sábado, 31 de octubre de 2015

RESÚMENES EN VIDEO DE LA FORMULACIÓN


VERSIÓ ABREUJADA:
1) Elements: la principal idea és que hi ha elements formats per molècules, amb la qual cosa en la fórmula apareixen els subíndexs corresponents. El problema és que amb la nomenclatura tradicional (la més utilitzada per als elements) eixos subindexs no s'anomenen.
Exemple,  H₂   s'anomena hidrogen
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS ELEMENTOS

2) COMPOSTOS BINARIS: Ací tens la versió més resumida que he pogut fer.
NOMENCLATURA BINARIOS 1 (RESUMIDA)
NOMENCLATURA BINARIOS 2 (RESUMIDA)

3) IONS:
NOMENCLATURA IONES

4) HIDRÒXIDS
NOMENCLATURA HIDRÓXIDOS

4) ÀCIDS OXÀCIDS:

NOMENCLATURA ÁCIDOS OXOÁCIDOS 1
OXOÁCIDOS 2
OXOÁCIDOS 3

5) PER A LA RESTA DE COMPOSTOS NO HI HA VERSIÓ EN VÍDEO.

Oxoanions i oxisals
Nota: la part més difícil és anomenar una oxisal en la qual el catió pot tindre diferents estats d'oxidació i l'anió pot tindre diferents càrregues.
Per exemple, com anomenaríem el Co(MnO₄)₂?

a) Dissociem la sal. En principi no coneixem la càrrega del Co, ja que pot ser 2+ o 3+. El mateix passa amb el MnO₄, no sabem a priori la seua càrrega:


b) Suposem que és 3+. Si dividim la càrrega entre el nombre d'anions presents obtenim la càrrega dels mateixos. En aquest cas ens dona una càrrega fraccionaria, cosa no possible.
c) Per tant, la càrrega del Co és 2+. Si dividim la càrrega entre el nombre d'anions, obtenim la càrrega igual a 1-.
d) Finalment anomenem la sal: permanganat de cobalt (II)
VERSIÓ NO ABREUJADA:

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS ELEMENTOS

ESTADOS DE OXIDACIÓN

NOMENCLATURA DE LOS COMPUESTOS BINARIOS 1
TIPOS DE NOMENCLATURA UTILIZADA EN LOS COMPUESTOS BINARIOS
NOMENCLATURA SISTEMÁTICA (ÓXIDOS)


NOMENCLATURA BINARIOS 1 (RESUMIDA)
NOMENCLATURA BINARIOS 2 (RESUMIDA)

NOMENCLATURA IONES

NOMENCLATURA HIDRÓXIDOS

NOMENCLATURA ÁCIDOS OXOÁCIDOS 1
OXOÁCIDOS 2
OXOÁCIDOS 3

martes, 27 de octubre de 2015

EJERCICIOS FORMULACIÓN

 4ºA Deures per al dilluns  9 novembre  4ºB deberes para el martes 10 de nov.
Escriu el nom sistemàtic i Stock/ Escribe el nombre sistemático y Stock
KCN
Be(CN)2
Fe(CN)3
HCN

NaOH
Ca(OH)2
Au(OH)3

Escriu la fórmula/Escribe la fórmula:

Cianur d'estronci/ cianuro de estroncio
Dihidròxid d'estany/ dihidróxido de estaño
Cianur de cobalt (III)/ cianuro de cobalto (III)
hidròxid de zinc/ hidróxido de zinc

Escriu la fórmula/ Escribe la fórmula
àcid sulfurós/ ácido sulfuroso
àcid hipotel·lurós /ácido hipoteluroso
àcid carbònic /ácido carbónico
àcid arsènic /ácido arsénico

Escriu el nom/Escribe el nombre:
HBrO
HNO2
H4SiO4
H2SeO4 
  martes, 13 de octubre de 2015

REACCIONES QUÍMICAS

Animación muy interesante en la que se explica con todo detalle en qué consiste una reacción química, qué es lo que se mantiene constante durante el proceso, y la razón de que sea necesario ajustar las reacciones químicas:

http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/fisicayquimi/reaccionesqu/ley_conservacion/ley_conservacion.html

viernes, 2 de octubre de 2015

CONVERSIÓ D'UNITATS


VÍDEO EXPLICATIVO:Símbol
Es llig
Exponent de la potència
G
giga
9
M
mega
6
k
kilo
3
h
hecto
2
da
deca
1
unitat

0
d
deci
-1
c
centi
-2
m
mil·li
-3
µ
micro
-6
n
nano
-9

Transforma les següents unitats amb ajuda de la taula de múltiples i submúltiples. S'ha d'entregar en un full  a part i s'ha de fer com l'exemple resolt:


Exemple resolt:                        
7 mm=           dam            
  
   mm           dam
    -3      -        1    =  -4

7 mm=     7·10ᐨ ⁴ dam  65 kg=                mg
456 µg=               cg
800 K=                mK
850 mg=             g
780 mL=              L
75 cm² =              m²  
m² =                  cm²
7 m³=                    cm³
43 mHz=                Hz
1 m=                       µm
78000 nm=                    m
1000 cL=                     L
2500 mL=                     L
4000 dm³ =                    m³ 
50 mg=                       kg
6 mg=                          hg
2 hm=                           km
12 µA=                       A
45 kW=                     W
345 kb=                      Gb
4 m³=                        cm³
3 m²=                         cm²   
3 mmol=                     mol
3 kcd=                        cd
200 nV=                     V
2 N=                           kN
200 cm³=                   dm³
3 kg =                         mg
2 cm=                         m
3 kg=                          g