martes, 28 de abril de 2015

FORCES EN EL MOVIMENT CIRCULAR I UNIFORME

DINÀMICA DEL MOVIMENT CIRCULAR

Com sabem, segons la Primera Llei de Newton en un moviment rectiline i uniforme no actua cap força resultant, de manera que la velocitat és constant en mòdul, direcció i sentit.

En el moviment circular i uniforme, el mòdul de la velocitat és constant, però la seua direcció canvia amb el temps. Existeix una força, anomenada força centrípeta, responsable del canvi de la direcció de la velocitat. 

Aquesta força la representarem pel símbol Fc, i és la responsable de l'existència de una acceleració, anomenada acceleració centrípeta, que és la que provoca el canvi en la direcció de la velocitat:

La relació matemàtica entre la força i l'acceleració centrípeta ve donada per la segona llei de Newton: 

Fc=m·ac

La direcció de la força centrípeta és el la del radi de la circumferència, i el seu sentit és cap al centre. 

La força centrípeta està present en moltes situacions de la nostra vida diària. Per exemple, quan anem asseguts en un vehicle que pren una corba el lateral del vehicle ens aplica una força centrípeta que fa que la nostra trajectòria siga circular. Nosaltres exercim una altra força (centrífuga) sobre el lateral del cotxe.

Així mateix aquesta força centrípeta impedeix que el cotxe seguisca en línia recta, ja que la força de fregament de les rodes amb el sòl origina un parell de forces, una de les quals és la força centrípeta, que provoca un canvi en l'adreça del vehicle. L'altra força, la centrífuga, és la que exerceixen les rodes sobre la carretera.

La força centrípeta en el cas del cotxe depèn entre altres coses del fregament, per açò en una carretera gelada l'efecte de la força centrípeta és menor. 

ANIMACIÓ: ACCELERACIÓ NORMAL O CENTRÍPETA


ANIMACIONS FORÇA CENTRÍPETA:

ANIMACIÓ 1
ANIMACIÓ 2
ANIMACIÓ 3


ACTIVITATS: explica utilitzant el concepte de força centrípeta el funcionament d'una llavadora quan connectem el centrifugat (Quin tipus de moviment té la roba, per què es mou així (quin tipus de força actua sobre ella), què li ocorre a l'aigua, en quina direcció ix l'aigua del tambor).

Dibuixa el parell acció-reacció i identifica les forces centrípeta i centrífuga en les situacions següents:
- El sistema Sol-Terra.
- Una mà fa girar amb un MCU una pedra utilitzant una corda.
- Un cotxe pren una corba.