lunes, 29 de abril de 2013

DINÀMICA PRÀCTICA: APLICACIÓ DE LA SEGONA LLEI DE NEWTON

 ACTIVITATS DE REPÀS

El dilluns dia 13 treballarem continguts d'ampliació amb els alumnes que no hagen de fer la recuperació.
Per al dimarts 14 les activitats són:

ACTIVITAT 4  DEL FULL D'APUNTS (COSSOS ENLLAÇATS I FREGAMENT). IMPORTANT: LA SOLUCIÓ DE L'APARTAT A ÉS INCORRECTA: SOL: 52,34 N EN COMPTE DE 71,94 N. A L'APARTAT B L'ANGLE QUE FORMA LA FORÇA ÉS DE 25º, NO DE 45º.
ES RECOMANA INTENTAR FER EL PROBLEMA SENSE VORE EL SOLUCIONARI.
SOLUCIONS
SOLUCIONS

ACTIVITAT 5 DEL FULL DE FREGAMENT
SOLUCIÓ
SOLUCIÓ

APUNTS COSSOS ENLLAÇATS I FREGAMENT
Activitats per al divendres:
- Acavar activitat 2 dels apunts. Nota: si per acció del seu pes baixava amb acceleració, la força que cal aplicar per a què baixe amb velocitat constant tindrà sentit contrari al de la component paral·lela al pla del pes.
- Questions sobre el TERCER PRINCIPI: després de llegir la teoria corresponent al tercer principi així com les notes de classe, respon a les següents qüestions:

a) Per què quan una pilota de tennis colpeja a la paret rebota, i no obstant açò la paret no es mou? Recorda que segons Newton experimenten la mateixa força.
b) Per què en fer un tret l'arma experimenta una força de reculada?
c) Explica el que succeeix a un globus quan s'unfla i se solta sense fer-li el nus.
d) La força que exerceix un cavall sobre el carro del que tira és igual i de sentit oposat a la qual aquest fa sobre ell. Com expliques que aconseguisca moure-ho?
i) Un astronauta ha eixit a l'exterior de la nau per a efectuar una reparació i el seu cable de subjecció amb la nau s'ha partit. Si en la mà té una clau anglesa, què podria fer amb la clau per a tornar a la nau?
f) Dos patinadors, xic i xica estan agafats de la mà sobre una pista de gel. En un moment determinat el xic espenta a la xica. Explica:
Com són les forces que actuen sobre tots dos? Qui canviarà més la seua velocitat? Nota: la massa del xic és major que la de la xica.ACTIVITATS DINÀMICA
1) Una persona de 72 kg de massa es troba dins d’un ascensor damunt d’una bàscula. Calcula:
a) La lectura de la bàscula si l’ascensor puja accelerant amb a=1,5 m/s2.
b) La lectura de la bàscula si l’ascensor puja frenant amb a=1,5 m/s2.
c) La lectura de la bàscula si l’ascensor baixa accelerant amb a=1,5 m/s2.
d) La lectura de la bàscula si l’ascensor baixa frenant amb a=1,5 m/s2.
e) La lectura de la bàscula si puja o baixa amb velocitat constant.
f) La lectura de la bàscula si es trenca el cable de l’ascensor.

2) Calcula la lectura d’una bàscula damunt de la qual hi ha un objecte de 25 kg de massa si:
a) La bàscula està dins d’un ascensor que puja augmentant la velocitat 1,5 m/s cada segon.
b) La bàscula està dins d’un ascensor que puja disminuint la velocitat 1,5 m/s cada segon.
c) Davalla a velocitat constant.
Sol: 282,5 N 207,5 N 245 N

3) Un globus amb tots els seus accessoris té una massa de 180 kg i baixa augmentant la seva velocitat amb una acceleració de 0,2 m/s2. Dibuixa el diagrama de forces i calcula:
a) El valor de la força que estira del globus cap amunt (empenyiment).
b) Si l’empenyiment és constant, calcula la massa que ha de tindre el globus per a què puge amb la mateixa acceleració. Quant de llast hi ha que soltar?
Sol: E=1728 N; Llast=7,2 kg.

4) Un xicot es troba a la cabina d’un ascensor que puja accelerant i vol mesurar-ne l’acceleració. Per a fer-ho suspén un cos de 0,6 kg de l’extrem d’un dinamòmetre i observa que aquest indica 6,9 N.
a) Dibuixa els parells de forces acció-reacció que actuen sobre el cos i sobre el moll del dinamòmetre.
b) Planteja la Segona Llei de Newton i calcula l’acceleració.
c) Calcula la força que llig el dinamòmetre si l’ascensor puja frenant amb la mateixa acceleració.

5) Apliquem una força de 8 N sobre un cos de 2 kg amb un angle de 37° sobre l’horitzontal. Això provoca un moviment en direcció horitzontal.
a) Dibuixa un diagrama que represente totes les forces que actuen sobre el cos. Dedueix la direcció i sentit de la força resultant (se suposa que no hi ha fregament).
b) Calcula l’acceleració i la força normal.

6) Ara apliquem la mateixa força que a l’exercici anterior però amb un angle de 37° per davall de l’horitzontal. Repeteix els càlculs.

7) Calcula la força que cal aplicar al següent cos de 4,5 kg de massa per a que no es moga (o bé para que es moga amb velocitat constant):
Compara el resultat amb la força que caldria fer per alçar el cos verticalment amb velocitat constant. Comenta el resultat obtingut.8) Ara apliquem al cos anterior una força de 37 N paral·lela al pla inclinat. Calcula el valor de l’acceleració del cos si:
a) La força és aplicada cap amunt.
b) La força és aplicada cap avall.viernes, 26 de abril de 2013

EXAMEN DE DIBUJOS

ENLACE DE DESCARGA
Recuerda que son los dibujos correspondientes al viento, glaciares, aguas salvajes, ríos, aguas subterráneas y mar.

miércoles, 24 de abril de 2013

QUANTITAT DE MOVIMENT

1) En les següents figures s'ha representat una col·lisió en una direcció horitzontal. Les fletxes representen els vectors velocitat de cada cos.


Les dades del problema són:
Massa bola roja: 5 kg
Massa bola blava: 8000 g

Velocitats abans de la col·lisió (mòduls):
Bola roja: 6 m/s
Bola blava: 3 m/s

Velocitats després de la col·lisió (mòduls):
Bola roja: 5,072 m/s
Bola blava: 3,92 m/s

Es demana:
a) Representa en un dibuix i calcula els vectors quantitat de moviment de cada cos abans i després de la col·lisió.
b) Calcula el vector quantitat de moviment total del sistema, abans i després de la col·lisió.A quina conclusió podem arribar? Quin principi es compleix?
c) Dibuixa les forces d'acció i reacció a l'instant de la col·lisió. Completa: eixes forces tenen la mateixa___________però sentits_____________. El seu mòdul és el__________. No s'anul·len perquè_________________.
d) Considera ara el sistema en conjunt. Quant val la força resultant? Quina conseqüència té aquest fet per a la quantitat total de moviment del sistema?
SOLUCIONS
SOLUCIONS

PROBLEMES PER AL DILLUNS

2) Un projectil de 150 g de massa impacta en un bloc de fusta de 15 kg, inicialment en repòs, amb una velocitat de 300 km/h. Si després de l'impacte s'uneixen i es desplaçen junts, calcula la velocitat final del sistema. Calcula l'energia cinètica abans i després del xoc i dedueix de quin tipus és el xoc. Ec=1/2 m v2
Solució: 0,825 m/s.
Eci=5,16 J     Ecf=5,2
3) Es produeix un xoc entre dos partícules de masses 1,2 kg i 1,8 kg. Abans del xoc les velocitats són 6 m/s i 3,2 m/s respectivament, i es mouen en el mateix sentit. Després del xoc la velocitat de la partícula més gran és de 5,44 m/s. Calcula:
a) La velocitat de la partícula xicoteta. Sol: 2,64 m/s.
b) La quantitat de moviment que s'ha transferit entre les partícules. Sol: 4,032 kg m/s.
c) Dedueix de quin tipus és el xoc (compara Ec total del sistema abans i després del xoc). Sol: Ec total abans i després és 30,816 J.
4) Es produeix un xoc entre dos partícules de masses 8 kg i 100 kg que es mouen en la mateixa direcció però en sentits contraris.  Abans del xoc les velocitats són 4 m/s i 5 m/s (mòduls) respectivament. Després del xoc la velocitat de la partícula més gran és de 3,667 m/s, i la partícula es mou en el mateix sentit que abans del xoc. Calcula:

a) La velocitat de la partícula xicoteta. Sol: -12,67 m/s.
b) La quantitat de moviment que s'ha transferit entre les partícules. Sol: 133,36 kg m/s,
 -133,36 kg m/s
c) Dedueix de quin tipus és el xoc (compara Ec total del sistema abans i després del xoc). Sol: Ec total abans i després és 1314 J (fes l'arredonimen a les unitats).
5) Una granada de 2 kg de massa que duu una velocitat de 100 m/s explota en dos fragments de 1,5 kg i 0,5 kg que ixen en la mateixa direcció i sentit. Si el fragment gran ix a 300 m/s, calcula la velocitat del xicotet.
Sol: -500 m/s (suposem que el gran ix en sentit positiu).

martes, 23 de abril de 2013

ENLLAÇ QUÍMIC

APUNTS

PER AL DIJOUS 25:
ACTIVITAT 1 DELS  APUNTS
Què és un enllaç químic?
Indica el grup i periode al que pertanyen els següents elements:
Li, H, F, Cl, Br, He, Ar
Indica el nombre d'electrons que tenen en l'última capa, així com el nom de capes electròniques.

VIDEO 1: GASOS NOBLES

VIDEO 2: ENLLAÇ IÒNIC

lunes, 22 de abril de 2013

SEGONA I TERCERA LLEI DE NEWTON


APUNTS SEGONA I TERCERA LLEI

ACTIVITATS DIMECRES 24 ABRIL: les dels apunts
1) Demostra que la primera Llei de Newton és un cas particular de la segona.

2) Nota: als problemes de les imatges següents quan parlem de força ens referim a Força resultant.ACTIVIDADES PARA EL MARTES 7 DE MAYO

ACTIVIDADES PARA EL MIÉRCOLES 8 DE MAYO
APUNTES:


DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR

Como sabemos, según la Primera Ley de Newton en un movimiento rectilineo y uniforme no actúa ninguna fuerza resultante, de forma que la velocidad es constante en módulo, dirección y sentido.
Como vimos en temas anteriores en el movimiento circular y uniforme existe una aceleración, llamada aceleración centrípeta, ac. De acuerdo con la Segunda Ley de Newton, existirá una fuerza directamente proporcional a esa aceleración, denominada
fuerza centrípeta, que representaremos por el símbolo Fc. La relación matemática vendrá dada por la segunda ley de Newton: 

Fc=m·ac

Por tanto, Fc es una fuerza que tiene la misma dirección y sentido que ac. Esa fuerza es la responsable del cambio de la dirección de la velocidad.

La dirección de la fuerza centrípeta es el radio de la circunferencia, y su sentido es hacia el centro. El valor del módulo de la aceleración centrípeta depende del valor de la velocidad del móvil y del radio de la circunferencia sobre la que se describe la trayectoria

La fuerza centrípeta está presente en muchas situaciones de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando vamos sentados en un vehículo que toma una curva el lateral del vehículo nos aplica una fuerza centrípeta que hace que nuestra trayectoria sea circular. Nosotros ejercemos otra fuerza (centrífuga) sobre el lateral del coche.

Asimismo esta fuerza centrípeta impide que el coche siga en línea recta, ya que la fuerza de rozamiento de las ruedas con el suelo origina un par de fuerzas, una de las cuales es la fuerza centrípeta, que provoca un cambio en la dirección del vehículo. La otra fuerza, la centrífuga, es la que ejercen las ruedas sobre la carretera.

La fuerza centrípeta en el caso del coche depende entre otras cosas del rozamiento, por ello en una carretera helada el efecto de la fuerza centrípeta es menor. 

Una de las posibles aplicaciones futuras de la fuerza centrípeta sería la creación de gravedad artificial en las naves espaciales.
 


ACTIVIDADES: explica utilizando el concepto de fuerza centrípeta el funcionamiento de una lavadora cuando conectamos el centrifugado (Qué tipo de movimiento tiene la ropa, por qué se mueve así (qué tipo de fuerza actúa sobre ella), qué le ocurre al agua, en qué dirección sale el agua del tambor).

Dibuja el par acción-reacción e identifica las fuerzas centrípeta y centrífuga en las situaciones siguientes:
- El sistema Sol-Tierra.
- Una mano hace girar con un MCU una piedra utilizando una cuerda.
- Un coche toma una curva.ACTIVIDADES MARTES 7 DE MAYO:
APUNTES EN PDF

TERCER PRINCIPIO: después de leer la teoría correspondiente al tercer principio (página 3) , así como las notas de clase, responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Por qué cuando una pelota de tenis golpea a la pared rebota, y sin embargo la pared no se mueve? Recuerda que según Newton experimentan la misma fuerza.
b) ¿Por qué al hacer un disparo el arma experimenta una fuerza de retroceso?
c) Explica lo que sucede a un globo cuando se hincha y se suelta sin hacerle el nudo.
d) La fuerza que ejerce un caballo sobre el carro del que tira es igual y de sentido opuesto a la que éste hace sobre él. ¿Cómo explicas que consiga moverlo?
e) Un astronauta ha salido al exterior de la nave para efectuar una reparación y su cable de sujeción con la nave se ha partido. Si en la mano tiene una llave inglesa, ¿qué podría hacer con la llave para regresar a la nave?
f) Dos patinadores, chico y chica están cogidos de la mano sobre una pista de hielo. En un momento determinado el chico empuja a la chica. Explica:
¿Cómo son las fuerzas que actúan sobre ambos? ¿Quién cambiará más su velocidad? Nota: la masa del chico es mayor que la de la chica.

DIBUJA LOS PARES DE ACCIÓN Y REACCIÓN EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:
a) Objeto situado sobre un plano.
b) Imán que atrae a un objeto metálico.
c) La Tierra atrae a la Luna, que gira a su alrededor.
d) Un cohete expulsa gases por su parte inferior.
e) Un arma dispara un proyectil.
DICTADA EN CLASE:
Un objeto de 5 kg es arrastrado por una superficie horizontal con una cuerda. La fuerza de rozamiento vale 23 N. Aplica la segunda ley de Newton y calcula el valor de la fuerza aplicada con la cuerda si:
a) La velocidad es constante.
b) La velocidad cambia de 3 a 12 m/s en 6 s.
c) La velocidad disminuye de 6 a 1 m/s en una distancia de 10 m.
d) Calcula también el valor de la fuerza normal.
SOLUCIONES: a) 23 N  b) a=1,5 m/s2   F=30,5 N   c) a=1,75 m/s2 (valor del módulo, pues a es negativa)  F=14,25 N. d) 49 N.

ACTIVIDAD ADICIONAL:
Un objeto de 40 kg de masa se mueve libremente hasta detenerse. La velocidad inicial es de 18 km/h y recorre 25 m hasta pararse. Calcula:
a) Aceleración de frenado.
b) Dibuja las fuerzas que actúan.
c) Aplica la segunda ley de Newton y calcula el valor de la fuerza de rozamiento.
d) Queremos que el objeto se mueva hacia la derecha y acelere; el valor de la aceleración es de 4 m/s2. Calcula la fuerza que tendremos que aplicar para conseguirlo.
e) Calcula la fuerza que tendremos que aplicar para que el objeto se mueva con velocidad constante.
f) Calcula el valor de la fuerza normal.
SOLUCIONES:
a) 0,5 m/s2 (módulo) b)Actúan tres fuerzas, peso, normal y fuerza de rozamiento. c) 20N d)180N e)20N
f) 392N

ACTIVIDADES MARTES 30:
DICTADA EN CLASE:

4) Un móvil de 5 kg de masa se mueve libremente (se supone que no hay

fuerza motriz) con una determinada velocidad, y por acción del rozamiento se

 para después de 10 s. La fuerza de rozamiento vale 1000 N.

Dibuja las fuerzas que actúan y aplica la segunda ley de Newton para calcular

la aceleración.6) Un caballo arrastra sobre un terreno horizontal una piedra de masa 500 kg.

 La fuerza de rozamiento de la piedra con el suelo vale 2000 N. Partiendo del

reposo, el caballo avanza horizontalmente, con una fuerza motriz de 2600 N.

Dibuja las fuerzas que actúan y aplica la segunda ley de Newton para

calcular:

a) La aceleración y la velocidad tras 10 s

b) Si a partir de ese instante, la fuerza que ejerce el caballo es de 1000 N,

¿qué sentido tendrá la fuerza resultante? ¿Cuál será la nueva aceleración?


ACTIVIDADES LUNES 29: las dos de la imagen del final de la entrada.


1) En una frenada brusca, ¿hacia dónde se mueven los pasajeros de un coche respecto de un observador situado en su interior? ¿Cómo se mueven respecto de un observador situado en su exterior? ¿Por qué es importante ponerse el cinturón de seguridad?

2) Un coche va por una carretera recta a la velocidad constante de 90 km/h. ¿Qué fuerza resultante experimenta? ¿Podríamos decir lo mismo si la carretera tuviera curvas?

3) A continuación representamos una gráfica posición tiempo:


Identifica el tipo de movimiento y di si actúa fuerza resultante sobre el móvil.

4) Un coche de 1000 kg de masa arranca en línea recta con una aceleración de 2,5 m/s2. Calcula la fuerza resultante. ¿Qué aceleración provocaría la misma fuerza sobre un cuerpo de 1500 g?

ACTIVIDADES MARTES 23

Después de leer los apuntes en PDF, APUNTES, correspondientes a la 2ª Ley de Newton, realiza las siguientes actividades:
1) La inercia es......
2) Si aplicamos la misma fuerza resultante a dos cuerpos de distinta masa, ¿cuál tiene más inercia?
3) Escribe la expresión matemática de la Segunda Ley de Newton e identifica cada uno de los términos.
4) Hemos obtenido los siguientes datos:
Fuerza resultante (N)      2      4      6       8      10
Aceleración (m/s2)        0,5    1     1,5     2       2,5
Representa FRES    frente a la aceleración.
Identifica el tipo de gráfica.
Calcula el valor de la pendiente. ¿Qué nombre recibe esa constante?
La fuerza resultante y la aceleración son magnitudes.....miércoles, 17 de abril de 2013

ACTIVIDADES PARA EL LUNES 22

2) Apliquem sobre un moll una força de 2 N i l’allargament és de 4 cm.
a) Calcula el valor de K en unitats del SI.
b) Quina força hem d’aplicar per a que l’allargament siga de 0,015 m?

3) La longitud d’un moll és de 25 cm i la seua constant d’elasticitat és de 50 N/m . Si apliquem una força de 2,5 N, quina serà la longitud final del moll?

4) Sobre un moll que té una longitud inicial de 28 cm s’aplica una força de 10 N que fa que el moll s’allargue fins a mesurar 30 cm. Calcula:
a) K en unitats del SI.
b) Longitud del moll i alargament si apliquem una força de 2 N.
c) Força aplicada si l’allargament és de 12 cm.

DESPUÉS DE LEER LA TEORIA DE LA ANTERIOR ENTRADA RAZONA LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

CUESTIONES PARA PENSAR. INDICA SI SON V o F, y razona el porqué:

- Un cuerpo puede estar en movimiento aunque no actúen fuerzas sobre él.

- Si aplicamos una fuerza sobre un cuerpo éste se pone en movimiento.

- En un MCU no actúan fuerzas, puesto que la velocidad es constante.

- Si aplicamos una fuerza a un cuerpo cambiamos su velocidad.

- Para cambiar la velocidad, la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo tiene que ser diferente a cero.

- Estamos empujando un objeto. Si dejamos de aplicar la fuerza el objeto se para porque vuelve a su estado natural que es el reposo.

- Los objetos no se mueven si sobre ellos no actúa una fuerza resultante.

ACTIVITATS PER AL DIVENDRES 19

Llegir la teoria de l'entrada anterior i contestar a les qüestions finals de V o F. Fer els exercicis de composició de forces.

martes, 16 de abril de 2013

DINÁMICA: LEYES DE NEWTON


FORCES I DEFORMACIONS (ACTIVITATS PER AL DIMECRES 16).

1)      Quin  ésel significat física de la constant d’elasticitat? Tenim dos mollsamb diferents constants d’elasticitat K1 i K2 respectivament(K1<K2). Si apliquem la mateixa força, dedueix matemáticamentquin dels dos molls s’allargarà més.

2)      Apliquemsobre un moll una força de 2 N i l’allargament és de 4 cm.
a)      Calculael valor de K en unitats del SI.
b)      Quinaforça hem d’aplicar per a que l’allargament siga de 0,015 m?

3)      Lalongitud d’un moll és de 25 cm i la seua constant d’elasticitatés de 50 N/m . Si apliquem una força de 2,5 N, quina serà lalongitud final del moll?

4)      Sobreun moll que té una longitud inicial de 28 cm s’aplica una forçade 10 N que fa que el moll s’allargue fins a mesurar 30 cm.Calcula:
a)      Ken unitats del SI.
b)      Longituddel moll i alargament si apliquem una força de 2 N.
c)      Forçaaplicada si l’allargament és de 12 cm.COMPOSICIÓ DE FORCES. 

Què ocorre si sobre un cos actua més d'una força?
Podem obtenir només una que produïsca el mateix efecte que totes actuant 
alhora. Açò s'aconsegueix sumant vectorialment les forces actuants.

Forces amb la mateixa adreça i sentit: se sumen els mòduls. 
La força resultant té la mateixa adreça i sentit que les forces composades i 
el seu mòdul és la suma de les actuants.


Forces de la mateixa adreça i sentit contrari: es resten els mòduls. La força 
resultant té la mateixa adreça i el seu sentit és el de la força de major 
mòdul.Si sobre el cos que considerem actuen forces que formen cert angle amb
l'adreça del desplaçament, el millor és recórrer a la descomposició del
vector per a obtenir dues forces perpendiculars equivalents per força
aplicada:ACTIVITATS DE COMPOSICIÓ DE FORCES:

1) Tenim dues forces en l'adreça horitzontal que actuen sobre un cos. Els mòduls de les mateixes són F1=3N i F2=5N.
- Representa amb vectors les dues forces. Fes un altre dibuix en el qual representes la força resultant FRES.
- Calcula el mòdul de la força resultant.

CASOS:
a) F1 i F2 sentit dreta.
b) F1 i F2 sentit esquerra.
c) F1 sentit dreta F2 sentit esquerra.
d) F1 sentit esquerra. F2 sentit dreta.

2) Calcula la força resultant del dibuix (en el que hi ha tres forces, F,P,N), mòdul i vector si:
- N=27,69N, el cos té una massa de 3 kg (recorda que P=mg).
- F=5N i l'angle és de 20º.PRIMERPRINCIPI DE LA DINÀMICA.
Idees sobre el moviment prèvies a les investigacions de Galileo 
(sXVI,XVII) vigents des de l’època de Aristóteles (s. IV a.C): l’estat 
natural de qualsevol cos és el repòs (si sobre un cosdeixen d’actuar les 
forces el cos s’atura).

Pera mantindre un cos en moviment s’ha d’aplicar una força.


Experiènciesde Galileo: si disminuïm la fricció el cos recorre més
distància.Si fórem capaços d’eliminar la fricció el cos no s’aturariamai,
continuaria amb un moviment rectilini i uniforme.

L’estatnatural de qualsevol cos és el MRU. Un cos pot continuar en
movimentsense necessitat de que se li aplique una força.

Isaac Newton (1642 – 1727), va publicar en 1687 en un llibre fonamental titulat “Principis matemàtics de la Filosofia Natural” les
conegudes com a Lleis de la Dinàmica o Lleis de Newton.

Newtonva sintetitzar les idees de Galileu en l’anomenat Primer Principi 
de la Dinàmica.
Primera Llei de Newton o Principi d'Inèrcia
Si sobre un cos no actua cap força, o totes les que actuen
es compensen donant una resultant nul·la, el cos no variarà la seua
velocitat. Açò és: si està en repòs, roman en repòs; si
es mou, ho farà amb moviment rectilini i uniforme (v =cte)
Repòs i moviment rectilini i uniforme són estats d'equilibri
del cos (sobre ell no actua força neta alguna) i són
físicament equivalents.

La força RESULTANT és la que provoca canvis en la velocitat.

Questions V o F:

-Un cos pot estar en moviment encara que no actuen forces sobre ell.

-Si apliquem una força sobre un cos es posa en moviment.

- En un MCU no actuen forces, ja que la velocitat és constant.

- Si apliquem una força a un cos canviem la seva velocitat.

-Per a canviar la velocitat la força resultant que actua sobre un cosha 
de ser diferent a zero.Concepted’inèrcia: tendència d’un cos a mantenir el seu estat de repòs
o de moviment. Resistència d’un cos a canviar la seva velocitat(tant en
mòdul com velocitat).

DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTOS


ACTIVIDADES PARA EL MIÉRCOLES:

1) Tenemos dos fuerzas en la dirección horizontal que actúan sobre un cuerpo. Los módulos de las mismas son F1=3N y F2=5N.
a) Representa con vectores ambas fuerzas. Haz otro dibujo en el que representes la fuerza resultante FRES.
b) Calcula el módulo de la fuerza resultante.
CASOS:
a) F1  y  F2 sentido derecha.
b) F1  y  Fsentido izquierda.
c) F1      sentido derecha          F2 sentido izquierda.
d) F1     sentido izquierda.           F2   sentido derecha.

2) Un objeto se mueve hacia la derecha sobre un plano con rozamiento bajo la acción de una cuerda. Representa todas las fuerzas que actúan sobre él.

3) Un objeto se mueve subiendo por un plano inclinado bajo la acción de una fuerza F paralela al plano . Hay rozamiento. Representa todas las fuerzas que actúan sobre él.PRIMER PRINCIPIO DE LA DINÁMICA: CONCEPTO DE INERCIA

Ideas sobre el movimiento previas a las investigaciones de Galileo (s XVI,XVII) vigentes desde la época de Aristóteles (s. IV a.C):

El estado natural de cualquier cuerpo es el reposo (si sobre un cuerpo dejan de actuar las fuerzas el cuerpo se para).

Para mantener un cuerpo en movimiento se tiene que aplicar una fuerza.
Experiencias de Galileo:

Si disminuimos la fricción el cuerpo recorre más distancia al dejar de aplicar la fuerza. Si fuéramos capaces de eliminar la fricción el cuerpo no se pararía nunca, continuaría con un movimiento rectilíneo y uniforme.

Por tanto:

El estado natural de cualquier cuerpo es el movimiento rectilíneo y uniforme. Un cuerpo puede continuar en movimiento sin necesidad de que se le aplique una fuerza para mantener ese movimiento. Ejemplo: las naves espaciales.Newton sintetizó las ideas de Galileo en el llamado primer principio de la Dinámica.La fuerza RESULTANTE es la que provoca cambios en la velocidad. 


Puede darse el caso de que fuerza aplicada a un cuerpo no provoque cambios en su velocidad. Por ejemplo, un cuerpo situado sobre una mesa está sometido a la acción de la fuerza peso, pero no se mueve porque esta fuerza se contrarresta con la fuerza normal ejercida por el plano. En consecuencia, la fuerza resultante es cero, y el cuerpo no se mueve.

Concepto de inercia: tendencia de un cuerpo a mantener su estado de reposo o de movimiento. Resistencia de un cuerpo a cambiar su velocidad (tanto en módulo como velocidad).


CUESTIONES PARA PENSAR. INDICA SI SON V o F, y razona el porqué:

- Un cuerpo puede estar en movimiento aunque no actúen fuerzas sobre él.

- Si aplicamos una fuerza sobre un cuerpo éste se pone en movimiento.

- En un MCU no actúan fuerzas, puesto que la velocidad es constante.

- Si aplicamos una fuerza a un cuerpo cambiamos su velocidad.

- Para cambiar la velocidad, la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo tiene que ser diferente a cero.

- Estamos empujando un objeto. Si dejamos de aplicar la fuerza el objeto se para porque vuelve a su estado natural que es el reposo.

- Los objetos no se mueven si sobre ellos no actúa una fuerza resultante.


miércoles, 10 de abril de 2013

LA TAULA PERIÒDICA

http://www.emaimone.net/taula_per/index_taula.htm

APUNTS TAULA

ACTIVITATS (PER AL DIJOUS FER):
a) Símbol i nom dels elements que vam indicar a classe.
b) Les activitats 1, 2 i 3 del llistat següent:
1) Completa la següent taula abreujada amb els símbols adequats (no més el símbol, el nom no cal):

2) Completa la següent taula:

Element
Símbol
Metall/no metall/ Gas noble
ClorHe


Sn

BromCu

Sofre


PlataHg


Sb

Radó
3) Completa la següent taula:

SÍMBOL
Z
nº neutrons
A
nº total electrons
14C

8


Sr2+
38

87

146U

92


4) a) Dibuixa utilitzant el model de distribució en capes un àtom de calci. Z=20. Indica de forma raonada el grup i el periode en què es troba.
b) Sabent que aquest àtom perd dos electrons, completa el següent esquema:
Ca - ___ → Ca
b) En què es transforma? Segueix sent el mateix element? Per què?
c) Completa: el calci ha adquirit la configuració electrònica del _______, que és un_____ __________.

5) Característiques principals de la taula periòdica: 
- Els grups també reben el nom de……………….. En total hi ha
- Els períodes també reben el nom de……………… En total hi ha
- Els dos científics que més van contribuir al seu desenvolupament van ser……………… en el segle ………….i………………en el segle………..
- En la taula periòdica actual els elements s'ordenen segons
- Els elements d'un grup tenen
- Aquestes propietats estan relacionades amb el nombre d’ és a dir amb els de
- Els elements del grup 18 són els i es caracteritzen per ser molt No es amb altres . Tenen 8 en l’ capa, excepte l’heli, que .

6) Escriu la reacció de formació dels ions K+, S2-, N3-, Ba2+, i indica si són cations o anions.
7) Dibuixa l'estructura electrònica de capes dels anteriors ions i dels àtoms neutres dels quals procedeixen. Quants electrons tenen els ions en l'última capa? Raona el grup i el periode en què es trobaran.
8) Completa amb el nom i símbol (cerca l’informació necessària per internet):
- Els dos elements més abundants de l'univers:
- Els elements més abundants en la matèria viva:
- Els elements fonamentals de l'atmosfera:
- Elements que formen el cos humà:
- Exemples de metalls:
- Exemples de no metalls:
- En quina zona de la taula periòdica se situen els metalls?:
- I els no metalls?:
- On se situen els semimetalls?
Exemples.