miércoles, 31 de octubre de 2018

RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA DE FÍSICA I QUÍMICA DE PRIMER DE BAT:

- En el mes de gener de 2019 es farà un primer examen amb els continguts de química:
TEMA 1 (Conceptes generals de química, dissolucions, etc.)
TEMA 2 FORMULACIÓ I NOMENCLATURA INORGÀNICA,  ESTEQUIOMETRIA
TEMA 3: NOMENCLATURA ORGÀNICA
TEMA 4: TERMODINÀMICA


- A finals d'abril o principis de maig es farà un segon examen amb els continguts de física:
TEMA 5: DESCRIPCIÓ VECTORIAL DEL MOVIMENT.
TEMA 6: ESTUDIS DELS DIFERENTS MOVIMENTS.
TEMA 7: DINÀMICA.

Els apunts per a repassar els podeu trobar en:
https://materialesfq.blogspot.com/2017/10/apunts-de-primer-de-batxillerat-moixent.html


Amb la suficient antelació es publicarà la data i hora de l'examen.

viernes, 5 de octubre de 2018

AJUST DE REACCIONS PER TANTEIG: REPÀS

Ací teniu exercicis d'ajust de reaccions pel mètode de tanteig, perquè practiqueu per als problemes d'estequiometria.
Com he vist que l'anterior enllaç donava problemes he posat un enllaç nou:

https://drive.google.com/file/d/1x9-lN1zM-fDfDP6N7YZXImZRdH9C_xF1/view?usp=sharing
Respecte a la frase "interpreta la informació que proporciona la reacció", això significa, per exemple:
2NH₃  + 2O₂  → NO + 3H₂O

A nivell atòmic: 2 molècules d'amoníac reaccionen amb 2 molècules d'oxigen per a donar 1 molècula de monòxid de nitrogen i tres molècules d'aigua.
A nivell molar: 2 mol de amoníac reaccionen amb...


També teniu el document en la carpeta d'apunts del tema 1.