martes, 29 de noviembre de 2016

NOMENCLATURA I FORMULACIÓ ORGÀNICA

Instruccions: s'aconsella llegir detenidament fins que comença l'apartat de nomenclatura dels hidrocarburs saturats. Es l'única forma d'entendre el significat d'allò que s'esta fent. A partir d'eixe punt ja teniu els continguts dels quals ens examinarem. Bàsicament passa com en la formulació inorgànica: la clau és aprendre a formular i a anomenar els compostos, però és important entendre el significat de les coses que es fan.

APUNTS

lunes, 14 de noviembre de 2016

TASQUES DIÀRIES FORMULACIÓ/ESTEQUIOMETRIA/ORGÀNICA/TERMO

Per a repassar:

Dos cossos de 10 i 30 kg recolcen sobre un pla horitzontal i un pla inclinat 30º respecte a l'horitzontal, units per una corda que passa per una corriola. Els coeficients de fregament són 0,15 (pla horitzontal) i 0,3 (pla inclinat). Calcula l'acceleració del sistema i la tensió de la corda.
Solució (abreujada, sense raonar):


Un bloc de 10 kg es deixa caure per un pla inclinat 60º respecte de l'horitzontal a una altura de 18 m. si el coeficient de fregament és de 0,5, calcula:
L'acceleració del bloc.
La velocitat final.
Nota: les respostes que us he posat són abreujades perquè les he tret d'Internet. Ja sabeu que a l'examen hem d'explicar més (lleis aplicades, etc).Si h és l'altura des de la qual cau i e és l'espai recorregut (hipotenusa):Un planeta orbita al voltand d'un estel de massa molt major amb una òrbita cirular de radi 10¹¹ m i un periode de 2 anys.
a) Calcula la massa de l'estel.
1,49·10 ²⁹ kg

Un segon planeta es mou al voltant del mateix estel en una òrbita circular, sent la seua distància a l'estel de 1'4.10¹¹  m.
b) Quin és el període del segon planeta.
Sol: 3,31 anys.


Sabent que la lluna té un període orbital de, aproximadament, 27 dies i que la distància mitjana del centre de la mateixa al centre de la Terra és d'uns 384000 km, determina la distància a la qual orbita l'Estació Espacial Internacional (I.I.I.).

Dades: Radi de la Terra: R= 6371 km ; Periode de translació de l'Estació: 5475s

Solució:410654 m
Pista: la Lluna i l'Estació espacial són satèl·lits de la Terra i compleixen la tercera llei de Kepler.

Mercuri descriu una òrbita el·líptica al voltant del Sol. En l'afeli la seua distància al sol és  6,99·10¹⁰ m  d'i la seua velocitat orbital 3,88·10⁴ m/s, sent la seua distància al Sol en el periheli de 4,6·10 ⁷ km.

. 1.Calcule de forma raonada la velocitat orbital de Mercuri en el periheli.
Sol: 5,9 exp4 m/s
2.Calcule el mòdul del seu moment lineal i el seu moment angular en el periheli. Dada: massa de Mercuri 3,18·10 ²⁶ g

SOLUCIÓ:3. Quina de les dues magnituds es manté constant en l'afeli? A quin principi correspon aquest fet?

Deures dijous 1
- Problema del pèndol dictat a classe.

- Un cos de 7 kg de massa cau per un pla inclinat que forma un angle de 25º amb l'horitzontal, encara que estem aplicant una força de 3 N de direcció paral·lela al pla inclinat i sentit contrari al moviment.
Si l'acceleració és de 2 m/s², calcula el coeficient de fricció dinàmic del cos amb el pla.

Solució del prob. 9 de quantitat de moviment
Per al dilluns 8:
Un submarí de 30 tones de massa submergit en el mar ascendeix amb una acceleració constant, de forma que recorre 50 m en 5 s. Calcula:
a) L'empenyiment.
b) El volum d'aigua de mar que cal introduir en els tancs per a que el submarí descendisca amb una acceleració de 2 m/s².
Dades: g=9,8 m/s²     daigua mar=1030 kg/m³
SOLUCIÓ:
a) Considerem que el moviment del submarí és un MRUA amb posició inicial i velocitat inicial igual a zero.
Amb la dada de 50 m i 5 segons calculem l'acceleració: a=4 m/s²
Amb l'acceleració plantegem la segona llei i calculem l'empenyiment: E=414000N

b) Ara volem que el submarí baixe. L'empenyiment és el mateix (se suposa que el volum total d'aigua que desplaça el submarí no canvia).
El que ha canviat és el pes, ja que introduïm aigua dins del submarí. Ara el pes és major que l'empenyiment. Plantegem la segona llei i calculem la nova massa del submarí: m₂=53076,92 kg
La massa d'aigua es calcula per diferència: 23076.92kg
El volum d'aigua es calcula amb la fórmula de la densitat: 22,4 m³Calcula el mòdul de la força representada per a que el cos de 30 kg puge pel pla inclinat sense fregament amb una acceleració d'1 m/s².
L'angle que forma el pla amb l'horitzontal és de 20º.
Calcula també el mòdul de la força normal.

