miércoles, 20 de febrero de 2013

EXERCICIS DE REPÀS SOBRE NOTACIÓ CIENTÍFICA


Expressa en notació normal:
6.4 × 108
2.16 × 109
2.5 × 108
3.2 × 108
1.2 × 109
3,4 x 10-10
6,8 x 10-4
2,05 x 10-2
6,03 x 10-7
6 x 10-12


Expressa en notació científica:

3500000000
1120000000
640000000
2160000000
325000000000
0.000000000000000000000167248
0,00809
0,0000000000987
0,00000000001
0,0000034223

martes, 19 de febrero de 2013

CINEMÀTICA

ANÀLISI DIMENSIONAL
VECTORS
MOVIMENT UNIFORME
MOVIMENT RECTILINI UNIFORMEMENT ACCELERAT

ACTIVITATS PER AL DILLUNS 25

1) Raona si les següents afirmacions son vertaderes o falses:
- El mòdul del vector desplaçament pot ser igual a la distància recorreguda sobre la trajectòria.
- La velocitat instantània mai és igual a la velocitat mitjana.
- La velocitat instantània és un vector tangent a la trajectòria.
- Tenim el vector de posició r = 4ti +5t j. Podem dir que és un moviment uniforme.

2) Llegir els apunts de MRU.  Escriure la equació que caracteritza al moviment. Dibuixar de forma aproximada la gráfica s-t i v-t d'un mòbil que part de una posició situada a la dreta de l'origen i es mou en sentit positiu. Després s'atura una estona i torna cap arrere.
ACTIVITATS DIMARTS 26


ACTIVITATS DE REPÀS PER AL DIMECRES 26

Lauraix amb la seua bicicleta en direcció a casa de Patricia amb unavelocitat de 2,5 km/h. Dues hores després ix Patricia en direcció ala casa de Laura amb una velocitat de 5 km/h. Quan i on es trobaran?(Distància entre les cases = 80 km).
Calculala distància recorreguda per cadascuna d'elles.
Representade forma aproximada les gràfiques v-t i x-t de l'exercici anterior(utilitza diferents colors per a cada mòbil)
SOL: 12 h    30 km; 30 km i 50 km.

Boroix en direcció a casa de Pep amb una velocitat de 8 km/h. Una horamés tard, Pep ix en direcció a casa de Boroamb una velocitat de 6 km/h. Si la distància entre les cases és de9 km:
a)Escriu les equacions.
b)Temps que tarden en trobar-se.
c)Posició en la qual es troben.
d)Distància recorreguda per cadascun d'ells.
i)Gràfiques s-t, v-t.
Sol: 1,07 h i 8,57 km;   8,57 km i 0,43 km.

Unmòbil ix des de la posició 5 km amb una velocitat de 10 km/h. Unaltre mòbil ix des de l'origen al mateix temps amb una velocitat de12 km/h. Quan aconsegueix el segon mòbil al primer? En quinaposició? Gràfiques.

Dos mòbils estan situats en la mateixa posició. El primer part amb una velocitat de 20 km/h. Dues hores després ix el segon, amb una velocitat de 30 km/h. Quan i on aconsegueix el segon al primer? Gràfiques.

ACTIVITATS PER AL DILLUNS 4:
1) Fer els mateixos apartats de l’últim exercici, però ara el vector de posició és:  
r = (5t3-2t-1,  3t2) m

2) Explica el significat físic dels components intrínsecs de l’acceleració, així com el seu sentit i direcció. Representa els components de l'acceleració amb un esquema.


