martes, 13 de septiembre de 2016

APUNTS DE CLASSE TEMA 1

Activitats propostes per al dilluns:

5) Preparem una  solució de sucre en aigua barrejant 25 g de solut amb 200 g de dissolvent. Calcula:
a) La concentració en g/L. Dada: densitat de l'aigua 1g/cm3. Se suposa que el volum de la dissolució coincideix amb el del dissolvent.
b) La concentració en % en massa.
c) Utilitzant el resultat de l'apartat b, calcula la quantitat de solut present en 300 g de dissolució, i la massa de dissolució que conté 45 g de solut.
d) Utilitzant el resultat de l'apartat a, calcula la quantitat de solut present en 200 cm3 de solució, i el volum de solució necessari per a tenir 40 g de solut.

En un recipient amb 100 g d’aigua hem afegit 40 g de una substància i després de remenar la solució observem que s’hi depositen al fons del recipient 5 g de substància.
a) Quina és la solubilitat de la substància?
b) Si en altre recipiente am 0,5 L d’aigua afegim 200 g de la mateixa substància, què observarem? (densidad del agua, 1g/cm3)

Activitats propostes

Solució:17,18 exercicis de problemes gases, fórmules
Solució:Solució als dubtes dimecres 5 octubre: