la IV i la V.

miércoles, 31 de octubre de 2018

RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA DE FÍSICA I QUÍMICA DE PRIMER DE BAT:

- En el mes de gener de 2019 es farà un primer examen amb els continguts de química:
TEMA 1 (Conceptes generals de química, dissolucions, etc.)
TEMA 2 FORMULACIÓ I NOMENCLATURA INORGÀNICA,  ESTEQUIOMETRIA
TEMA 3: NOMENCLATURA ORGÀNICA
TEMA 4: TERMODINÀMICA


- A finals d'abril o principis de maig es farà un segon examen amb els continguts de física:
TEMA 5: DESCRIPCIÓ VECTORIAL DEL MOVIMENT.
TEMA 6: ESTUDIS DELS DIFERENTS MOVIMENTS.
TEMA 7: DINÀMICA.

Els apunts per a repassar els podeu trobar en:
https://materialesfq.blogspot.com/2017/10/apunts-de-primer-de-batxillerat-moixent.html


Amb la suficient antelació es publicarà la data i hora de l'examen.

viernes, 5 de octubre de 2018

AJUST DE REACCIONS PER TANTEIG: REPÀS

Ací teniu exercicis d'ajust de reaccions pel mètode de tanteig, perquè practiqueu per als problemes d'estequiometria.
Com he vist que l'anterior enllaç donava problemes he posat un enllaç nou:

https://drive.google.com/file/d/1x9-lN1zM-fDfDP6N7YZXImZRdH9C_xF1/view?usp=sharing
Respecte a la frase "interpreta la informació que proporciona la reacció", això significa, per exemple:
2NH₃  + 2O₂  → NO + 3H₂O

A nivell atòmic: 2 molècules d'amoníac reaccionen amb 2 molècules d'oxigen per a donar 1 molècula de monòxid de nitrogen i tres molècules d'aigua.
A nivell molar: 2 mol de amoníac reaccionen amb...


També teniu el document en la carpeta d'apunts del tema 1.
viernes, 14 de septiembre de 2018

DEURES FÍSICA SEGON DE BATXILLERAT 18/19

ACTIVITATS


NOTA: EN LA SOLUCIÓ S'HAN EQUIVOCAT, HAN POSAT EL DIÀMETRE EN LLOC DEL RADI.

SORT!!!
ACTIVITATS PROPOSADES PER A REPASSAR SIMILARS A LES QUE EIXIRAN A L'EXAMEN:

DEURES DIMECRES 17 ABRIL:CONTINGUTS QUE NO ENTREN PER A L’EXAMEN GRAVITATORI-ELÈCTRIC:

  • Problemes de càlcul de camp gravitatori i treball fet per la força gravitatòria.
  • Problemes de càlcul de moment angular. 
  • Ingravitació, gravetat artificial. 
  • Enunciar lleis de Kepler (però deducció de la 3a  llei sí entra, així com els problemes en els quals apareix la 3a llei). 
  • Velocitat escapament superfície planeta.  Deures dimarts 9 d'abril:
Els del divendres.

Deures divendres 5 abril:Deures dijous 4 abril:
Deures dimarts 2 d'abril:Deures divendres 29 març:


Deures dijous 28 de març:Activitats per a pujar nota: 


Data límit d'entrega: DIMECRES 27 DE MARÇ
Activitats divendres 22 de març:

Fer l'apartat b). L'apartat a) ja està fet.

Considereu que q1 està en (0,0) per a facilitar els càlculs.


Activitats dijous 21 de març:
ACTIVITATS DIMECRES 20 DE MARÇ:

El vector camp elèctric E⃗ resultant generat per les tres càrregues en el quart vèrtex, D, del quadrat.
ctivitats proposades:

 Apartat c


Deures dijous 14 de març:
Estudiar el document sobre el problema dels tres cossos. Activitats dimecres:Atenció: he posat un nou document a la carpeta de gravitació. El dimarts acabem ja el tema i pasem a l'electromagnetisme. Els apunt ja estan pujats a la web. 

