viernes, 22 de noviembre de 2013

APUNTES TEMA 2

APUNTES TEMA 2 (LOS IRÉ SUBIENDO TODOS A ESTA CARPETA)
Nota: en la hoja ModAtomicos (3) hay una errata: el valor de A no es negativo, es positivo, A=13,6 eV.
EXPERIMENTO DE RUTHERFORD


VÍDEO EXPLICATIVO PARA EL CÁLCULO DE TODAS LAS POSIBLES COMBINACIONES DE NÚMEROS CUÁNTICOS PARA UN NIVEL DETERMINADO:


lunes, 18 de noviembre de 2013

DEURES 3r ESO 2013-2014

3r ESO A
Divendres 31a) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 15ºC. Quina és la més soluble?
b) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 65ºC. Quina és la més soluble?
c) Quants grams de A(corba) podem dissoldre en 126 g d'aigua a 25 ºC? (Pista, primer calcula la solubilitat d'A i després fes una proporció).
d) Si a 90ºC afegim 204 g de la substància B(recta) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
e) Si a 25ºC afegim 48 g de la substància A (corba) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
f) A quina temperatura tenen les dues substàncies la mateixa temperatura?
 Divendres 17:
 Explica amb la teoria cinètica:
- En una olla a pressió (on la pressió és elevada) l'aigua bull a 140 ºC.
- Canvi d'estat: Evaporació.
- Canvi d'estat: Ebullició.
- Tenim un gas tancat en una recipient amb una paret mòbil (pistó). Si el volum disminueix augmenta la pressió (la temperatura es manté constant). Ací tens unes imatges:

- Tenim un gas tancat en un recipient amb una paret mòbil (volum variable). Si augmenta la temperatura, augmenta el volum, i la pressió es manté constant.

- Tenim un gas tancat en un recipient de parets fixes (volum constant). Si augmenta la temperatura, augmenta la pressió:

Dilluns 13:
Després de llegir la teoria
http://dl.dropboxusercontent.com/u/20501291/TEORIA%20CINETICOMOLECULAR.pdf
Explica amb la teoria cinètica:
- Un sòlid té forma fixa; un sòlid té volum fix; no té capacitat de fluir.
- Un gas no té forma fixa; no té volum fix; té capacitat de fluir
- Un gas ocupa tot el volum del recipient que el conté.
- Un líquid no té forma fixa; té capacitat de fluir.
- Un líquid té volum fix.
- Quan comprimim un gas aquest ocupa menys volum.
- Quan expandim un gas ocupa més volum.
- En obrir una botella de colònia podem olorar un perfum.

- Amb la calor la roba s'asseca abans.Dilluns 15:
Activitat 13 del full de problemes del tema 2
https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m

Divendres 13:
Activitats 1, 2, 3  del full de reforç següent:
https://www.dropbox.com/s/t575lfybp6f9mqf/ACTIVITATS%20DE%20REFOR%C3%87.pdf

Dilluns 9:
Dilluns 2: activitats 15, 16, 17 del full de problemes del tema 2
Divendres 29: activitats 9,10,11 del full de problemes del tema 2
https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m


3r ESO B


Deures per al dilluns 10
Problemes 6, 7 i 8 del full d'exercicis de concentracions
https://www.dropbox.com/s/zhztu63vwh178ta/concentracions%20problemes.pdf

Dijous 30


a) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 15ºC. Quina és la més soluble?
b) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 65ºC. Quina és la més soluble?
c) Quants grams de A(corba) podem dissoldre en 126 g d'aigua a 25 ºC? (Pista, primer calcula la solubilitat d'A i després fes una proporció).
d) Si a 90ºC afegim 204 g de la substància B(recta) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
e) Si a 25ºC afegim 48 g de la substància A (corba) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
f) A quina temperatura tenen les dues substàncies la mateixa temperatura?


Dijous 16:
 Explica amb la teoria cinètica:
- En una olla a pressió (on la pressió és elevada) l'aigua bull a 140 ºC, i no a 100ºC.
- Canvi d'estat: Evaporació.
- Canvi d'estat: Ebullició.
- Tenim un gas tancat en una recipient amb una paret mòbil (pistó). Si el volum disminueix augmenta la pressió (la temperatura es manté constant). Ací tens unes imatges:

- Tenim un gas tancat en un recipient amb una paret mòbil (volum variable). Si augmenta la temperatura, augmenta el volum, i la pressió es manté constant.

- Tenim un gas tancat en un recipient de parets fixes (volum constant). Si augmenta la temperatura, augmenta la pressió:

Dilluns 13:
Després de llegir la teoria
http://dl.dropboxusercontent.com/u/20501291Dilluns 13: activitat 4 del full de reforç següent (excepte la cristalització):
https://www.dropbox.com/s/t575lfybp6f9mqf/ACTIVITATS%20DE%20REFOR%C3%87.pdf

Després de llegir la teoria
http://dl.dropboxusercontent.com/u/20501291/TEORIA%20CINETICOMOLECULAR.pdf
Explica amb la teoria cinètica:
- Un sòlid té forma fixa; un sòlid té volum fix; no té capacitat de fluir.
- Un gas no té forma fixa; no té volum fix; té capacitat de fluir
- Un gas ocupa tot el volum del recipient que el conté.
- Un líquid no té forma fixa; té capacitat de fluir.
- Un líquid té volum fix.