ACTIVITATS DIMARTS 5
1) Fer els mateixos apartats de l’últim exercici, però ara el vector de posició és:  
r = (t3-t+1,  3t3) m


EXERCICIS 2 i 3


lunes, 18 de febrero de 2013

MOVIMIENTOS ACELERADOS

1) Un coche varía su velocidad desde el reposo hasta 100 km/h en 10 segundos. Calcula la aceleración media y explica su significado.
2) Una bicicleta frena y pasa de 10 m/s a 2 m/s en un intervalo de tiempo de 2 s. Calcula la aceleración media y explica su significado.
3) La velocidad de una moto varía de la siguiente forma:
velocidad (m/s) 1 3 5 7 10
tiempo(s) 0 1 2 3 4

Calcula la aceleración en cada intervalo de tiempo, e indica en que intervalos de tiempo el movimiento es uniformemente acelerado.

ACTIVIDADES QUE TRABAJAREMOS EN CLASE


 
 ACTIVIDADES OBLIGATORIAS PARA EL MARTES: 9 Y 10.
9) Pep sale de su casa situada a una distancia desconocida del origen con una velocidad de 18 km/h. Se sabe que lleva una aceleración de 4 m/s2. Después de 6 segundos de iniciado el movimiento se encuentra a la posición 2 km.
a) Calcula la posición inicial.
b) Escribe las ecuaciones del movimiento.
c) ¿Dónde se encontrará Pep después de medio minuto? ¿Qué velocidad llevará?
d) Cuando llegará a la posición 10 km?
e) En qué instando la velocidad se habrá triplicado?


10) Kiko se encuentra en la posición 5 km en 4 minutos, y el movimiento ha sido uniformemente acelerado. Si la velocidad inicial era de 3 m/s, calcula:
a) Aceleración.
b) Velocidad a los 5 minutos.
c) Posición después de una hora (consideramos que la posición inicial es cero).

11) Un camionero circula a 43,2 km/h, y se da cuenta de que a 300 m hay un semáforo en rojo. Calcula:
a) Aceleración necesaria para detener el camión.
b) Tiempo en que se detendrá.

Nota: Hay que plantear un sistema de ecuaciones. Conoces la velocidad inicial, la final (cero) y la distancia recorrida. Tienes un sistema de dos ecuaciones (la de la posición y la de la velocidad) con dos incógnitas (el tiempo y la aceleración). Tienes que aislar la “a” de la ecuación de la velocidad y sustituir en la otra ecuación para calcular el tiempo. Un método alternativo consiste al aplicar la siguiente ecuación:

VELOCIDAD FINAL Al CUADRADO - VELOCIDAD INICIAL Al CUADRADO = 2 · a · e

a, es la aceleración, y e es la distancia recorrida (consideramos que la distancia recorrida coincide con el desplazamiento, puesto que el movimiento no cambia de sentido).

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS PARA EL MIÉRCOLES 27: 12, 13 Y 14
12) Un móvil que sale con una velocidad de 3 m/s después de 1 km ha aumentado su velocidad hasta los 100 km/h.

a) Calcula la aceleración que lleva y el tiempo necesario para recorrer esa distancia.

Nota: Hay que plantear un sistema de ecuaciones. Conoces la velocidad inicial, la final (cero) y la distancia recorrida. Tienes un sistema de dos ecuaciones (la de la posición y la de la velocidad) con dos incógnitas (el tiempo y la aceleración). Tienes que aislar la “a” de la ecuación de la velocidad y sustituir en la otra ecuación para calcular el tiempo. Un método alternativo consiste al aplicar la siguiente ecuación:

VELOCIDAD FINAL Al CUADRADO - VELOCIDAD INICIAL Al CUADRADO = 2 · a · e

a, es la aceleración, y e es la distancia recorrida (consideramos que la distancia recorrida coincide con el desplazamiento, puesto que el movimiento no cambia de sentido).
b) Tiempo al llegar a la posición 5 km.
c) Velocidad que llevará a ese instante.
d) Posición que ocupará cuando haya pasado una hora.

13) Un móvil que sale con una velocidad de 3 m/s después de 2 min ha aumentado su velocidad hasta los 130 km/h.
a) Calcula la aceleración que lleva y las ecuaciones del movimiento.
b) Tiempo al llegar a la posición 5 km.
c) Velocidad que llevará a ese instante.
d) Posición que ocupará cuando haya pasado un cuarto de hora.

14) Un móvil circula a 40 km/h y en 100 m reduce su velocidad hasta 10 km/h. Calcula:
a) Aceleración necesaria para detener el camión.
b) Tiempo en que se detendrá.

15) Un móvil que sale con una velocidad de 30 m/s después de recorrer 3 hm ha aumentado su velocidad hasta los 150 km/h.
a) Calcula la aceleración que lleva y el tiempo necesario para *recòrrer esa distancia.
b) Tiempo al llegar a la posición 5 km.
c) Velocidad que llevará a ese instante.
d) Posición que ocupará cuando haya pasado una hora.

16) Un móvil ha salido de la posición 5 km con una velocidad desconocida. Se sabe que lleva una aceleración de 5 m/s2 y que después de 6 s de iniciado el movimiento se encuentra a la posición 5100 m.
a) Calcula la velocidad inicial.
b) Escribe las ecuaciones del movimiento.
c) Cuando llegará a la posición 100 km?
d) Con qué velocidad?

Actividades para el lunes 4 de marzo
ESQUEMA PROBLEMES CONCENTRACIONS
PROBLEMES

1) Mesclem 25 g de sucre amb 100 g d'aigua. Calcula:
a) Concentració en % en massa.
b) La quantitat de solut en 25 g de solució.
c) La quantitat de solució que conté 8 g de sucre.
d) Suposem que el volum total de la solució és igual al del dissolvent. Si la densitat de l'aigua és de 1g/mL, calcula la concentració en g/L.  Quin volum de solució hem de prendre per a beure 15 g de solut? Quant de solut hi ha en 0,25 L de solució.

2) La concentració de l'oxigen en l'aire és de 21% volum. Calcula l'aire contingut en una habitació que conté 200 L d'oxigen.
lunes, 11 de febrero de 2013

EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR Y UNIFORME

EXERCICIS MCU
EJERCICIO OBLIGATORIO PARA EL MARTES 12: 3
 1. a) Transforma els següents angles expressats en graus sexagesimals a radiants:
  0, 90, 270, 30, 180, 350
  b) Transforma els següents angles expressats en radiants a graus sexagesimals:
  2π, π, π/2, π/4
 2. Una roda es mou amb una velocitat angular de 2 rad/s. Si el radi és 0,75 m, calcula:
  a) La velocitat lineal.
  b) L'espai recorregut en un minut.
  c) L'angle descrit en eixe mateix temps.
  d) El nombre de voltes que n'ha donat.
  e) La velocitat angular en revolucions per minut (rpm)
  f) El període i la freqüència del moviment (després de l'explicació).
  g) La velocitat lineal d'un punt situat a 3 cm del centre.
 3. Una atracció de fira dona 5 voltes en 3 minuts. Si el diàmetre és de 8 m, calcula:
  a) La velocitat angular en unitats del SI.
  b) La velocitat lineal.
  c) L'angle i espai recorregut en els tres minuts i en una hora.
  d) El període i la freqüència del moviment.
  e) La velocitat lineal d'un punt situat a 10 cm del centre.
 4. El diàmetre d'una roda és de 12 cm, i gira amb una velocitat de 500 rpm. Es demana:
  a) Velocitat angular en unitats SI.
  b) Velocitat lineal.
  c) Voltes donades, espai recorregut i angle traçat en 5 minuts.
  d) Velocitat lineal d'un punt que es troba a 1 cm del centre.
  e) Període i freqüència.
 5. Calcula:
  a) La velocitat angular i lineal de la Lluna.
  b) L'espai recorregut i l'angle traçat per ella en 1 h.
  Dades: distància mitjana Terra-Lluna 384000 km. Periode de revolució de la Lluna al voltant de la Terra: 28 dies.
 6. Calcula la velocitat angular i lineal d'un punt de l'Equador terrestre. Dades: diàmetre mitjà de la Terra: 12000 km. Període de rotació: 24 h