Activitats proposades amb la solució:


 Cal raonar que el camp gravitatori total a eixe punt és zero perquè:
Els vectors intensitat del camp gravitatori creats per cada massa tenen la mateixa direcció, sentits contraris i el mateix mòdul (perquè les masses són iguals i el punt equidista d'ambdues masses).Dures dijous 7 de març:

Activitat dictada a classe i a més:Deures dimecres 6 de març:
 Orientacions: recordeu que Com g=GM/r²  → g·r² =GM i es substitueix en Ep.
La segona part es fa amb el principi de conservació de l'energia.Orientacions: Plantegeu la 3a llei de Kepler per als dos satèl·lits, dividiu les expressions i s'elimina G, M i 4 pi2.

Deures dimarts 5 de març:
Pista problema 1: es dedueix la tercera llei de Kepler. Una vegada fet això s'aïlla el radi i es substitueixen les dades conegudes.

Pista problema 2: Ens donen la g però no ens donen M ni G. Com g=GM/r²  → g·r² =GM. El valor g· r²   es substitueix en les expressions.


Deures dimecres 27 de febrer:
Una partícula puntual de massa 10 kg està situada en l'origen d'un sistema de coordenades. Altra massa de 30 kg està situada sobre l'eix X en el punt A de coordenades (6,0) m. Calcula el treball realitzat pel camp gravitatori quan una massa de 100 g és traslladada des del punt (7,0) m fins al punt (10,15) m. Interpreta el signe del resultat. Redeures dimarts 26 de febrer:
Solucionari activitats pujar nota: Nota: la velocitat de la Terra es pot calcular sabent que el moviment és circular i uniforme, i que el període de revolució és de un any.

Deures dimecres 20 de febrer:

Activitats per a entregar dimarts 19 de febrer i així pujar la nota del control anterior:
1) En els punts A(-30, 0) i B(20,0) es troben fixes dues masses m1 i m2 respectivament. El valor de les masses és 10⁵  kg cadascuna. Al punt P(0,-15) es troba una esfera de 400 g de massa. 
Si les distàncies estan expressades en metres:
a) Representa de forma aproximada el vector intensitat de camp gravitatori creat per cada massa en el punt P.
b) Calcula el vector intensitat del camp gravitatori total, així com el seu mòdul.
c) Calcula la força (vector) que actua sobre la massa de 400 g.
d) Calcula el potencial gravitatori en el punt P, així com l'energia potencial gravitatòria del cos en eixe punt. 

2) Tenim tres masses puntuals en tres dels vèrtexs d'un quadrat de costat 100 m.
La primera massa val 2,5 ·10 ⁹ kg, la segona i la tercera massa són el doble i el triple de la massa 1, respectivament. 
a) Representa de forma aproximada el vector intensitat de camp gravitatori creat per cada massa en el punt P.
b) Calcula el vector intensitat del camp gravitatori total, així com el seu mòdul.
Nota: suposa que el punt P es troba a l'origen de coordenades.
Recorda: Quan un vector unitari té la direcció dels eixos cartesians es pot indicar directament la seua expressió. Per exemple, per a la massa 1 és veu fàcilment que el vector unitari és el (0,-1).
c) Calcula el potencial gravitatori i l'energia potencial d'una massa de 200 g situada en el punt P. 

Deures divendres 15:Deures dijous 14 febrer:
Una massa de 50 kg està situada en l'origen de coordenades i altra de 30 kg en el punt (3,0) m.
a) Calcula raonadament el punt (o punts) del pla XY en el qual el camp gravitatori és zero.
b) Calcula vectorialment i representa el camp gravitatori originat per la massa de 50 kg en la posició en la qual es troba la massa de 30 kg.
c) Calcula el treball fet pel camp per traslladar la massa de 30 kg fins al punt (5,0) m. Interpreta el resultat i indica si serà necessari aplicar una força externa per a provocar el procés. En cas afirmatiu indica el valor mínim del treball fet per aquesta força externa.

