viernes, 25 de enero de 2013

CONTENIDOS PARA EL CONTROL DEL MARTES

1) Ejercicios sobre el concepto de mol (puede haber cuestiones teóricas sobre los apuntes así como la teoría explicada en clase)
2) Ejercicios sobre factores de conversión. Las conversiones de distancias, velocidades y tiempo se plantearán en los problemas de movimiento rectilíneo y uniforme.
3) Cuestiones teóricas sobre reacciones químicas (concepto de reacción, identificación de reactivos y productos en una reacción, conservación de la masa, reacción exotérmica y endotérmica, identificación de los tipos de reacciones químicas)
4) Ajuste de reacciones químicas.
5) Ejercicio de movimiento por etapas (como los del jueves 13 diciembre).
6) Cuestiones teóricas sobre los apuntes del movimiento.
7) Movimiento rectilíneo y uniforme: repasar los ejercicios.
8) Interpretación de gráficas.

NOTA: LOS ENCUENTROS DE ALCANCES Y PERSECUCIÓN NO ENTRAN EN ESTE EXAMEN.

sábado, 19 de enero de 2013

FORMES D'EXPRESSAR LA CONCENTRACIÓ

ACTIVITATS PER AL DIMARTS 29

1) La concentració de la cervesa és de 5,5 % en volum. Explica què significa aquesta dada.
Identifica el solut i la solució.
Calcula el volum d'alcohol que hi ha en mig litre de cervesa. Calcula el volum d'aigua en ese mateix volum de cervesa. Quanta cervesa hi ha que beure per a prendre 4 cl d'alcohol?

2) El valor de la concentració d'alcohol al vodka roig és del 20% en volum. Explica què significa aquesta dada. Identifica el solut i la solució.
Si en una mostra de vodka hi ha 14 mL d'alcohol, averigua el volum de la mostra.
Quant de vodka hi ha que beure per a prendre 50 cm3 d'alcohol?

3) L'aire conté un 21% de vol d'oxigen. Identifica solut i solució.
Si dins d'una habitació hi ha 3m3 d'oxigen, quin serà el volum d'aire dins de l'habitació? Quant d'oxigen hi ha en una botella de 250 mL?

ACTIVITATS PER AL DIJOUS 24 DE GENER DE 2013
RECORDA: és mol important tindre clar en tots els problemes qui es el solut i qui és la solució. En alguns problemes també serà important saber qui és el dissolvent.
- PRIMER EXERCICI: fer l'activitat 7 de la fotografia.
- SEGON EXERCICI: activitat 7 de la fotografia. Dades de l'etiqueta: en 5 mL de Toseina hi ha 10 mg de hemidrat.
- TERCER EXERCICI: preparem 300 g d'una solució de sal en aigua al 7% en massa. Quant solut hem dissolt?
- QUART EXERCICI: dissolem 50 g de sal en 50 g d'aigua. Calcula la concentració en % en massa. Quina quantitat d'aigua hi ha en 7 g de solució? (Nota, calcula primer la quantitat de solut i després fes la diferència).
EXERCICIS DE CONCENTRACIONS, PER AL DIMARTS 22, SÍ, PER AL DIMARTS 22, PER SI HAVIA ALGUN DUBTE, PER AL DIMARTS 22 DE GENER, AH, SE M'OBLIDAVA, DIMARTS 22 DE GENER DE 2013

1) Tenim una solució de sosa en aigua de concentració 16 g/L. Calcula la quantitat de sosa que hi ha en 250 mL de solució.
2) Tenim una solució de concentració 50 g/L. Què volum de solució hem de prendre per a ingerir 0,03 g de solut?
3) Calcula la concentració en g/L de una solució preparada amb 300 g de sucre i 500 mL d'aigua. Se suposa que el volum final de la solució coincideix amb el volum de dissolvent.

ACTIVITATS PER A TREBALLAR A CLASSE (NOTA: NO CAL FER PER AL DIMARTS L'EXERCICI QUE VAM DEIXAR PLANTEJAT; JA HO FAREM A CLASSE). SÍ ÉS CONVENIENT QUE ELS COPIEU A LA LLIBRETA (O IMPRIMIU).martes, 15 de enero de 2013

REACCIONS QUÍMIQUES I ESTEQUIOMETRIA

APUNTS 1

ACTIVITATS PER AL DIMECRES 16

1) Activitat dictada a classe.
2) El diborà, B2H6 és un gas que s'ha proposat com a combustible en naus espacials i crema viloentament amb l'oxigen per a formar triòxid de dibor en estat sòlid, originant com a subproducte aigua en estat gasós.
a) Escriu la reacció ajustada.
b) Calcula els grams d'òxid que s'obtenen a partir de 100 L de diborà en condicions normals.
c) Calcula els litres d'oxigen a 300 K i a 200000 Pa que es consumiran per a obtindre 30 g d'òxid.


ACTIVITATS PER AL DIVENDRES 18


1)Alguns gasos nobles com el xenó, són capaços de formar compostosamb els elements més reactius. Per exemple, podem obtenir difluorurde xenó (sòlid) mesclant xenó (gas) i fluor (gas) exposats a lallum solar.
  1. Escriu la reacció ajustada.
  2. Calcula els volums de xenó i fluor, mesurats a 1 atm i 25ºC, que reaccionen per a formar 35,6 g de difluorur de xenó.

2)Un mètode per a la detecció de l'arsènic en víctimesd'enverinament consisteix en la reacció entre un compost del'arsènic, el trihidrur d'arsènic (gas), per a donar arsènic (sòlid)  ihidrogen en estat gasós. Calcula la massa d'arsènic i el volumd'hidrogen que podem obtenir a partir de 22 mL de trihidrurd'arsènic, mesurats en condicions normals.


3)L'àcid fosfòric s'utilitza per a donar el gust àcid característicde les begudes de cola. S'obté al reaccionar P4O10 amb aigua.Calcula la massa d'àcid fosfòric que es pot formar en mesclar 256 gde P4O10 amb 422 g d'aigua.

4)Una mescla de 100 g de disulfur de carboni i 200 g de clor gasósreaccionen per a donar tetraclorur de carboni i diclorur de disofre.Calcula la quantitat de diclorur de disofre que s'obtindrà.

ACTIVITATS PER AL DILLUS 21
5)
Calcula també la quantitat de reactiu en excés que queda sense reaccionar.

6)


7)


ACTIVITATS PER AL DIMARTS 22
ACTIVITATS PER AL DIMECRES 23

- Activitat dictada a la classe.
- 50 mL d'una solució de diclorur de cobalt 0,5 M es barregen amb un volum idèntic de carbonat de sodi 1,3 M, de forma que s'origina carbonat de cobalt (II) sòlid i clorur de sodi (aq).
a) Identifica el reactiu limitant (calcula per exemple la quantitat de carbonat que es forma).
b) Calcula el volum de reactiu en excés i els mols d'aquest reactiu que s'han consumit.
c) Quin volum hauriem d'utilitzar (en compte dels 50 mL) del reactiu en excés per a què s'esgotara completament?
ACTIVITATS PER AL DIVENDRES 24

1) 10 g d'un mineral que conté un 60% de Zn reaccionen amb una solució d'àcid sulfúric del 96% i densitat 1823 kg/m3. S'obté hidrogen gasós com a subproducte. Calcula:
a) La quantitat de sulfat de zinc produït.
b) El volum d'hidrogen obtingut si es mesura a 25ºC i 740 mm Hg.
c) El volum de solució d'àcid sulfúric necessari per a què es complete la reacció.

2) El trifuorur de clor s'obté per reacció directa del clor i fluor (les tres substàncies són gasoses). Si barregem 1,42 g de clor amb 2 g de fluor:
a) Quants litres de producte s'obtindran en condicions normals?
b) Quants litres de F2 mesurats en c.n. han reaccionat?
c) Quina quantitat sobrarà del reactiu no limitant?

ACTIVITATS PER A PREPARAR EL CONTROL
Per al dilluns fer els exercicis 6 i 7 del full 1 (i el dictat a classe)

EJERCICIOS DE ENCUENTROS Y ALCANCES


EJERCICIOS DE ENCUENTROS Y ALCANCES (los comenzaremos a trabajar en clase a partir del miércoles 16)

1)      Dos móviles están separados 100 m. Se mueven en sentidos contrarios a 1m/s y a 1,2 m/s respectivamente. ¿Cuándo y donde se encontrarán? ¿Qué distancias han recorrido? Gráficas.

2)      Dos móviles están separados por 27 km. Se mueven en sentidos contrarios a 36 km/h y a 18 km/h respectivament. ¿Cuándo y dónde se encontrarán? ¿Qué distancias han recorrido? Gráficas.


3)      Laura sale con su bicicleta en dirección a casa de Patricia con una velocidad de 2,5 km/h. Dos horas después sale Patricia en dirección a la casa de Laura con una velocidad de 5 km/h. Cuando y donde se encontrarán? (Distancia entre las casas = 80 km).
Calcula la distancia recorrida por cada una de ellas.
Representa de forma aproximada las gráficas v-t y x-t del ejercicio anterior (utiliza diferentes colores para cada móvil)4)      Boro sale en dirección a casa de Pep con una velocidad de 8 km/h. Al mismo tiempo, Pep sale en dirección a casa de Boro con una velocidad de 6 km/h. Si la distancia entre las casas es de 6 km:
a) Escribe las ecuaciones de cada paseante.
b) Tiempo que tardan al encontrarse.
c) Posición en la que se encuentran.
d) Distancia recorrida por cada uno de ellos.
e) Gráficas s-t, v-t.

5)      Boro sale en dirección a casa de Pep con una velocidad de 8 km/h. Una hora más tarde, Pep sale en dirección a casa de Boro con una velocidad de 6 km/h. Si la distancia entre las casas es de 9 km:
a) Escribe las ecuaciones de cada paseante.
b) Tiempo que tardan al encontrarse.
c) Posición en la que se encuentran.
d) Distancia recorrida por cada uno de ellos.
e) Gráficas s-t, v-t.

6)      Pep sale en dirección a casa de Boro con una velocidad de 6 km/h. Dos horas después, Boro sale en dirección a casa de Pep con una velocidad de 8 km/h. Si la distancia entre las casas es de 18 km:
a) Escribe las ecuaciones de cada paseante.
b) Tiempo que tardan al encontrarse.
c) Posición en la que se encuentran.
d) Distancia recorrida por cada uno de ellos.
e) Gráficas s-t, v-t.

7)      Un móvil sale desde la posición 5 km con una velocidad de 10 km/h. Otro móvil sale desde el origen al mismo tiempo con una velocidad de 12 km/h. ¿Cuándo alcanza el segundo móvil al primero? ¿En qué posición? Gráficas.

8)      Un móvil sale desde la posición 5 km con una velocidad de 10 km/h. Otro móvil sale desde el origen media hora después con una velocidad de 12 km/h. ¿Cuándo alcanza el segundo móvil al primero? ¿En qué posición? Gráficas.

9)      Dos móviles están separados por 1500 m. Salen simultáneamente, el que está delante con una velocidad de 5 km/h, mientras que el que está detrás, con una velocidad de 10 km/h. ¿Cuándo y donde alcanza el móvil segundo al primero?

10)  Dos móviles están situados en la misma posición. El primero parte con una velocidad de 20 km/h. Dos horas después sale el segundo, con una velocidad de 30 km/h. ¿Cuándo y dónde alcanza el segundo al primero? Gráficas.

11)   Un cotxe ix d’Alacant i va cap a Madrid amb una velocitat de 120 km/h. Al mateix temps ix altre cotxe de Madrid cap a Alacant amb una velocitat de 25 m/s. Quan i on es troben? Distància recorreguda per cadascun d’ells? Gràfiques aproximades.Distància separació 350 km.

12)   Idem amb un retard de cotxe que va de Alacant-Madrid de un quart d’hora.

13)  Idem amb un retard del cotxe que va de Madrid-Alacant de 36 min.14)  Un cotxe ix d’Alacant i va cap a Madrid amb una velocitat de 120 km/h. Al mateix temps ix altre cotxe que es troba 30 km per davant del primer i que també va cap a Madrid amb una velocitat de 90 km/h. Quan i on avança el primer cotxe al segon? Distància recorreguda per cadascun d’ells? Gràfiques aproximades.

15)  Idem però el de 120 km/h ix amb dotze minuts de retard.

16)   Idem però el de 90 km/h ix amb 36 segons de retard.

17)  Dos coches están situados en la misma posición. El primero parte con una velocidad de 45 m/s. Medio minuto después, el segundo sale en su persecución con una velocidad de 190 km/h. ¿Cuándo y dónde alcanza el segundo coche al primero? Gráficas aproximadas.

viernes, 11 de enero de 2013

CONTENIDOS PARA EL EXAMEN DEL MARTES 15

- Repasar todos los apuntes correspondientes subidos a la página web, así como los tomados en clase.
- Saber transformar unidades utilizando factores de conversión.
- Saber què és la matèria, així com les principals propietats de la mateixa (massa, volum).
- Saber què és la densitat, les seves unitats, i el seu significat.
- Problemes de densitat.
- Utilitat de la densitat (identificació de substàncies).
- Com calcular-la (sòlid regular, sòlid no regular).
- Densitat, quan sura un cos en un líquid?
- Estats de la matèria.
- Canvis d'estat, definició.
- Diferència entre ebullició i evaporació.
- Corbes de calfament, interpretació.
- Exercicis d'identificació de l'estat d'una substància en funció de la temperatura.
-  Definició de mescla, mescla homogènia, heterogènia.
- Identificació de mescles homogènies i heterogènies.
- Conèixer tots els mètodes de separació donats a classe (material, propietat en què es diferèncien els components, forma d'efectuar la separació, etc.)
- Identificar el mètode de separació per a una mescla.
- Definició de solució, solut, dissolvent.
- Exemples de solucions, identificació de solut i dissolvent.
- Explicació del procés de dissolució.
- Concepte de solubilitat.
- Variació de la solubilitat amb la temperatura.
- Exercicis de solubilitat.
- Gràfiques de solubilitat.
- Cristalització.
- Teoria cineticomolecular de la matèria. Conèixer tota la teoria, justificar les propietats dels estats sòlid, líquid i gas.
- Questions sobre la teoria cineticomolecular.
- Representar amb dibuixos l'estat sòlid, líquid i gas (partícules).
- Qualsevol cosa que no haja posat i que hagem donat a classe. ;)

ACTIVITATS

5 km a cm             6 mm2 a dm2        800 m3    a    dm3         900 mL   a    m3
3 h   a   s               800 min   a  s         399 mg    a    g              600 cm3  a   L
6500 mm a km      4500 s    a   h         89 km2    a   m2            390 L      a   cL

NOTA: en las respuestas del examen no se admitirán notaciones extrañas. Mirad las instrucciones de la calculadora e inactivad la notación científica, o mejor incluso, realizad las operaciones mentalmente, al menos en los factores de conversión.

ACTIVIDADES FINALES DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO Y UNIFORME

HOJAS DE EJERCICIOS (para el lunes día 14 sólo se han de hacer las actividades 5,6,14,15) Nota: se recomienda que para calcular la velocidad en las actividades con gráficas, se utilice la definición de velocidad media, es decir, desplazamiento entre tiempo.

EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN (no obligatorios para casa, los trabajaremos el clase el lunes día 14)
Para el martes 15 haced el 3,4 y 5.
Para el miércoles 16 obligatorios el 5 y 6 de ampliación.


EJERCICIOS VOLUNTARIOS DE REPASO PARA PREPARAR EL EXAMEN


1) Un coche recorre una distancia de 4,5 m hacia la izquierda desde el instante 3,45 s hasta el instante 4,95 s. Calcula:
a) Velocidad.
b) Posición que ocupaba cuando empezó el movimiento (consideramos que el instante inicial es 0s). Se sabe que en instante 3,45 s estaba en la posición 5 m a la izquierda del origen.
c) Ecuación del movimiento (consideramos que el instante inicial es 0s).
d) Posición, desplazamiento y distancia recorrida en un tiempo de 2 h.
e) Tiempo en recorrer 4 km (a partir de la distancia recorrida se calcula la posición, y con ella, el tiempo).
f) Instante en que pasa por el origen (es decir, instante en que t=0).
g) Gráficas s-t, v-t de forma aproximada.

2) Un móvil se encuentra en el instante inicial en la posición 1,276 m. En el instante 3 segundos está en la posición 8,236 m. Si el movimiento es uniforme, calcula:
a) El desplazamiento efectuado.
b) La velocidad que lleva el móvil.
c) La ecuación del movimiento.
d) El tiempo en que llegará a la posición 522 dm.
e) Gráfica s-t, v-t aproximada.

3) Alex se mueve por una calle recta con una velocidad de 10 km/h. Cuando el cronómetro se pone en marcha se encuentra en 1 km (a la izquierda del origen). Calcula:
a) La ecuación del movimiento.
b) Su posición en t = 1 h, así como el desplazamiento efectuado y la distancia recorrida.
c) El tiempo que tarda al llegar a la posición s = 1000 hm.

4) Un ciclista hace un desplazamiento de 4500 dm en 1 minuto hacia la derecha.
a) Calcula la velocidad en m/s y en km/h.
b) Si en el instante t = 3s se encuentra en la posición 5 km calcula la posición inicial (se supone que el cronómetro marcaba 0 s cuando se puso en marcha).
c) Ecuación del movimiento.
d) Posición a los 5 min de iniciarse el movimiento, así como la distancia recorrida.
e) ¿En qué instante se encontrará en la posición 10 km?
f) Gráfica s-t, v-t aproximada.

martes, 8 de enero de 2013

PROBLEMAS MRU

NOTA: el ejercicio propuesto en clase lo resolveremos en el aula (debido a su complejidad)

1) Un cuerpo que se mueve con velocidad constante de 3 m/s, se encuentra situado a 15 m a la derecha del origen cuando comienza a contarse el tiempo. Escribe la ecuación que describe su movimiento y calcula:
a) Posición y distancia recorrida en el instante 20 s. Velocidad que tendrá en ese instante.
b) Instante en que se encontrará en la posición 2000 m.

2) Un cuerpo se mueve hacia el origen con velocidad constante de 2,3 m/s. Si inicialmente se encuentra a una distancia de 100 m a la derecha de éste ¿cuánto tiempo tardará en pasar por él? ¿En qué instante habrá recorrido 125 m? ¿En qué posición se encontrará?

3) Fíjate en la ilustración y responde:
a) Calcula la velocidad.
b) Escribe la ecuación del movimiento.
c) Calcula en instante en el que estará en la posición 150 m.
d) En el instante 1 minuto, ¿en qué posición estará? ¿Qué distancia habrá recorrido?

lunes, 7 de enero de 2013