  7.  Una roda es mou amb una velocitat angular de 70 rpm (revolucions per minut). Si el radi és 5 m, calcula:

  a) velocitat angular en unitats SI (rad/s)
  b) La velocitat lineal.
  c) L'espai recorregut en 12 minuts.
  d) L'angle descrit en eixe mateix temps.
  e) El nombre de voltes que que dona en 1 hora.
  f) El període i la freqüència del moviment.
  g) La velocitat lineal d'un punt situat a 30 cm del centre.

  8)Calcula la velocitat angular de les tres manetes d'un rellotge.

  9) En un moviment circular i uniforme la velocitat lineal d'un punt de la perifèria és de 100 km/h. Si el diàmetre és de 50 m, calcula:
  a) Velocitat angular.
  b) Angle descrit i espai recorregut en mitja hora.
  c) Velocitat en rpm.
  d) Velocitat lineal d'un punt situat a 5 m del centre.
  e) Freqüència i periode.


miércoles, 6 de febrero de 2013

VECTORES

1) Representa gràficament:

r = 5i - 3j        2·r
s = (1, 2)         -s
a = 4j              -a
b = (0,7)
m= 3i +j

2) Suma gráficament i analíticament:
s + a
b-m

3) Calcula el mòdul (indica quals poden calcularse directament):
r = -5i - 3j                        r = 4i +2j                   r = 5i
r = - j                               r = i - j                       r = -i + j 
r = j                                 r = 15i + 3j                r = 15i - 3j 

4) Donades les següents components representa el vector total, i calcula el mòdul i la direcció:
Vx=2i     Vy=-j
Vx=5i      Vy=4j
rx=-4i     ry=-2j


ACTIVITATS PER AL DIMECRES

1) Identifica com magnitud fonamental o derivada: massa, potencial elèctric, força, temperatura, temps, energia, pressió, superfície, volum, intensitat de corrent.
Indica també el nom i símbol de la unitat corresponent a cada magnitud.
2) Identifica com a magnitud escalar o vectorial: força, temperatura, velocitat, temps, acceleració, massa, volum.
3) Identifica com a unitat fonamental o derivada: A, kg, m/s2, m/s, Pa, J, s, mol, K, V, W, kg/m3, m3, cd, m.
Indica el nom de cada unitat, així com la magnitud a la que correspon.
4) Comprova que la següent equació es dimensionalment correcta:
Nota: h és l'alçària, g és l'acceleració de la gravetat. Per a facilitar el problema es pot elevar al quadrat l'expressió als dos costats abans de fer l'anàlisi dimensional.

ACTIVIDADES PARA SUBIR NOTA (VOLUNTARIAS)

SE IRÁN AÑADIENDO EN POSTERIORES FECHAS NUEVAS ACTIVIDADES. RECORDAD QUE EL EXAMEN ES EL DÍA SEIS DE MARZO. SUBIRÁN UN PUNTO EN EL EXAMEN

EJERCICIOS VOLUNTARIOS DE REPASO PARA PREPARAR EL EXAMEN


1) Un coche recorre una distancia de 4,5 m hacia la izquierda desde el instante 3,45 s hasta el instante 4,95 s. Calcula:
a) Velocidad.
b) Posición que ocupaba cuando empezó el movimiento (consideramos que el instante inicial es 0s). Se sabe que en instante 3,45 s estaba en la posición 5 m a la izquierda del origen.
c) Ecuación del movimiento (consideramos que el instante inicial es 0s).
d) Posición, desplazamiento y distancia recorrida en un tiempo de 2 h.
e) Tiempo en recorrer 4 km (a partir de la distancia recorrida se calcula la posición, y con ella, el tiempo).
f) Instante en que pasa por el origen (es decir, instante en que t=0).
g) Gráficas s-t, v-t de forma aproximada.

2) Un móvil se encuentra en el instante inicial en la posición 1,276 m. En el instante 3 segundos está en la posición 8,236 m. Si el movimiento es uniforme, calcula:
a) El desplazamiento efectuado.
b) La velocidad que lleva el móvil.
c) La ecuación del movimiento.
d) El tiempo en que llegará a la posición 522 dm.
e) Gráfica s-t, v-t aproximada.

3) Alex se mueve por una calle recta con una velocidad de 10 km/h. Cuando el cronómetro se pone en marcha se encuentra en 1 km (a la izquierda del origen). Calcula:
a) La ecuación del movimiento.
b) Su posición en t = 1 h, así como el desplazamiento efectuado y la distancia recorrida.
c) El tiempo que tarda al llegar a la posición s = 1000 hm.

4) Un ciclista hace un desplazamiento de 4500 dm en 1 minuto hacia la derecha.
a) Calcula la velocidad en m/s y en km/h.
b) Si en el instante t = 3s se encuentra en la posición 5 km calcula la posición inicial (se supone que el cronómetro marcaba 0 s cuando se puso en marcha).
c) Ecuación del movimiento.
d) Posición a los 5 min de iniciarse el movimiento, así como la distancia recorrida.
e) ¿En qué instante se encontrará en la posición 10 km?
f) Gráfica s-t, v-t aproximada.5) Una atracció de fira dona 5 voltes en 4 minuts. Si el diàmetre és de 9 m, calcula:
a) La velocitat angular en unitats del SI
b) La velocitat lineal.
c) L'angle i espai recorregut en els tres minuts i en una hora.
d) El període i la freqüència del moviment.
e) La velocitat lineal d'un punt situat a 10 cm del centre.

6) El diàmetre d'una roda és de 20 cm, i gira amb una velocitat de 50 rpm. Es demana:
a) Velocitat angular en unitats SI.
b) Velocitat lineal.
c) Voltes donades, espai recorregut i angle traçat en 5 minuts.
d) Velocitat lineal d'un punt que es troba a 1 cm del centre.
e) Període i freqüència.

lunes, 4 de febrero de 2013

VECTORS

1) Representa gràficament:

r = 5i - 3j        2·r
s = (1, 2)         -s
a = 4j              -a
b = (0,7)
m= 3i +j


2) Suma gráficament i analíticament:
s + a
b-m

3) Calcula el mòdul (indica quals poden calcularse directament):
r = -5i - 3j                        r = 4i +2j                   r = 5i
r = - j                               r = i - j                       r = -i + j 
r = j                                 r = 15i + 3j                r = 15i - 3j 


4) Donades les següents components representa el vector total, i calcula el mòdul i la direcció:
Vx=2i     Vy=-j
Vx=5i      Vy=4j
rx=-4i     ry=-2j

viernes, 1 de febrero de 2013

MOVIMIENTO CIRCULAR Y UNIFORME

APUNTES

ACTIVIDADES
1) Explica el significado físico de las siguientes magnitudes: un móvil ha descrito un ángulo φ=5rad; la velocidad de un móvil en un MCU es de ω=8 rad/s.
2) Dibuja de forma aproximada un ángulo φ que sea: mayor que 1 rad, menor que 1 rad, igual que 1 rad.
3) Pasa los siguientes ángulos expresados en grados sexagesimales a radianes:
45º, 80º, 90º, 180º
4) Pasa los siguientes ángulos expresados en radianes a grados sexagesimales:
10 rad; 4π rad; 10 rad; 3π/4 rad
5) Cálculo mental:
 Un móvil describe una vuelta completa. ¿Cuántos radianes vale el ángulo que ha descrito?
 Un móvil describe un cuarto de vuelta.  ¿Cuántos radianes vale el ángulo que ha descrito?
 En un segundo un móvil dos vueltas completas. ¿Cuál es su velocidad angular?

ANIMACIONESActividades para el miércoles: el esquema pedido en clase.