Deures divendres 8 de febrer:

Deures dijous 7 de febrer:Deures dimecres 6 de febrer:
Deures dimarts 5 de febrer:


Deures divendres 1 de febrer:Deures dijous 31 de gener:
Deures dimecres 30 de gener:
Deures proper dia:
Deures dimecres 23 gener:
Deures dimarts 22 gener:
Llegir: https://elpais.com/elpais/2019/01/15/ciencia/1547544948_999165.html
Una mostra radioactiva tarda 1 s en reduir a la meitat els seus núclids. Calcula:
- Probabilitat per unitat de temps que té un nucli de desintegrar-se.
- El temps mitjà que tarda en desintegrar-se un núclid.
- Calcula la velocitat de desintegració si en un moment determinat queden 206 nuclis sense desintegrar.Deures proper dia:
Juny 2018


Juliol 15


Juliol 16 quàntica:Deures dimecres 16 de gener:
JULIOL 17

Juliol 18
Deures dimarts 15 de gener:

 Calcular l'energia d'enllaç per nucleó de la partícula alfa (recorda, la partícula alfa és un nucli d'heli amb dos neutrons i dos protons):


Us pose la solució dels càlculs que faltaven per al problema 39


Y la solució del problema difícil, fet de dues formes:              Finalment substituïm V1, f1 i f0 i calculem h/qDeures dijous 10 de gener:
Ja he pujat els apunts de física nuclear.Deures dimecres 9 de gener:
Una partícula de 2 g es mou amb una velocitat de 5 cm/s. Calcula la indeterminació mínima de la seua posició considerant que la indeterminació en la seua velocitat és un 0,002% del total del valor de la velocitat. Podria descriure el seu moviment amb una trajectòria definida? Per què?
Dades: h = 6,63·10ᐨ³⁴ J·s

Si la posició d'un electró pot mesurar-se amb una indeterminació de 1,6 ·10ᐨ⁸m,  quin és el valor mínim que pot tindre la seua velocitat?
Dades: h = 6,63·10ᐨ³⁴ J·s     massa electró = 9,1 ·10ᐨ²⁸ gDeures dijous 20 de desembre:
Acabar el problema:
Explicació: recorda que hem de considerar efectes relativistes per a calcular Ec perquè ens eixia una velocitat major que la de la llum. Per tant no es pot aplicar directament la fórmula Ec=(1/2)mv²
Per a calcular Ec utilitzem l'expressió relativista: Ec = E - E₀
E₀ es calcula amb E₀= m₀c²
E no es pot calcular amb E=mc² perquè no sabem la velocitat de l'electró. Hem d'utilitzar l'expressió
E²= (pc)² + E₀²  
p s'ha calculat per la relació de De Broglie.    

Deures dimecres 19 desembre:Dimarts 18 desembre:
Calcula la freqüència del fotó de major energia que pot ser emés per un àtom d'hidrogen quan es produeix una transició d'un electró des de un nivell electrònic superior fins al nivell amb nombre quàntic principal igual a 2.
Dades: energia del nivell fonamental A=13,6 eV; càrrega electró  1,6 ·10ᐨ¹⁹ C; h = 6,63·10ᐨ³⁴ J·s; c= 3 ·10ᐨ ⁸ m/s


Divendres 14 desembre:

Deures dijous 13 desembre:Deures dimecres 12 desembre:Deures dimarts 11 de desembre:

a) Després de llegir els apunts de física quàntica 2, contesta vertader o fals i raona el perquè:
- L'energia cinètica màxima dels electrons depén de la intensitat de la llum que incideix sobre la placa metàl·lica.
- Per a un metall, hi ha emissió d'electrons siga qual siga la freqüència de la llum incident.
- Si augmenta la intensitat de la llum incident, o bé si la llum incident actua un temps suficient observarem l'emissió d'electrons.
- Quan major siga la longitud d'ona de la llum incident, major serà la velocitat dels electrons extrets de la placa metàl·lica.
- L'energia cinètica dels electrons es calcula mesurant la intensitat del corrent elèctric amb un amperímetre.
- Les gràfiques Ec màx vs la freqüència tenen diferent pendent per a cada metall.
- Si utilitzem una radiació de freqüència alta la intensitat de corrent mesurada per l'amperímetre serà elevada.

b) Enumera el material experimental necessari per a estudiar l'efecte fotoelèctric.
c) Indica com pot calcular-se l'energia cinètica màxima dels electrons emesos.


