martes, 25 de febrero de 2014

CMC APUNTES PARA EL EXAMEN DE LA TERCERA EVALUACIÓN

 GRUPO CASTELLANO

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
TRASPLANTE DE ÓRGANOS
REPRODUCCIÓN ASISTIDA, CLONACIÓN:


Asimismo entran todos los contenidos explicados en clase, biografías, ejercicios sobre los documentales, efecto invernadero, lluvia ácida, ozono, etc.GRUPO VALENCIANO

MALALTIES DEL COR
TRASPLANTAMENT D'ÒRGANS
REPRODUCCIÓ ASSISTIDA, CLONACIÓ:

SOSTENIBILITAT
https://www.dropbox.com/s/zdtwveabnjpgjz3/sostenibilitat.pdf

DOCUMENTAL HOME (LES ACTIVITATS FETES A CLASSE)

PETJADA ECOLÒGICA

 Asimismo entran todos los contenidos explicados en clase, biografías, ejercicios sobre los documentales, efecto invernadero, lluvia ácida, ozono, etc.


lunes, 24 de febrero de 2014

TREBALL PER A PUJAR NOTA TERCER A

Data límit d'entrega: dilluns 3 de març
Treball:
Si tens problemes per a descarregar els problemes, pots utilitzar el navegador Mozilla firefox
 https://www.dropbox.com/s/iqaeoqw0ymdggmo/problemes%20per%20a%20pujar%20nota.pdf

El control será el divendres dia 7 de març.

CONTINGUTS PER AL TERCER CONTROLCONTINGUTS:

APUNTS CRISTALITZACIÓ
APUNTS CONCENTRACIONS
FULLS D'EXERCICIS

- Definir cristalització.
- Saber interpretar una gràfica de solubilitat, es a dir, a partir de la gràfica respondre a diferents qüestions (calcular solubilitat, temperatures, etc.).
- Explicar la separació de una mescla de sulfat de coure i de sal utilitzant la cristalització. Es a dir, estudiar els apunts de cristalització i respondre a les qüestions que pregunte el professor.
- Exercicis de solubilitat com els que hem fet a classe.
- Exercicis de concentracions com els que hem fet a classe (identificació de solut, dissolvent, solució, significat de la concentració, diferents càlculs, etc.).
- Saber què és una solució, què és el solut, qué és el dissolvent, etc. Es a dir, estudiar els apunts de formes de expressar la concentració.
- Saber què és una solució diluïda, concentrada, saturada.
- Definir el concepte de concentració.

Estudiar els conceptes relacionats amb les solucions, es a dir, tot el que hi ha a continuació:sábado, 22 de febrero de 2014

MODELS ATÒMICS

APUNTS 1
APUNTS 2
APUNTS 3
APUNTS 4:
https://www.dropbox.com/s/3uivoy09br0rlrh/ApunAtomo3%5B1%5D.pdf

ACTIVITATS:
1) a) La teoria atòmica de Demòcrit (s.V a.de C) no va ser acceptada pels seus contemporanis. Indica quina raó va portar al seu fracàs.
b) Quina idea defensava Aristòtil? Era correcta eixa idea?
c) Amb quins dispositius actuals podem vore els àtoms?
d) Contribucions dels alquimistes.
e) Ordena cronològicament:
Teoria de Dalton, model de Rutherford, model de Thomson, descobriments dels alquimistes, teoria atòmica de Demòcrit, Aristòtil i els quatre elements.
f) Explica què és un tub de descàrrega. Quin nom rebien els rajos que apareixien dins? Com s'explicava l'aparició d'eixos rajos?

2) Enumera dos fets experimentals no explicats per la teoria atòmica de Dalton i que van impulsar l'aparició del model atòmic de Thomson.

3) Dibuixa dos esquemes que representen un àtom segons el model de Dalton i el de Thomson. Suposa que l'àtom té quatre electrons (per al model de Thomson).

4) a) Com explicaríem l'electrització per fregament usant el model de Thomson?
b) Què és la radioactivitat?
c) Què són les partícules alfa?
d) Explica l'experiment de Rutherford: 1º) Muntatge experimental (explicacions i dibuix)
 2º) Resultats del experiment 3º) Interpretació donada per Rutherford.
e) Explica breument el model atòmic de Rutherford

5) Completa les següents taules:
6) Concepte d'isòtop. Dóna exemples d'isòtops.

7) Raona si les següents afirmacions son vertaderes o falses:
a) Els àtoms neutres no tenen partícules carregades elèctricament
b) En el nucli de l'àtom es troba la major part de la massa de l'àtom
c) Un cos carregat positivament ha guanyat protons.
d) Tots els àtoms d'un mateix element són iguals.

8)  Existeixen en la naturalesa tres isòtops del carboni (Z = 6), amb nombres màssic 12, 13 i 14. Escriu el
símbol de cada isòtop i indica els protons, neutrons i electrons de cadascun.

9) Completa les següents taules:10) Existeixen en la naturalesa tres isòtops de l'urani (Z = 92), amb nombres màssic 234, 235 i 238. Escriu el símbol de cada isòtop i indica els protons, neutrons i electrons de cadascun.

11) Indica qual dels següents àtoms són isòtops del mateix element:

12) Raona si les següents afirmacions son vertaderes o falses: a) Tots els isòtops del mateix element tenen el mateix nombre de protons.
b) Tots els isòtops del mateix element tenen diferent nombre màssic.
c) Tots els isòtops d'un mateix element tenen el mateix nombre d'electrons.