Dilluns 15:
Activitat 12 del full de problemes del tema 2: https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m

Dijous 12:
Activitat 15 del full de problemes del tema 2: https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m
Dilluns 9: activitats 1,2 i 3 del full de reforç següent:
https://www.dropbox.com/s/t575lfybp6f9mqf/ACTIVITATS%20DE%20REFOR%C3%87.pdf
Dilluns 2: activitats 10, 11, 17 del full de problemas del tema 2.
Dijous 28: activitats 6, 9 del full de problemes del tema 2. L'enllaç de descàrrega el teniu ací:
https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m
Segon exercici d'activitats de conversió d'unitats fins a l'activitat i
Enllaç de descàrrega: https://www.dropbox.com/s/9zk9keikjwhvwr6/conversi%C3%B3.pdf

miércoles, 6 de noviembre de 2013

CONTINGUTS PRIMER CONTROL, ACTIVITATS PER A PUJAR NOTA, DEURES DIJOUS I DIVENDRES


ACTIVITATS PER AL DILLUNS 18:

1)      Explica la diferència entre propietat general i propietat específica.
2)      Què és una substància? Dóna exemples.
3)      Classifica com a propietat general i propietat específica:
massa, densitat, temperatura, temperatura de fusió, volum
4)      Escriu la fórmula de la densitat. Indica en quines dues unitats pot expressar-se.
5)      Transforma les següents unitats. Fixa’t en l’exemple:
Exemples: 3 g/cm3=3000 kg/m3     450 kg/m3=0,45 g/cm3
5 g/cm3=                                            4 kg/m3=                            
5,6 g/cm3=                                         45,03 kg/m3=    
0,09 g/cm3=                                      5000 kg/m3=
6)      Llig la taula de mesures que vam fer a classe (recorda que vam mesurar la massa i el volum de diferents objectes). Contesta a les qüestions amb exemples:
a)      És possible que un objecte tinga més volum que altre però menys massa?
b)      És possible que dos objectes tinguen el mateix volum però diferent massa? DEURES PER AL DIJOUS 7 (TERCER B) DIVENDRES 8 (TERCER A)
 
1)Copia la taula després de memoritzar-la (sí, hi ha que copiarla altra vegada, no ho dubteu!!) dels múltiples i submúltiples explicada a classe.

2)Transforma els múltiples i submúltiples a la unitat corresponent substituint
el valor del múltiple o submúltiple:

12 GHz           2 km
0,6 Mm         7 ns
92 ms            8 mA
0,5µA            2 kW
95 nJ             9 nm
80 KC          5834 GHz
0,07 dg         0,037 Mm
20 dam        0,0345 ns
0,6 hg          3458 hm 
 
70 km3
2 cm3
2 dm3
3 mm3
25 cm2
60,3 hm3
30 cm3
1,2 dm3
2 km2
25 cm2
12 mm2


 Continguts per a l'examen del DIJOUS/DIVENDRES:

- Saber què és el mètode científic.
- Conèixer les etapes del mètode
- Saber el nom de teories científiques, lleis científiques i científics importants.
- Relacionar enunciats amb les etapes corresponents del mètode científic.
- Entendre la diferència entre llei i teoría científica.
- Saber què és una hipòtesi.
- Plantejar hipótesis per a un problema científic.
- Concepte de magnitud, distingir entre allò que és i no és magnitud.
- Diferenciar entre magnitud i unitat de mesura.
- Què és mesurar una magnitud?
- Conèixer les unitats fonamentals del Sistema Internacional.
- Saber què és el Sistema Internacional.
- Entendre les característiques d'una unitat de mesura (invariabilitat).
- Distingir entre unitat fonamental i unitat derivada.
- Identificar per a cada magnitud la unitat corresponent.
- Saber realitzar conversió d'unitats amb múltiples i submúltiples
 - Omplir una taula indicant nom de l'aparell, mesura, incertesa, etc.
- Calcular incerteses absolutes i relatives.
- Tipus de mesura (indirecta i directa). Característiques.
- Recordar les regles de l'arredoniment.
- Causes de la incertesa i com evitarla (o almenys disminuir-la).
- Xifres significatives.
- Notació científica.
- Repassar tots els exercicis fets a classe, així com els apunts i el material publicat al meu blog.ACTIVITATS PER A PUJAR NOTA PER AL PRIMER CONTROL. ES VALORARÀ LA PRESENTACIÓ, I ES BAIXARÀ NOTA SI NO ÉS CORRECTA. S`HAN DE PRESENTAR EL DIA DEL CONTROL.