Solució: F=130,55N       N=276,269 N
Per al dimarts 2:

Sol 6: A=2,3m.   T=1,257s     freq: 0,796Hz
Vmáx si x=0,   11,5   -11,5 m/s
v mín si x= A.  x=-A.   v=0 m/s
x máx   x = 2,3m  x=-2,3 m
x mín=0 m
a máx en els extrems,  57,5 i -57,5 m/s²
a mín en x=0m    a=0 m/s²

Sol 7: x=12·sin(t)

SOL 8:  a) A= 12 m;   T= 4s;   t=0s  2s  i   4 s;    t= 1s  i   3 s
b) x=12·sin[(π/2)·t]   v=6·π·cos[(π/2)·t]    a=-3·π²·sin[(π/2)·t]
b) -9,71m; 11,08 m/s;  23,95 m/s²
  
Per a dimecres 26:
Acabar l'exercici començat a classe.Per al dilluns 10
Tir oblic:
8) Jonas, més conegut com "O detonador", està situat a 25 m de la línia de gol, i xuta cap a la porteria contrària. La pilota ix amb un angle de 30º respecte a l'horitzontal del terreny de joc i xoca amb el travesser situat a 2,5 m del sòl.
a)    Calcula la velocitat amb que "O detonador" ha xutat.
b)    Altura màxima.
c)    Velocitat quan xoca amb el travesser.

5) La frequència d’un MHS és de 0,2 Hz i l’elongació màxima val 35 dm.
  1. Escriu les equacions de la posició, velocitat i acceleració.
  2. Calcula la posició, velocitat i acceleració per a 1,5 i 2,7 s.
  3. Representa amb un esquema els vectors velocitat i acceleració.
  4. Escriu l’expressió dels vectors posició, acceleració i velocitat per a 1,5 s.


Per al dimarts 4:

Sol: es calcula el periode en segons.  2419200s i amb ell la velocitat angular   2,6 exp-6 rad/s
v=997,3 m/s   recorda que el radi s'ha d'expressar en metres.
s=3590280 m (pot variar el resultat en funció de les decimals)     angle=9,36 exp-3   rad
Per al dilluns 3 abril:Solucions: a) 1,11 rad/s   b) 1998 rad  50000 m   c) 10,6 rev/min   d) 5,55 m/s  e) T=5,66 s  freq. 0,18 Hz


Sol: a) Es calcula v. angular 0,24 rad/s i amb ella v=0,084 m/s  b) 5,04 m c) 14,4 rad  d) 2,29 voltes  e) 2,29 rpm  f) període 26,18 s    freqüència  0,038 Hz     g) v=0,0072 m/s. (es suposa que la velocitat angular és la mateixa)

Per al dijous 30:Per al dimarts 28:
Activitat 14 MRUA

Solucionari del 5 tir horitzontal:

Per al dilluns 27:
Exercicis 5 i 8 del tir horitzontal


Per al dijous 23
Activitat 13 full mrua
Activitat 3 exercicis tir horitzontal

Per al dimecres 22
Activitat 11 full de activitats mrua

Nota: L'estratègia de resolució és similar al problema 1 de tir horitzontal que vam fer a classe.
Recordeu passar la velocitat a m/s.

Per al dilluns 13
Explica amb detall el tipus de moviment corresponent a aquestes gràfiques:En les gráfiques x-t la línia recta dibuixada és per a apreciar el pendent de la recta tangent a l'instant inicial:

Dimecres 8


Dimarts 7:
Observa el video, dibuixa de forma aproximada les gràfiques x-t i v-t. Explica el tipus de moviment en cada etapa. Se suposa que en les etapes amb moviment la velocitat és constant:
https://youtu.be/NUmgLlmEeucDilluns 6
30    31   de cinemàticaActivitat 21 cinemàtica

Per al dimarts: activitat 17 cinemàtica   activitat 9 cinemàtica

Ací teniu el solucionari de les activitats 10, 11, 12 de termodinàmicaPer al dilluns 6 de febrer:
S'han d'entregar en full a part:

Per al dilluns 16:


Escriu i anomena quatre possibles isòmers de fórmula C₆H₁₄
Té isòmers cis trans el 1-penté? Per què?
Solucions:
El 1-penté no presenta isomeria cis trans perquè un dels dos carbonis del doble enllaç està unit a dos substituents iguals (dos àtoms d'hidrogen). Per a que haja isomeria cis trans els dos àtoms de carboni del doble enllaç han de estar units a grups diferents.Per al dijous 12:Activitats isomeria:
a) Escriu tres possibles alquens que siguen isòmers amb la fórmula molecular C₅H₁₀
b) Dibuixa els isòmers cis trans del 2-penté.Per al dimecres 11:


També, si voleu repassar,  teniu activitats de química orgànica a la carpeta d'apunts  dels compostos estudiats abans de Nadal.
4) ACTIVITATS Q.O..pdf

Per al dilluns 19prob 34

La part del 39 no feta
prob 10

El dilluns 5 de desembre treballarem els problemes de més nivell del full d'activitats. Treballeu!!!


Activitats dijous 1
Després de llegir els a punts d'orgànica:


Activitats dimecres 30
Activitat 38
Activitat proposta: Reaccionen 20 mL d'una solució d'àcid sulfúric al 90% en massa i una densitat de 1,18 g/cm³ amb 100 g d'una mostra que conté carbonat de sodi amb una riquesa del 50%.  Tras la reacció es formen sulfat de sodi, diòxid de carboni i aigua.
Si el rendiment de la reacció és del 80%, quants grams de sal s'obtenen? Quants litres de diòxid de carboni a 25ºC i 900 mm Hg es produeixen amb el mateix rendiment?

Solució: 24,61g; 3,57L

Activitats dimarts 29
18 i 37
Activitats proposades (sols es corregiran en cas de dubte):
6


1126

29


Per al dimecres 23:
Activitats 27 i 28Per al dimarts 22:
Activitat 25, 30 Important, hi ha una errada a l'enunciat. La temperatura no és 30ºC és 300ºC, la pressió és 1520 mmHg

Per al dilluns 21:
Problema 5, 13, 20
Solució: Per al dijous 17:
Problemes d'estequiometria 14 i 16.


 Per al dimecres 16:
Anomena amb Stock i sistemàtica:

Ni2O3; Ca3P2; NaOH; NaHS;  K2S;  Mn(CN)3
 
triòxid de diníquel, òxid de níquel (III); difosfur de tricalci, fosfur de calci; monohidròxid de sodi, hidròxid de sodi; hidrogensulfur de sodi; monosulfur de dipotassi, sulfur de potassi; tricianur de manganés, cianur de manganés (III)

Formula:
peròxid de potassi; peròxid de bari; òxid de platí (IV); antimonur de plata
K2O2; BaO2; PtO2; Ag3Sb

 Anomena: HNO3; HCl; HIO; H3SbO4 ; CuHSO2 ; NaHCO3 ;  K2Cr2O7

àcid nítric, àcid clorhídric, àcid hipoiodós, àcid antimònic, hidrogenhiposulfit de sodi, hidrogencarbonat de sodi, dicromat de potassi.

Formula: manganit de ferro (III);  dihidrogenfosfat de rubidi; permanganat de plata
Fe2(MnO3)3  ; RbH2PO3    AgMnO4
  
Estequiometria: acabar problema 10.Per al dimarts 15:
Nota: no els corregirem tots a classe. Eixiran alumnes a fer les activitats.
Per a la resta de activitats no fetes posaré un solucionari.

Anomena amb Stock i sistemàtica:

FeO; SnO2; AlCl3; Cu(OH)2; CrP; NaCN; Hg(OH)2

 Solució: òxid de ferro (II), monòxid de ferro; clorur d'alumini, triclorur d'alumini;
hidròxid de coure (II), dihidròxid de coure; fosfur de crom (III), monofosfur de crom; cianur de sodi, monocianur de sodi; hidròxid de mercuri (II), dihidròxid de mercuri

Formula: òxid de manganés (IV); silicur de bari; àcid iodhídric
Solució: MnO2;  Ba2Si; HI

Anomena: H3PO4; HBO3; (NH4)2MnO4
Solució: àcid fosfòric, àcid bòric, manganat d'amoni

Formula: clorit de níquel (III)

Ni(ClO2)3
Estequiometria: acabar el problema 2, segon apartat.
Fer el problema 4