Deures dimecres 5 desembre

Després de llegir els apunts de Física quàntica 1, contesta vertader o fals i raona el perquè:
 - Si la temperatura augmenta el màxim d'intensitat de l'espectre del cos negre es desplaça cap a freqüències més petites.
- El producte de la longitud d'ona a la qual la intensitat de radiació emesa és màxima per la temperatura és sempre un valor constant.
- A longituds d'ona molt elevades la intensitat de radiació emesa és molt alta.
- La física clàssica explica de forma adequada l'espectre d'emissió del cos negre.


Deures dimarts 4 desembre:

Deures divendres (per ajudar):
Nota: la càrrega elemental la donen perquè pugues utilitzar l'equivalència 1 eV=1,6 ·10ᐨ ¹⁹ J 


Deures dijous (hi haurà revisió):
1) Un tren d'altíssima velocitat que mesura 1 km de longitud en repòs passa junt a altre tren que es troba en repòs, i que mesura 800 m. Per al conductor del tren en repòs el tren d'altíssima velocitat té la mateixa longitud que el seu tren. A quina velocitat es mou el tren d'altíssima velocitat?Repàs relativitat:
Deures dijous 22 novembre:Deures dimecres 21 novembre:
Pista per al 29: Tots els rajos emesos per focus ixen a l'aire sempre que l'angle d'incidència siga menor que l'angle límit.
Pista per al 30: Dibuixa un punt del fons de la piscina i un raig que ix del punt i va cap a la superfície de separació. L'observador està fora de la piscina. El seu ull forma una imatge virtual del punt per la prolongació del raig refractat.

Deures dimarts 20 de novembre:


Un raig de llum incideix sobre la cara esquerra d'un prisma de vidre equilàter. Calcula l'angle d'incidència mínim  perquè el raig no isca del prisma.


Deures divendres 16 de novembre:
Un raig de llum incideix sobre la cara esquerra d'un prisma de vidre equilàter amb un angle d'incidència de 30º.

a) Calcula l'angle d'eixida per la segona cara.
Dades: index de refracció del vidre n= 1,5.
Pista: Dos angles aguts els costats dels quals són respectivament perpendiculars són iguals.
Explicat en pàgina 4 document 3 Reflexió refracció.


Solució sep 2009
Deures proper dia:
Deures dimarts 13:

Deures divendres 9:


Deures dijous 8:Deures dimecres 7:


JUN 18


Deures dimarts 6:
Els pendents, mésDeures dimecres 31:


Pistes per a fer el problema:
1. Com els rajos tenen diferent índex de refracció en el vidre, els angles de refracció també seran diferents. Heu de demostrar quin dels dos rajos té un angle de refracció major, i en funció d'això fer el dibuix.
2. S'aplica Snell per a la llum roja, es calcula r i a partir d'ell per trigonometria es calcula l'altura.
3. Es posa l'altura de cada raig en funció de les tangents, s'aïlla l'altura de cada raig. Finalment es resten les altures i es calcula d.


Deures dimarts 30:

Fes el traçat de rajos per a obtindre la imatge originada per aquest espill pla:
TUTORIAL per a fer el dibuix: https://youtu.be/f6KlIX7V_HwDeures divendres 26:


Deures dijous 25:Deures dimecres 24:
Deures divendres 19:
Obri el següent enllaç:

Polsa el primer requadre (Intro).
Polsa l'interruptor roig i engega el raig.
Utilitza el goniòmetre i contesta:
- Si l'angle d'incidència és 35º, l'angle de reflexió val_________ i l'angle de refracció_______.
Comprova amb la llei de Snell l'angle de refracció obtingut.
- Canvia el segon medi a vidre, i torna a fer les mateixes operacions que en l'apartat anterior.


Deures dijous:


Nota: En l'apartat d) considerar com intensitat I₁  la calculada en l'apartat b)
Deures dimecres:


Dues fonts d’ones harmòniques transversals que emeten en fase estan situades en les posicions x = 0 m i x = 2 m. Les dues fonts generen ones que es propaguen a una velocitat de 8 m/s al llarg de l’eix OX amb amplitud 1 cm i freqüència 0,5 Hz. 
a) Calcula el desfase  ∆𝞅 que es produirà en un punt x situat a la dreta dels focus.
b)  Escriviu l’equació d’ones resultant de l’acció d’aquestes dues fonts (pren com a referència l'expressió explicada en l'apartat de les interferències.
c)  Suposant que només es té la font situada en x = 0 m, calculeu la posició d’almenys un punt en què el desplaçament transversal siga y = 0 m en l’instant t = 2 s. (1 punt)
Deures dimarts:
ATENCIÓ: a partir del dimecres començarem amb l'òptica, ja he publicat l'entrada corresponent amb els apunts:

Deures per al dijous 11 d'octubre:
Estudiar els apunts:
https://drive.google.com/drive/folders/0ByLPrF4QSohJdERBYk50MXNCSTQ
I aquests fins a la pàgina 4:
https://drive.google.com/drive/folders/0ByLPrF4QSohJdERBYk50MXNCSTQ
Fer activitat:


Deures per al dimecres 10 d'octubre:

Nota: el vector ux és altra forma d'anomenar al vector i=(1,0)

Deures per al dijous 4:
JULIOL 13
Deures per al dimecres 3: demostra que l'espessor de semiabsorció D1/2  és igual a ln2/B, sent B el coeficient d'absorció del medi.


Solucions del dia anterior:


Per al dimarts 2 d'octubre:
Per al divendres 28 de setembre:
Acabar el problema de desfase començat a classe, quedava un apartat.
Activitat juliol 2018 (no està en els fulls de problemes):


Per al dijous 27 de setembre:
Acabar el problema de juliol de 2017, apartat b)
 Fer el problema de selectivitat 2018 (no està en els fulls d'activitats):
Per al dimecres 26 de setembre:

Acabar el problema començat a classe, juliol 15, bloc II, problema.
Fer el següent problema:Juliol 14, bloc II, problemaPer al dimarts 25 de setembre:
1) Una ona harmònica es desplaça cap a la dreta. Se sap que:
- Un punt de la mateixa tarda 1,96 s en fer una oscil·lació completa.
- La distància mínima entre dos punts de l'ona que es troben en el mateix estat de pertorbació és de 251 cm.
- El valor del màxim desplaçament d'un punt de l'ona respecte de la posició d'equilibri és de 20 mm.
Si suposem que la fase inicial és zero, calcula tots els paràmetres que descriuen el moviment de l'ona, i obté l'equació de l'ona.

2)
Nota: el valor màxim de la propietat pertorbada és de 6 cm.Per al divendres 21 de setembre:
Estudiar els apunts del document "5) ones apunts." fins a la pàgina 5, i després:
Fer un quadre resum amb tots els paràmetres que descriuen una ona harmònica. Fixa't en l'exemple:

Paràmetre     Símbol          Unitat             Significat
Període            T                    s                  Temps en el qual un punt del medi (en cas d'una ona
                                                                  mecànica) fa una oscil·lació  completa. O bé, tems en
                                                                  el qual l'ona recorre una distància igual a la longitud d'ona.
Hi haurà control de deures :(


Per al dijous 20 de setembre:
Estudiar els apunts del document "5) ones apunts."


Per al dimecres:

Un cos està unit a un moll que fa que aquest es moga amb un MHS en la direcció horitzontal.
Dibuixa de forma aproximada el vector velocitat i força elàstica en les següents situacions:
El cos es mou allunyant-se de la posició d'equilibri en sentit negatiu i no ha arribat a la màxima elongació.
El cos es mou apropant-se a la posició d'equilibri en sentit positiu.
El cos se mou allunyant-se de la posició d'equilibri en sentit positiu.
El cos es troba en el punt de màxima elongació (zona positiva).
El cos passa per la posició d'equilibri.
Justifica amb les expressions explicades a classe:
Quan serà màxima l'energia cinètica, quan serà màxima l'energia potencial elàstica. Quan tindran un valor mínim?
Què li passa al valor de l'energia total?
Per al dimarts: