lunes, 29 de octubre de 2012

SISTEMA PERIÓDICO

APUNTES DE CLASE: SISTEMA PERIÓDICO
APUNTES DE CLASE: TEORÍA SISTEMA PERIÓDICO

ACTIVIDADES PARA EL MARTES 30

1) Explica el significado de los siguientes valores:
Ar(N)=14         Ar(Cl)=35,45   Ar(P)=30,97  Ar(Na)=23

2) Calcula la masa molecular relativa (o la masa fórmula, cuando proceda) de las siguientes especies (puedes consultar los datos de masas atómicas relativas en la tabla periódica):

C6H12O6           Au2O          Mn2O7          H2S

ACTIVIDADES PARA EL MIÉRCOLES 31

1) Escribe la configuración electrónica de los siguientes elementos: Ne, Ca, Cr, Al, Cl.
Indica además el número de capas electrónicas de cada átomo.

2) El uranio tiene los siguientes isótopos:
234-U, de masa 234,0409 u; 235-U, de masa 235,0439 u; 238-U, de masa 238,0508 u.
Las riquezas del primer y segundo isótopo son, respectivamente: 0,0057% y 0,72%.
Calcula la masa atómica del uranio.


ACTIVIDADES PARA EL LUNES 5 DE NOVIEMBRE

1) Copia la siguiente tabla periódica abreviada y complétala con los símbolos que correspondan:
 

 
2) Completa la siguiente tabla, e indica en la parte derecha de la tabla si el elemento es metal, no metal o gas noble.

Elemento
Símbolo
Metal/no metal/ Gas noble
CloroHe


Sn

BromoCu

Azufre


Plata
Hg


Sb

Radón
3)Tras descargar y estudiar los apuntes sobre la tabla periódica contesta a las siguientes cuestiones:
- Los grupos también reciben el nombre de……………….. En total hay......................
- Los periodos también reciben el nombre de……………… En total hay............
- El científico que más contribuyó a su desarrollo fue……………… en el siglo ……
- En la tabla periódica actual los elementos se ordenan de menor a mayor número.............
- Los elementos de un grupo tienen propiedades químicas............
- Estas propiedades están relacionadas con la estructura..........................de la última..............o capa de................
- Los elementos del grupo 18 son los ................................y se caracterizan por tener una estructura..................especialmente...................
- El número del periodo nos indica el número total de............................

4) Tras completar la tabla periódica abreviada: ¿En qué grupo y periodo se encuentra el fósforo? ¿Cuál es su configuración electrónica externa? ¿Cuál es el elemento con configuración externa 3s1? ¿Y el elemento con configuración externa 5s2 5p3? ¿Cuántas capas tendrá este último átomo? ¿A qué periodo y grupo pertenecerá?FORMES D'EXPRESSAR LA CONCENTRACIÓ

ACTIVITATS (REPÀS)

1) Raona si les següents afirmacions són veritables o falses:
a) Les solucions són translúcides.
b) Una solució de sal en aigua pot separar-se mitjançant la filtració.
c) Una substància pura sempre és homogènia.
d) L'aire de muntanya és una substància pura.
e) Una dispersió col·loidal és una mescla heterogènia, per tant pot els seus components es distingeixen a colp d'ull.

2) Classifica com a substància pura (element o compost), mescla (solució o mescla homogènia, mescla heterogènia, mescla heterogènia-dispersió col·loidal):
granit, or, mercuri i or, aigua i sal, fum, hipoclorit de sodi, lleixiu, àcid clorhídric, salfumant, gel dentífric

ACTIVITATS DE APLICACIÓ DE LES FÓRMULES DONADES A CLASSE

3) Calcula la concentració en g/L d'una solució al dissoldre 2,25 g de sal fins completar un volum de
150 cm3 de solució.

4) Calcula la concentració en % en massa al mesclar 2,25 g de sal amb 150 cm3 d'aigua. Dada:
densitat de l'aigua 1 g/cm3.

APUNTS DE CLASSE (RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DE CONCENTRACIONS)

ACTIVITATS PER AL DIMECRES 31:


1) Preparem una solució de sucre en aigua mesclant 25 g de sucre amb 200 g d'aigua. Calcula:
a) La concentració de la solució en g/L. Dades necessaris: densitat de l'aigua 1g/cm3, suposem que volum 
solució=volum dissolvent.

b) La concentració en % en massa.
c) Utilitzant el resultat de b, calcula la quantitat de solut present en 300 g de solució, i la massa de
solució que conté 45 g de solut.
d) Utilitzant el resultat de a, calcula la quantitat de solut present en 200 cm3 de solució, i el volum de 
solució necessari per a tindre 40 g de solut.

2)  Volem preparar 250 cm3 d'una solució de clorur de potassi en aigua amb una concentració 0,3 M (0,3 mol/L). Calcula la massa de solut que necessitarem.

3) Per a un procés químic necessitem 5,4 g de sulfat de coure (II). Disposem d'una solució de concentració 1,5 M. Qun volum de solució hem de prendre?

ACTIVITATS PER AL DIVENDRES 2 (DIA DELS DIFUNTS):

1) Volem preparar 250 mL d'una solució 0,5 M a partir d'una solució 6,5 M (mol/L). Quin volum necessitem de la solució concentrada?

2) Tenim una solució d'àcid nítric concentrada, al 70% en massa, amb una densitat de 1,41 g/cm3. Calcula:
a) Concentració en mol/L d'eixa solució.
b) El volum d'eixa solució concentrada que necessitariem per a preparar 250 cm3 d'una solució d'àcid nítric de concentració 0,1 mol/L.

3) Es prenen 72 g d'àcid acètic (C2H4O2) i es dissolen amb aigua fins completar un volum total de solució de 600 mL. Després prenem 100 mL d'eixa solució i es barregen amb 200 cm3 d'una solució 4 mol/L de àcid acètic, completant amb aigua fins a un volum final de solució de mig litre. Quina és la molaritat de la solució final?

ACTIVITATS PER AL DILLUNS 5 DE NOVEMBREPROBLEMES SOBRE SOLUCIONS

1) Una solució de sal en aigua té una densitat d = 1,12 g/cm3. Si la massa de sal és el 21% de la solució, quina massa d'aigua hi ha en 750 cm3 d'aquesta solució.
Calcula també la concentració de sal en mol/L, així com les fraccions molars de l'aigua i la sal.

2) Es desitja preparar un litre de solución 1 M de àcid sulfúric a partir d'un àcid comercial l'etiqueta del qual indica 97 ́6 % de concentració centesimal i 1ń85 g/cm3 de densitat. Determina:
a) La molaritat de l'àcid comercial.
b) El volum de àcid comercial necessari per a preparar la solució demanada.

3) Es dissolen 5 grams de àcid clorhídric en 35 grams d'aigua. La densitat de la solución resultant és 1 ́060 g/ml. Troba la concentració de la solució:
a) En tant per cent en pes.
b) En grams de solut per litre de disolución.
c) La molaritat.
d) Les fraccions molars.
e) El volum d'aquesta solució que necessitarem per a preparar 150 mL d'una solució 0,2 M.

4) L'anàlisi de cert compost revela que:
-  Una mostra de 125 g conté 40% de C, 8,3375 g d'H, i la resta és O.
- 200 g d'aquest gas tancat en un recipient de 20L i a una temperatura de 293 K, exerceix una pressió de 1014,43 mmHg
Quina és la fórmula empírica i molecular del compost?
Quina és la seva densitat?

5) Es disposa d'una mostra d'un gas. Se sap que:
- La mostra conté carboni i un 17,24% d'H.
- 3,0 g d'aquest mateix gas arreplegats en un matràs de 2,0 litres i a 20 ºC exerceixen una presión de 608 hPa. Determinar la fórmula empírica i la fórmula molecular per a aquest gas.
Sol: F.empírica: (C2H5)n . F. molecular: C4H10
viernes, 26 de octubre de 2012

APUNTES DE CLASE Y TAREASAPUNTES: EL DARWINISMO (VIERNES 11)
LA TAREA PARA EL LUNES ES EL EJERCICIO 1 DE LOS APUNTES

APUNTES UTILIZADOS EL VIERNES26

TAREAS:

ACTIVIDADES

 1. ¿Qué son los planetesimales?
 1. Explica cómo se formó la atmósfera terrestre y la hidrosfera.
 1. Explica la siguiente frase: "el cielo es una imagen del pasado".
 1. Enumera los principales componentes que forman las galaxias.
 1. Explica las diferentes hipótesis que se han planteado para el futuro de nuestro universo.  APUNTES: EL ORIGEN DE LA VIDA

martes, 23 de octubre de 2012

ELS GASOS IDEALS. TEORIA CINÈTICA

APUNTS DE CLASSE


ACTIVITATS PER AL DIMECRES 24:

1) Raona si les següents qüestions són vertaderes o falses:
- Les partícules dels sòlids romanen inmòbils.
- Entre les partícules d'un gas no hi ha interaccions.
- Si augmenta la temperatura disminueix la velocitat de les partícules.
- La pressió d'un gas augmenta al subir la temperatura.
- La massa molecular de l'oxigen atòmic és 16 g/mol.
- La massa molecular relativa de l'oxigen molecular és 32 u.

2) Explica amb la teoria cinètica dels gasos:
- Un canvi d'estat de sólid a líquid al augmentar la temperatura.
- Els líquids no es poden comprimir, però els gasos sí.
- La densitat d'un gas és baixa i menor que la d'un líquid.

3) L'olor de la mantega rància es deu a l'àcid butíric, una substància que conté solament C, H i O i la massa molar de la qual és 88,1 g/mol (es a dir, la seva massa molecular és 88,1 u). Sabent que una mostra de 5,82 g d'àcid butíric per combustió (reacció amb O2) dóna 11,63 g de CO2 i 4,76 g d'H2O, determina la seua fórmula molecular.

Per a poder calcular la quantitat dels elements en la mostra inicial considereu que tot l'hidrogen de la mostra inicial ha passat a formar part de l'aigua, i tot el carboni al diòxid de carboni. L'oxigen de la mostra inicial es calcula per diferència, una vegada conegudes les quantitats inicials de carboni i hidrogen (que són les mateixes que hi ha al diòxid de carboni i a l'aigua).
Sol: C4H8O2


VOLUNTARIS:

1) L'anàlisi de cert compost, la massa molar del qual és de 180 g/mol, revela que la seua composició percentual, en pes, és 40% de C, 6,67% d'H, i 53,33% d'O. Quin és la fórmula empírica i molecular del compost?

 C6H12O6

2) L'olor característica de la pinya es deu a un èster que conté C, H i O. La combustió de 2.78 g d'aquest compost condueix a la formació de 6.32 g de CO2 i 2.52 g d'H2O. Quin és la seua fórmula empírica? Les propietats d'aquest compost suggereixen que la seua massa molecular està entre 100 i 120 g/mol. Quin és la seua fórmula molecular?

C6H12O2

ACTIVITATS PER AL DIVENDRES 26

 1. Calcula el volum que ocupa 1 mol d’un gas a 0ºC i 101300 Pa de pressió.

 1. Calcula la pressió que exerceixen 0,005 kg de N2 en un recipiente de 0,002 m3 de volum a una temperatura de 25ºC.

 1. Calcula la temperatura a la que es troben 0,5 mol d’un gas ideal tancat en un recipient de 30000 cm3 de volum si la pressió és de 800 mm Hg.

 1. Calcula la quantitat de substància que tenim en un recipient de 0,02 m3 de volum si la pressió és de 20000 hPa i la temperatura és 250 K.
ACTIVITATS PER AL DILLUNS 29

1) Demostra, utilitzant l'equació dels gasos ideals, que para una quantitat fixa de gas, si es manté el volum constant, al augmentar la temperatura,augmenta la presió (es a dir, que pressió i temperatura són directament proporcionals p=K·T, K constant).
2) Justifica amb la Teoria cinètica dels gasos: la llei de Boyle, la llei de Charles, la llei de Gay-Lussac.
3) Un gas ocupa 175 L a una pressió de 101 kPa. Si la pressió augmenta a 140 kPa i la temperatura roman constant, quin és el nou volum?(se suposa que la quantitat de gas és constant)
4) Es calfa un gas a pressió constant fins que el volum es duplica. Si la temperatura inicial és de 20ºC, quina és la temperatura final?(se suposa que la quantitat de gas és constant).
5) L'acetona és un líquid utilitzat com a dissolvent per a l'esmalt d'ungles. Se sap que en estat gasós 5,876 g d'acetona ocupen 3 L a una temperatura de 100ºC. Si la pressió és de 1,045 · 10^5 Pa, calcula la massa molar de l'acetona.
6) En condicions normals (0ºC i 10^5 Pa), la densitat d'un gas és de 1,94·10^-3 g/cm3. Quina és la seva massa molar?

Animación del estado sólido
Animación del estado líquido
Animación estado gaseoso
Animación: la temperatura
Ley de Boyle
Ley de Charles y Gay-Lussac 1
Ley de Charles y Gay-Lussac 2


CURSO DE REPASO (MUY RECOMENDABLE PARA ESTUDIAR)
Proyecto Ulloa (estados de agregación)
Proyecto Ulloa (leyes de los gases)

CIENTÍFICOS FAMOSOS:
Joseph Black (descubrió el CO2, los bicarbonatos, introdujo el concepto de calor específico, descubrió que en los cambios de estado la temperatura se mantenía constante, desarrolló la balanza de laboratorio)

LECTURA: EL GRAFENO

sábado, 20 de octubre de 2012

CUESTIONES PARA EL PRIMER TRABAJO EN GRUPO
Actividades para el primer trabajo en grupo:
 1. ¿Por qué la Iglesia Católica no admitía la teoría heliocéntrica?
 1. Con los conocimientos actuales, ¿es correcto el modelo heliocéntrico? ¿Cómo describirías de forma sencilla la situación de la Tierra en el universo?
 1. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? ¿A qué grupo pertenece?
 1. Explica cómo podemos saber de forma aproximada la antigüedad de nuestro planeta.
 1. Definición de planeta. ¿Por qué crees que se cambió esta definición?
 1. Imagina que se descubre en el cinturón de Kuiper un objeto esférico, que órbita alrededor del Sol, y mayor que la Tierra. ¿Podría considerarse un planeta? ¿Por qué?
 1. ¿Qué diferencia hay entre un asteroide y un satélite?
 1. ¿Cómo podría justificar un geocentrista el fenómeno del día y de la noche? ¿Y un heliocentrista?

 2. Enumera las principales fases de la teoría planetesimal.

 3. ¿Cómo podríamos explicar de forma sencilla la razón de que el núcleo de la Tierra esté formado (supuestamente) por materiales pesados como el níquel y el hierro?   FECHA LÍMITE DE ENTREGA: DÍA 29 DE 

  OCTUBRE (LUNES) . OPCIONES:

  - Entregar el trabajo en clase.

  - Entregarlo a través del fronter, en la carpeta de CMC, 

  en formato word, pdf, o como una fotografía (en el caso 

  de que hagáis el trabajo a mano).

miércoles, 17 de octubre de 2012

LA MATÈRIA II (CONCEPTES BÀSICS DE QUÍMICA)

APUNTS DE CLASSE

Exercicis per al divendres 19:


Exercici nº 2
L'urani està format, en la naturalesa, per tres isòtops de masses 234,0409 u;
235,0439 u i 238,0508 u. L'abundància relativa a cadascun és 0,0057%; 0,72% i
99,27%, respectivament. Amb aquestes dades calcula la massa atòmica de l'urani.


Exercici nº 5
El Praseodimi (Pr) està format, en la naturalesa, per tres isòtops de masses 140,7245
u; 135,0439 u i 138,0506 u. L'abundància relativa a cadascun és 99,37%; 0,0023% i
0,689%, respectivament. Amb aquestes dades calcula la massa del Praseodimi.

Exercici nº 6
El Clor té dos isòtops: el 75,53% dels àtoms d'una mostra són de 35-Cl, la
massa de la qual és de 34,96885 u, i el 24,47% restant són de 37-Cl, de massa 36,96590 u.
Calcular el pes atòmic del clor.


Exercici nº 7
Els isòtops de la plata són 107-Ag i 109-Ag. La massa del primer és 106´905 u i la seua
riquesa en la plata natural és 51´94 %. Quin és la massa de l'altre isòtop si la massa de la
plata és 107´870 u?

Solución nº 2
238´02 u
Solución nº 5
140´79 u
Solución nº 6
35´45 u
Solución nº 7
108´913 u


ACTIVITATS PER AL DILLUNS 22:


1) Calcula:

a) Els mols i àtoms d'alumini que hi ha en 200 g d'alumini, Al (s).
b) Tenim 3 · 1025  molècules de S8 (s). Calcula el número de mols de molècules, massa de sofre i el nombre d'àtoms de sofre presents.
c) Tenim una mostra de 3 mol de SiO2 (s). Calcula la massa, el nombre d'unitats fórmula, el nombre d'àtoms de Si i d'O.
d) El nombre de mols, molècules d'etanol, àtoms d'H que hi ha en 40,0 cm3 d'etanol, (fórmula de l'etanol CH3CH2OH, densitat etanol 0,70 g/cm 3).
d) Tenim 4,5 g d'amoníacCalcula el nombre de mols d'amoniac , àtoms de N, grams de N, mols de N, així com la  massa en grams d'un àtom de N.
Dades: masses atòmiques (veure la taula periòdica), Na 6,022 1023


2) Indica on hi ha major número d'atoms: 200 g d'aigua , 3 · 1025 molècules de diòxid de sofre , 10 mols de monòxid de carboni.

3) Calcula la composició centesimal de: àcid sulfúric, borat de potassi, sulfat de coure (I).


Activitats per al dimarts 23 d'octubre:

1) El freó és una substància que s'utilitzava com propelente en els espráis, abans que es prohibira a causa que destrueix la capa d'ozó. Una mostra d'aquesta substància conté 0,992 g de carboni; 5,88 g de clor i 3,14 g de fluor. Determina la seua fórmula empírica.
Nota: en aquest problema en compte de donar la composició centesimal ens donen la massa que hi ha a la mostra de cada component. El procediment és similar. El primer pas serà calcular el nombre de mols de cada component present en la mostra.(Les dades de les masses atòmiques relatives les trobareu en qualsevol taula periòdica).
Sol:CCl2F2
2) La composició centesimal del orpiment (la substància que els alquimistes pretenien transformar en or) és 60,90 % As i 39,10 % S. Determina la seua fórmula empírica.
Sol: As2S3
Nota: quan el nombre relatiu de mols presents en la fórmula no siga sencer, s'ha de multiplicar (per 2, per 3, etc.) fins que els subíndexs es convertisquen en nombres sencers.

3) L'estudi del compost responsable del color roig dels tomàquets madurs, ha revelat que:
-        En la seua composició hi ha hidrògen i carboni.
-        En 134 g de compost hi ha 14 g d'hidrogen.
-        La seua massa molecular és 537 u.
Quina és la fórmula molecular del compost?
Sol: f.empírica C5H7
C40H56

martes, 16 de octubre de 2012

TEMA 2: LA MATÈRIA

APUNTS PER AL SEGÜENT TEMA: LA MATÈRIA
APUNTS PER AL SEGÜENT TEMA: VERSIÓ CORREGIDAACTIVITATS PER AL DIJOUS 25 D'OCTUBRE

Conversió d'unitats utilitzant els factors de conversió:
5 km a dm
3567 cm a hm
2500 cm2 a dm2
0,45 m2 a cm2
0,0024 hg a mg
80000 cm3 a m3


ACTIVITATS PER AL DIMARTS 30 D'OCTUBRE

Conversió d'unitats utilitzant els factors de conversió:
5 km2 a m2
3567 mm a dm
2,5 m2 a dm2
0,005 m3 a cm3
0,4 kg a mg
8 cm3 a L


ACTIVITATS PER AL DIJOUS 8 DE NOVEMBRE

1) Calcula la densitat d'un cos de massa 100 grams i un volum 20 cm3. Expressa el resultat en g/cm3 i en kg/m3.
2) Calcula la densitat d'un cos de massa 2 kg i un volum 250 cm3. Expressa el resultat en g/cm3 i en kg/m3.
3) Calcula la densitat d'un cos de massa 80 mg i un volum 0,5 cm3. Expressa el resultat en g/cm3 i en kg/m3.
4) Quants grams d'alcohol caben en una ampolla d'un litre? Dada: densitat de l'alcohol = 780 kg/m3
5) Quants grams d'oli caben en una ampolla de 2´5 litre? Dada: densitat de l'oli = 0,9 g/cm3
6) Un got conté 4 glaçons amb una massa total de 220 grams. Calcula el volum d'un dels
glaçons suposant que els quatre glaçons són idèntics. Densitat del gel: 0´92 g/cm3. 

ACTIVITATS DIMARTS 20 NOVEMBRE

1) Identifica el canvi d'estat que es produeix en cada situació:
a) Quan eixim de la dutxa l'espill del bany s'entela.
b) Un toll s'asseca.
c) El iode passa de sòlid a gas.
d) L'aigua es congela quan fa molt de fred.
e) Un tros de gel es fon.
f) Traiem una botella amb aigua de la nevera. La part externa s'entela i apareixen gotetes d'aigua.

2) Identifica l'estat de la matèria:
a) Té forma fixa.
b) Té forma i volum variable.
c) Té forma variable i volum fix.
d) Pot fluir.

3) Calcula la densitat d'un cos de massa 5 grams i un volum 40 cm3. Expressa el resultat en g/cm3 i en kg/m3.4) La massa d’un objecte de densitat 30 g/cm3 és de 120 g. Calcula el seu volum.5) Un objecte té un volum de 13 dm3 i una densitat de 0,06 g/cm3. Calcula la seua massa.

lunes, 15 de octubre de 2012

TAREAS PARA SEGUNDO C: CUESTIONES SOBRE LA REPRODUCCIÓNLA REPRODUCCIÓN CELULAR

1) ¿En qué consiste la reproducción de una célula?

2)  Indica a qué tipo de reproducción celular se corresponde cada definición:
- El núcleo se divide en dos y se originan dos células hijas.
- El núcleo se divide varias veces, se rodea de citoplasma, y las células hijas (esporas) se liberan cuando se rompe la membrana de la célula madre.
- El núcleo se divide varias veces y se originan varias células hijas.
- El núcleo se divide en dos, se forma una yema, uno de los núcleos se dirige hacia ella y se origina una célula.

3) Da ejemplos de seres vivos que tengan el siguiente tipo de reproducción celular:
- Bacterias y protozoos:
- Algunos protozoos:
- Musgos, algas y helechos:
- Levaduras:

4) Actividad 22 (libro viejo). 27 (libro nuevo)

5) ¿Qué es la mitosis?

domingo, 14 de octubre de 2012

EL ÁTOMO

¡IMPORTANTE!

APUNTES QUE UTILIZAREMOS EN CLASE


ACTIVIDADES: MODELOS ATÓMICOS. Para el miércoles 17 de octubre deben estar hechos los cinco primeros ejercicios.

 1. La teoría atómica de Demócrito (s.V a.de C) no fue aceptada por sus contemporáneos. Indica algunas razones que llevaron a su fracaso.
 2. Enumera dos hechos experimentales no explicados por la teoría atómica de Dalton y que impulsaron la aparición del modelo atómico de Thomson.
 3. Dibuja dos esquemas que representen un átomo según el modelo de Dalton y el de Thomson. Supón que el átomo tiene cuatro electrones.
 4. ¿Cómo explicaríamos la electrización por frotamiento usando el modelo de Thomson? ¿Y usando el de Dalton?
 5. ¿Qué es la radioactividad?

  ACTIVIDADES PARA EL LUNES 22 DE OCTUBRE:

 6. Haz un dibujo que represente el experimento de Rutherford, explicando brevemente lo que observó el experimentador.
 7. Ordena cronológicamente (indicando de forma aproximada las fechas en que ocurrieron) los siguientes hechos científicos:
  Teoría de John Dalton, experimento de Rutherford, Aristóteles y los cuatro elementos, descubrimiento del electrón y modelo de Thomson, Demócrito y el atomismo.

  8. Tras leer las tres primeras páginas de los apuntes, razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
  - Según el modelo de Thomson las partículas alfa deberían sufrir grandes desviaciones al chocar con la lámina de oro.
  - El modelo nuclear afirma que en el núcleo tenemos protones, neutrones y electrones.
  - Los neutrones tienen una masa similar a los electrones.
  - El número atómico puede ser mayor que el número másico.
  - El número másico siempre es mayor que el número atómico.
  - El número másico y el atómico nunca pueden ser iguales.
  - Todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa.

  9) Calcula el número de protones, neutrones y electrones de los siguientes átomos (LA EXPLICACIÓN LA TIENES EN LOS VIDEOS EXPLICATIVOS QUE HE GRABADO MÁS ABAJO).

10) Completa la siguiente tabla:


ACTIVIDADES PARA EL MARTES 23 DE OCTUBRE:
11) Escribe las configuraciones electrónicas de los elementos de números atómicos: 19, 4, 10, 20, 9, 8.

12) Completa las siguientes tablas:

VIDEO EXPLICATIVO: CÓMO CALCULAR EL NÚMERO DE PROTONES, ELECTRONES Y NEUTRONESACTIVIDADES PARA EL LUNES 29

Visualiza los siguientes vídeos y realiza los ejercicios propuestos:


1) Expresa las siguientes masas atómicas en kg:
m(He)=4u            m(S)=32u       m(Cl)=35,45u          m(C)=12u

2) Expresa las siguientes masas atómicas en u:

m(Fe)=9,27 · 10-26  kg                m(F)=3,15 ·10-26  kg       m(Ne)= 3,35 · 10-26kg 
m(U)=  3,95·  10-25  kg

3) ¿Por qué no se utiliza normalmente el kg para expresar la masa de los átomos?

4) Define "u". ¿Siempre se ha definido de la misma forma? 


ACTIVIDADES PARA EL MARTES 30

1) Explica el significado de los siguientes valores:
Ar(N)=14         Ar(Cl)=35,45   Ar(P)=30,97  Ar(Na)=23

2) Calcula la masa molecular relativa (o la masa fórmula, cuando proceda) de las siguientes especies (puedes consultar los datos de masas atómicas relativas en la tabla periódica):

C6H12O6           Au2O          Mn2O7          H2S

IMÁGENES DE ÁTOMOS OBTENIDAS CON EL MICROSCOPIO DE EFECTO TÚNEL:

Imágenes

MODELOS ATÓMICOS: RESUMEN EN VIDEO. ESQUEMAS DE MODELOS ATÓMICOS:

DALTON

THOMSON

RUTHERFORD ANIMACIONES:

EXPERIMENTO DE RUTHERFORD I

EXPERIMENTO DE RUTHERFORD II

EXPERIMENTO DE RUTHERFORD III

CONSTRUCTOR DE ÁTOMOS: con esta animación podrás construir tus propios átomos. Te servirá para calcular el número de protones, neutrones y electrones de cada átomo, así como para repasar el concepto de número másico y número atómico.

PARTÍCULAS DE ÁTOMOS E IONES: con esta animación calcularás el número de protones, electrones y neutrones de cada átomo.


CURSO DE REPASO (MUY RECOMENDABLE PARA ESTUDIAR)

Proyecto Ulloa (los átomos)
Proyecto Ulloa (partículas subatómicas)


CIENTÍFICOS FAMOSOS:

Nikola Tesla: EL GENIO OLVIDADO POR CULPA DE EDISON (la pelea entre la corriente continua y alterna)
A Nikola Tesla se le debe: la utilización de la corriente alterna (la que usamos en casa), el motor eléctrico de inducción, la radio, la tecnología inalámbrica de comunicaciones... Parte 2 del video

LECTURA: ¿Qué es el hielo seco?