13) Dibuixa amb el model de capes electròniques els següents àtoms: Li (Z=3), Ca (Z=20), K (Z=19), Al (Z=13)

14) Observa l'esquema i completa:


VIDEO EXPLICATIVO: CÓMO CALCULAR EL NÚMERO DE PROTONES, ELECTRONES Y NEUTRONES
http://www.educreations.com/lesson/embed/2155170/
http://www.educreations.com/lesson/embed/2155282/
http://www.educreations.com/lesson/embed/2155339/

ACTIVITATS DEL FULL DE APUNTS 3:
http://www.educreations.com/lesson/embed/2300779/"  
http://www.educreations.com/lesson/embed/2300908/"


1) Expressa les següents masses atòmiques en kg:
m(He)=4u      m(S)=32u           m(Cl)=35,45u           m(C)=12u

2) Expressa les següents masses atòmiques en u:
m(Fe)=9,27 · 10-26 kg            m(F)=3,15 ·10-26 kg              m(Ne)= 3,35 · 10-26kg 
m(O)= 3,95· 10-25 kg

3) Per què no s'utilitza normalment el kg per a expressar la massa dels àtoms?

4) Defineix "u". 

5) Explica el significat dels següents valors:
Ar(N)=14                 Ar(Cl)=35,45                      Ar(P)=30,97                         Ar(Na)=23

6) Calcula la massa atòmica (o la massa fórmula, quan calga) de les següents espècies:

C6H12O6           Au2O                     Mn2O7                   H2S              Au(OH)3

Dades: m(C)=12u; m(H)=1u;  m(O)=16u;   m(Au)=196,97u;    m(Mn)=54,94u;    m(S)=32u

ACTIVIDADES PARA SUBIR NOTA (ESTEQUIOMETRÍA)LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE PROBLEMAS SERÁ EL JUEVES DÍA 27 DE FEBRERO.
RECORDAD QUE EL EXAMEN ES EL LUNES DÍA 3 DE MARZO, Y QUE ENTRARÁN TODOS LOS CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE ENLACE QUÍMICO Y ESTEQUIOMETRÍA.
 Los datos de las masas molares los podéis obtener de la tabla periódica:
1) Calcular la riqueza en % en masa,  de una muestra que contiene sulfuro de hierro(II), sabiendo que al tratar 0,5 g de la muestra con ácido clorhídrico se desprenden 100 mL de sulfuro de hidrógeno gas, medidos a 27 0C y 760 mm de Hg. El otro producto de la reacción es cloruro de hierro(II)

Sol: 72 %


2) Calcular la cantidad de roca caliza (carbonato de calcio más impurezas), cuyo % en masa de carbonato cálcico es del 85,3 % , que se necesita para obtener, por reacción con un exceso de ácido clorhídrico, 10 litros de dióxido de carbono medidos a 18 0C y 752 mm Hg.

La reacción es: CaCO3   +   HCl ----------- CO2  +  CaCl2  + H2O

Sol: 48,66 g de roca

3) Cuando se calienta una mezcla de clorato potásico y azufre se produce una reacción muy exotérmica que conduce a la formación de cloruro potásico y dióxido de azufre. Si la mezcla contiene 10 g de clorato potásico y 5 g de azufre ¿qué reactivo estará en exceso? ¿qué cantidad de dióxido de azufre se formará?
Sol: Reactivo en exceso: S ; 7,82 g de SO2

4) Se mezclan 2 L de cloro gas medidos a 97 0 C y 3 atm con 3,45 g de sodio metal y se dejan reaccionar hasta completar la reacción. Calcular
a)    Los gramos de cloruro de sodio obtenidos.
b)    Los gramos que sobran de los reactivos no consumidos
Sol: a) 8,77 g de NaCl b) 8,7 g de Cl2

5) ¿Qué volumen de disolución de ácido clorhídrico del 20 % y 1,10 g/mL de densidad deben reaccionar con zinc para liberar 102,7 L de hidrógeno a 25ºC y 988 mm Hg de presión (subproducto, cloruro de cinc).
Sol: 1811 mL


6)    En el proceso Mond para purificar el níquel se produce el níquel tetracarbonilo , Ni (CO)4 , mediante la reacción
Ni +  CO-------------Ni (CO)4
a)    Calcular el volumen de monóxido de carbono necesario para combinarse con 1 kg de níquel si se supone medido a 300 0 C y 2 atm de presión.
b)    Una vez terminada la reacción se determina la cantidad de Ni (CO)4 obtenida, obteniéndose 
2326,2 g ¿Cuál es el rendimiento del proceso?

Sol: a) 1601 litros de CO; b) 80%

7) Reaccionan 150 g de hidróxido de calcio con un volumen de 500 mL de una disolución de ácido nítrico, cuya densidad es de 1,1 g/mL y concentración del 30% en masa. Los productos obtenidos son nitrato de calcio y agua.
a) Determina el reactivo limitante.
b) Calcula la masa de sal obtenida.
c) Determina los gramos que sobran del reactivo en exceso.
Sol: 214,85 g; 53 g en exceso de Ca(OH)2

8) El nitrato de calcio se puede obtener por reacción entre el carbonato de calcio y el ácido nítrico, obteniéndose como subproductos dióxido de carbono y agua. Si se han añadido 60 g de carbonato de calcio a 300 mL de disolución de ácido nítrico 2 M, calcula:
a) Reactivo limitante.
b) Los gramos de sal obtenidos si el rendimiento es del 95%.
c) El volumen de dióxido de carbono recogido a 760 mmHg y 0ºC con el mismo rendimiento. 
Sol: 46,77 g; 6,4 L.